Cisco Collaboration technológia uľahčuje prácu na diaľku

Michal Mlynka

Senior Systems Engineer

michal.mlynka@alef.com

Práca na diaľku je v tejto neľahkej situácii z pochopiteľných dôvodov pre mnohé organizácie témou číslo jedna. Spoločnosti si predovšetkým kladú otázky, ako je možné zabezpečiť plynulý chod organizácie a minimalizovať negatívny vplyv súčasnej situácie na ich prácu a predovšetkým na biznis.

 V súčasnosti od našich partnerov prichádzajú neustále sa opakujúce otázky, ako je možné pomocou IT technológií zabezpečiť bezproblémový chod organizácie tak, aby sa minimalizovala potreba osobného stretávania ľudí, a zároveň umožnila firmám a organizáciám bezpečne fungovať bez ohľadu na to, kde sa ich zamestnanci práve nachádzajú. Medzi ďalšie požiadavky, ktoré sa od riešenia očakávajú, patrí:

 • Stabilita – výsledné riešenie musí byť stabilné a obsahovať redundantné prvky nielen na softvérovej, ale aj hardvérovej úrovni. U zákazníkov, ktorých biznis model je postavený na týchto riešeniach, sa častokrát objavuje aj požiadavka redundantného pripojenia do internetu napr. dvomi nezávislými poskytovateľmi.
 • Bezpečnosť – riešenie musí byť postavené na protokoloch a štandardoch, ktoré zabezpečia bezpečnú šifrovanú komunikáciu, ktorej prenášané dáta budú mať zachovanú integritu.
 • Maximálne eliminovanie negatívnych aspektov spôsobených faktom, že zamestnanci sa nezdržiavajú na svojom pracovisku, ale svoje pracovné povinnosti vykonávajú mimo neho, napríklad zo svojho domova.

Spoločnosti, ktoré majú svoje komunikačné riešenia postavené na Cisco technológii, sa vedia so súčasnou situáciou vyrovnať omnoho jednoduchšie. Fakt, že Cisco patrí medzi svetových lídrov v oblasti komunikačných riešení, je určite nespochybniteľný. Riešenia postavené na jeho technológii ponúkajú rad služieb od základnej telefónie cez pokročilé softvérové komunikačné aplikácie, špičkové videokonferenčné riešenia, call centrá s jednoduchým IVR až po tie sofistikované s niekoľko tisíc agentmi. Riešenia sú vhodné pre spoločnosti akejkoľvek veľkosti. V spolupráci s našimi partnermi sme pracovali na niekoľkých  úspešných projektoch, o ktoré by sme sa s Vami touto cestou radi podelili.

Kancelária z domova

Tisíce ľudí, ktorí každý deň merali cestu do svojich kancelárií, ostalo zo dňa na deň doma. V tom okamihu bolo potrebné vyriešiť otázku ako týmto ľuďom umožniť plnohodnotne pracovať z domu a zároveň zabezpečiť komunikáciu medzi kolegami. Od začiatku bolo zrejmé, že iba emailová komunikácia nestačí. Zamestnanci potrebovali priestor, kde mohli viesť diskusie v reálnom čase a manažment potreboval komunikačné riešenie, pomocou ktorého mohol riadiť svoje tímy aj napriek tomu, že medzi nimi bola častokrát nemalá vzdialenosť. Bolo jasné, že fungovanie svojej spoločnosti nemôžu zveriť do rúk spoločnostiam, ktoré na pozadí obchodujú s vašimi dátami (ako napr. rôzne sociálne siete), prípadne tých, u ktorých sa dá o úrovni zabezpečenia služby a spracovania osobných údajov polemizovať. Práve tento prázdny priestor úspešne vyplnilo Cisco prostredníctvom softvérových komunikačných nástrojov Cisco Webex Teams a Cisco Jabber.

Softvérové komunikačne nástroje od spoločnosti Cisco

Tieto softvérové komunikačné nástroje môžete využívať na svojich zariadeniach, či už vo svojich počítačoch, laptopoch, smartphone alebo tabletoch. Zabezpečia vám rýchlu výmenu informácií vo forme 1:1, prípadne vytvárať skupinové miestnosti s mnohými účastníkmi. Samozrejmosťou je podpora hovorov a prepojiteľnosť s verejnou telefónnou sieťou.  Videohovory a možnosť zdieľania obrazovky vzdialenej strane sú neodmysliteľné mechanizmy, ktoré aspoň čiastočne odbúravajú bariéry spôsobené vzdialenosťou medzi vami. Možnosti, ktoré vám Cisco Webex Teams a Cisco Jabber ponúkajú, sa do značnej miery medzi sebou prekrývajú a pritom sú to aplikácie určené úplne rozdielnym cieľovým skupinám.

Cisco Webex Teams je bezpečná komunikačná platforma, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Cisco z verejného cloud-u prostredníctvom internetu. Komunikácia medzi jednotlivými stranami, ako aj dáta uložené v cloud-e, sú bezpečne šifrované. Dôraz na bezpečnosť potvrdzuje aj niekoľko získaných bezpečnostných certifikátov, ako sú napr. ISO/IEC 27001, SOC2 Type 1, EU-US Privacy Shield, Swiss-US Privacy Shield, ISO 9001 a APEC Cross Border. Výhodou cloud služby je predovšetkým jej flexibilita a celosvetová dostupnosť. V jeden deň môže službu používať v organizácii päťdesiat ľudí a na ďalší deň vás môžu byť tisíce po celom svete. Jednoduché mapovanie používateľského účtu k ďalším službám, ako napr. OneDrive, vám umožňuje prácu s Office nástrojmi, akoby ste sedeli s kolegami za jedným počítačom.

Pre spoločnosti, ktoré pracujú s citlivými informáciami, nechcú byť závislé na internetovej dostupnosti verejného cloud-u a chcú kontrolovať, prípadne úplne obmedziť, aby dáta opúšťali nimi kontrolovaný bezpečnostný perimeter, je ideálnou voľbou Cisco Jabber. Ide o softvérového klienta, ktorého služby viete prevádzkovať vo vlastnom dátovom centre a držať tak kontrolu nad dátami, osobami a zariadeniami, ktoré medzi sebou môžu komunikovať. 

Call centrum s distribuovanými agentmi

Operátorské call centrá boli touto nepriaznivou situáciou rovnako negatívne zasiahnuté. Predstava, že by jeden infikovaný človek vedel za jeden deň v práci spôsobiť výpadok všetkých operátorov call centra, viedla mnohé spoločnosti ku krízovým opatreniam. Partnerom, ktorí majú svoje call centrá postavené na Cisco technológii, sme pomáhali tieto problémy riešiť dvomi spôsobmi. Agenti call centier, ktorí mali domácnosti vybavené vysokorýchlostným a stabilným internetovým pripojením, začali pracovať z domova. Prístup k svojim agentským aplikáciám majú zo svojho PC zabezpečený prostredníctvom VPN pripojenia. Na obsluhu hovorov v rámci call centra používajú softvérových klientov Cisco Jabber, ktorý im umožňuje nielen komunikáciu so zákazníkmi, ale spĺňa aj všetky potreby internej komunikácie. Spoločnostiam, ktorých bezpečnostné oddelenia nesúhlasili s tým, aby sa vzdialené strany pripájali do ich internej hlasovej siete, prípadne ich existujúce VPN prístupové body neboli nadimenzovane na takýto druh multimediálneho trafiku, bola ponúknutá alternatíva postavená na MRA [Mobile Remote Access] technológii.

Príklad nasadenia Cisco MRA technológie

Základný princíp fungovania na báze MRA je založený na dvoch pilieroch. Prístup k agentským aplikáciám je postavený na kontrolovanom VPN prístupe. Prístup k hlasovej sieti je postavený na samostatnom šifrovanom spojení medzi agentským PC alebo jeho IP telefónom. Tento šifrovaný prístup k hlasovej sieti nepotrebuje budovať žiadne VPN spojenie a je nezávislý od existujúceho VPN spojenia. Spojenie je kryptované na základe bezpečnostných certifikátov. Takéto spojenie je vybudované medzi koncovým zariadením ako je IP telefón alebo softvérový klient a entitou nazývanou Cisco Expressway-Edge. Tá je umiestnená v zákazníkovom dátovom centre, je kontrolovane dostupná z internetu a umožňuje od VPN oddelené samostatne šifrované a bezpečné prepojenie pre hlasové alebo videokonferenčné služby.

Tvárou v tvár bezpečne z domova

Sú situácie, kedy sa len počuť nestačí. Typickým príkladom sú obchodné stretnutia, tímové mítingy, prezentovanie výsledkov, vzdelávacie semináre, ústne preskúšavanie študentov, prerokovávanie zastupiteľstiev, prípadne technická asistencia. Mať možnosť vysielať druhej strane svoje dáta, aplikácie prípadne výsledky svojej práce a zároveň vidieť reakciu druhej strany s možnosťou konzultovať problémy v reálnom čase je niečo, na čo je väčšina z nás zvyknutá. Predsa len, človek je tvor spoločenský, reakcie vnímame aj prostredníctvom neverbálnej komunikácie, čo v súčasnosti nie je možné. Tento fakt má častokrát za dôsledok, že naša práca je spomalená, nepresná, prípadne nepracujeme vôbec. Práve tu Cisco Collaboration technológia pomáha jednoducho a bezpečne spájať ľudí tak, aby o tieto možnosti neprišli aj napriek tomu, že si medzi sebou naďalej udržiavajú požadovaný osobný dištanc.

Partneri, ktorí hľadali rýchle, bezpečné a flexibilné riešenie, vyriešili túto situáciu prostredníctvom Cisco Webex cloud služby. Situácie, keď bola požadovaná kontrola nad komunikačnými tokmi dát a zákazník požadoval, aby komunikačná služba bola prevádzkovaná v jeho dátových centrách, partneri zvolili riešenia postavené na Cisco Meeting Server platformách. Pri oboch týchto scenároch bolo dosiahnuté, že sa ľudia mohli pripojiť do mítingov, ktoré boli dovolateľné cez videokonferenčné zariadenia, softvérových klientov, verejnej telefónnej siete alebo z webových prehliadačov. Tieto riešenia umožňujú spájať do jedného video hovoru stovky ľudí a zdieľať medzi sebou obrazovky z počítačov.

Vďaka týmto riešeniam sme našim partnerom pomohli napríklad v nasledovných zadaniach:

 • uskutočňovať obchodné stretnutia s partnermi bez nutnosti opustenia svojho bezpečného prostredia
 • pokračovať vo vzdelávacom procese, či už v rámci základných škôl, stredných škôl alebo vysokoškolských univerzít
 • umožniť plnohodnotné preskúšavanie študentov z radov žiakov povinnej školskej dochádzky, ale aj v rámci štátnic a obhajob dizertačných prác
 • uskutočniť niekoľko voľne dostupných, ale aj spoplatnených odborných a vedeckých virtuálnych konferencií
 • pomáhať pri vzdialenej technickej asistencii koncovým používateľom
 • uskutočňovať virtuálne semináre v rámci komerčnej sféry
 • podporiť pravidelné virtuálne stretnutia krízových štábov rôznych organizácií
 • udržiavanie vzťahov medzi tímami v rámci organizácie, ale aj mimo nej formou tímových virtuálnych mítingov
 • uskutočniť sériu rokovaní rôznych zastupiteľstiev verejnej správy, či iných organizácií

Je zrejmé, že súčasná situácia negatívne ovplyvnila väčšinu odvetví. Zároveň je možné, že jej negatívny vplyv tak skoro nepominie. Možno je to práve príležitosť si uvedomiť, že to všetko môže byť len začiatok novej éry, ktorá zmení náš pohľad na svet a jeho fungovanie. Ak chcete byť aj vy pripravení na prípadné ďalšie riziká, ktoré môžu čakať za pomyselnými dverami, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte našich obchodníkov a oni s vami radi prekonzultujú možné použitie popísaných technológií vo vašich projektoch a pomôžu s optimálnym nastavením ich financovania.

 kontaktujte nás