NetApp - Ohlásenie novej verzie ONTAP 9.6

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

Presne pred rokom sme tu mali ohlásenie ONTAP 9.4 a nových modelov diskových polí.

Teraz NetApp ohlasuje menej nového hardware ale podstatne viac vylepšení v oblasti software a podpory. Doteraz boli verzie ONTAP rozdeľované na verzie s dlhou a krátkou podporou. Od nového ohlásenia majú všetky verzie budú mať všetky verzie ONTAP rovnakú dobu podpory a to 3 ročnú plnú podporu (servisná podpora, update k dispozícii), limitovaná podpora 2 roky (servisná podpora bez plánovaných update) a dva roky samoobslužná podpora (dokumentácia k dispozícii).

Hlavné oblasti, ktoré zaznamenali dôležité zmeny sú:

  • zjednodušenie ovládania a zvyšovanie produktivity
  • zlepšená podpora pre zákaznícke prostredia
  • bezpečnosť a ochrana dát.

Zjednodušenie ovládania a zvyšovanie produktivity

Nový ONTAP System Manager, založený na REST API. ONTAP System Manager bude primárnym nástrojom na manažment. Druhým nástrojom na manažovanie bude Active IQ Unified Manager pre extenzívny manažment na úrovni viacerých klastrov a lokalít. Súčasťou je vizualizácia sieťovej topológie a storage hardware a inteligentné reportovanie lokálnych a cloudových kapacít.

Pre pridávanie nodov klastra bude k dispozícii nástroj, ktorý automaticky identifikuje na sieti nepripojené nody a umožní ich pridanie do klastra. Nebude potrebné zadávať IP adresy a úvodné nastavenia bude možné vykonať bez potreby použitia CLI.

Pridaná je funkcionalita pre širšiu podporu NVMe cez FC ako zjednodušená migrácia LUN na úrovni VMFS, nedisruptívna migrácia celého namespace, vylepšené QoS pre prostredia s rôznymi druhmi záťaže, volume konverzia medzi read-write a read-only.


Zlepšená podpora pre zákaznícke prostredia

FabricPool rozširuje podporu o ďalšie public cloudy a to konkrétne Google Cloud Storage a Alibaba Cloud Object Storage Service. Nová verzia ONTAP 9.6 pridáva aj novú tiering policy, ktorá umožňuje plný tiering dátových blokov do cloudu ako aj vylepšené reportovanie aktívnych a neaktívnych dátových blokov.

Mnohé vylepšenia pomôžu k lepšiemu využívaniu FlexGroup volumov, kde okrem zjednodušenia na úrovni manažmentu pribudli aj vylepšenia v oblasti výkonnosti, škálovateľnosti a ochrany proti preplneniu. FlexGroup volumy sú k dispozícii aj na MetroCluster riešeniach.

Bezpečnosť a ochrana dát

V ONTAP 9.5 sa vrátila funkcionalita synchrónny SnapMirror a v novo ohlásenej verzii 9.6 zaznamenala funkčné vylepšenia. Najdôležitejšia zmena však prišla so zmenou licencovania, NetApp upustil od licencovania podľa kapacity a vrátil sa k licencovaniu per kontroler. Zároveň je zmena v tom, že licencia bude potrebná iba pre primárne diskové pole. Synchrónny SnapMirror je v tejto verzii k dispozícii iba cez IP siete. Prenášané dáta sú enkryptované prostredníctvom TLS 1.2. Zároveň bola rozšírená aj podpora pre zrkadlené protokoly, k protokolom FC, iSCSI a NFSv3 pribudli aj protokoly NFSv4, SMB v2 a v3 ako aj podpora pre volumy so zmiešaným prístupom NFSv3/SMB.

Ďalšou novinkou je možnosť kaskádovania zrkadlenia medzi tromi lokalitami, pričom medzi lokalitami A a B je podporované synchrónne zrkadlenie a medzi lokalitami B a C je podporované asynchrónne zrkadlenie.


K NetApp Volume Encryption (NVE) pribudla možnosť enkrypcie na úrovni aggregátov, NetApp Aggregate Encryption (NAE). Výhodou NAE je, že sa zlepší úspešnosť deduplikácie, nakoľko táto je vykonávaná na úrovni aggregátov. Ďalším vylepšením v oblasti enkrypcie je možnosť použitia rôznych enkrypčných kľúčov v multitenant prostredí, t.j. v každom prostredí môže byť iný manažment enkrypčných kľúčov.

Radu zmien a vylepšení zaznamenal aj ONTAP Select, od zjednodušenia inštalácie, cez používanie licencií až po zdvojnásobenie výkonnosti prostredníctvom Premium XL licencie.

Oficiálne ohlásenie je 8.máj 2019.