ClimaEdu (Nórske granty)

Monika Botíková

EU/VO Specialist

monika.botikova@alef.com

ALEF v rámci poskytovania služieb v oblasti grantového poradenstva realizoval nasledovnú aktivitu:

Výzva: ACC03 – ClimaEdu (Nórske granty) sme pomohli realizovať projekt: Zdravá klíma okolo nás

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Hlavný význam tohto projektu je prispieť k rozvoju osobnosti študenta - žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, pochopí  súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k životnému  prostrediu v rôznych oblastiach, pochopí súvislosti so zmenou klímy, dôležitosť biodiverzity a bude zodpovedný vo vzťahu k životnému prostrediu.

Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní  a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej  a zároveň praktickej výučby súbežne s realizáciou konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch školy a v školského areálu.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú študenti Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v počte  105 študentov.  Realizáciou mäkkých opatrení sa rozšíri ich povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Realizáciou tvrdých opatrení získajú praktické poznatky v environmentálnej výchove.                                                                 

V projekte je 5 spolupracujúcich organizácií (1 materská škola, 2 základné školy a 2 stredné školy) na ktoré má projekt priamy vplyv. Žiaci a študenti týchto spolupracujúcich organizácií patria tiež medzi cieľovú skupinu. Jedná sa o počet 150 študentov rôzneho veku. Vytvorením pracovných listov, ekozáhradkárčením a využívaním ekoučebne (externej ale aj internej) sa zvýši ich povedomie v environmentálnej výchove - prispôsobovaní sa zmene klímy a rozšíria sa ich poznatky o dôležitosti biodiverzity. V projekte sú ako partneri Boni Fructi, spol. s r.o.,  a Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema.

Boni Fructi, spol. s r.o.,  pripraví prednášky na tému revitalizácia drevín. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema  - klienti tohto zariadenia by boli priamo zapojení do praktických aktivít – pomáhali by pri úprave lúk, zbere semien lúčnych kvetov a pri úprave biologického materiálu vhodného do kompostoviska., čím by sa napĺňal aj sociálny aspekt spoločnosti, došlo by k inklúzii klientov sociálneho zariadenia spolu so študentami rôzneho veku a  k vzájomnej  pomoci pri praktických častiach projektu.

Hlavné činnosti projektu:

Mäkké opatrenia

  • 1.Tvorba samostatných vyučovacích blokov  pre vzdelávanie žiakov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy
  • 2. Pracovné listy pre vzdelávanie žiakov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy

Tvrdé opatrenia:

  • 3. Vybudovanie kompostéru a následne využitie kompostovaného biologicky rozložiteľného odpadu na úpravu pôdy
  • 4. Nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v spojení s vodozádržnými opatreniami
  • 5. Ekozáhradakárčenie – včelstvo, výsadba stromov (revitalizácia drevín) a úprava voľných plôch na lúky (výsadba lúčnych kvetov) v spojení z náučným chodníkom o dôležitosti biodiverzity
  • 6. Ekoučebňa

Mäkké a tvrdé aktivity sú vzájomne prepojené, pretože krátkou teóriou s následnou dlhšou praktickou časťou alebo pozorovaním priamo v prírode sa u študenta dosiahne zážitkové učenie. Učenie hrou ako najmodernejší trend vo vzdelávaní priaznivo pôsobí na optimálny rozvoj osobnosti človeka. Keď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak študent objaví nejakú skúsenosť sám, pri vlastnej činnosti, zažije pritom emocionálnu skúsenosť a je si s výsledkom tohto objavu a poznania omnoho istejšie. To pôsobí priaznivo na stabilizovanie dlhodobého zachovania a vzťahu k naučenému. Tým, že študentom poskytneme možnosť samostatne pozorovať, vyhľadávať, objavovať a získavať skúsenosti, učiť sa pozorovať určitý objekt, uľahčíme im pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich.                                                                                                                                                     

Hlavným výstupom projektu je rozšírenie povedomia o zmene klímy a o dôležitosti biodiverzity.

 V prípade pomoci a konzultácie pre váš projekt

 kontaktujte nás