Nové potreby siete internetu vecí IoT

Stanislav Hrda

Product Manager

stanislav.hrda@alef.com

Internet vecí podľa kvalifikovaných projekcií ráta s nárastom na 50 miliárd uzlov v priebehu najbližších rokov.

Senzormi popretkávaná výrobná linka pomôže zvýšiť objem výroby, predlžuje a zlacňuje servisné cykly pre drahé výrobné zariadenia.  Ďalšou aplikáciou IoT je sieť uzlov v inteligentnom Smart meste, kde vytvára informačnú sieť pre inteligentnú dopravu a parkovanie v meste, či bezpečnosť, alebo sieťové pokrytie pre obyvateľov. Zaujímavé možnosti skýta sieť vecí aj pre prevádzkovateľov odberateľských sietí ako sú vodárenské, elektrifikačné, či plynofikačné siete. Zber údajov z nich dokáže vytvárať detailné spotrebiteľské modely o odberateľoch pre vodárne, elektrárne a plynárne a tieto môžu ponúkať nové služby, či optimalizované tarify pre svoje služby.

Nech už sieť internetu vecí pokrýva akúkoľvek doménu využitia musí reagovať na nové aspekty a požiadavky. Napríklad taký senzor je pomerne lacné zariadenie za pár eur a ľahko si vieme predstaviť, že jeho výpočtová kapacita je mnohonásobne menšia ak ju porovnáme s relatívne výkonným počítačom, tabletom, alebo smartphonom za stovky eur. Podobne zdroje napájania internetu vecí sú často batérie senzorov na ťažko prístupných miestach, kde šetrenie batériou a predlžovanie jej servisného cyklu je jedno z dôležitých, ak nie dominantných kritérií.

Za účelom vytvoriť sieť internetu vecí boli implementované nové typy sietí, vychádzajúce z konceptu siete s nízkym odberom energií, očakávanou realatívne jednoduchou sieťovou prevádzkou, kde senzor, či uzol posiela krátke sieťové pakety s niekoľkými bajtami nesúcimi namerané hodnoty a príjmajúci relatívne malé dátové toky - ako príkazy vo forme riadenia a spätnej väzby internetu vecí.

Porovnanie sieťových technológií s LoRaWAN™

Riešenia sietí internetu vecí ponúkajú viaceré spoločnosti, konzorciá, či poskytovatelia sieťových služieb ako riešenie Low–Power, Wide-Area Networks (LPWAN). Skúsme vybrať jeden zo stále populárnejších konceptov LPWAN, akým je sieť LoRaWAN™. LoRaWAN™ vznikla práve za účelom technológie siete pre internet vecí, ktorá je optimalizovaná s ohľadom na životnosť batérií, kapacity, dosahu a pokrytej vzdialenosti ruka v ruke s nízkymi nákladmi.  V neposlednom rade LoRaWAN™ dovoľuje každému postaviť si takúto sieť z vlastných komponentov v priestore, kde potrebuje riešiť svoje pokrytie či už výrobného areálu, mesta, alebo inej oblasti v pôsobnosti. LoRaWAN™ využíva legislatívne pridelené pásmo pre realizáciu takýchto sietí, ktoré v rámci EÚ zaberá šírku pásma 863-870 MHz. Teoretické pokrytie jednej brány s priemerom dosahu 7km závisí aj od prekážok, no i tak aj v meste so zástavbou je možné vytvoriť hustejšie pokrytie v bodoch, kde je to potrebné.

Topológia siete LoRaWAN™

Jedným z popredných výrobcov brán internetu vecí je spoločnosť Cisco. Smerovače Cisco 809 a 829 môžu byť v blízkej budúcnosti vybavené LoRaWAN™ modulom. Ďalšie smerovače Cisco radu 800 s M2M podporou,  (M2M Machine 2 Machine) môžu slúžiť na agregáciu dát zo siete internetu vecí a vďaka Cisco IOx a API je možné na nich spustiť aplikácie na báze Fog computing, ktoré dáta procesujú ešte pred odoslaním do cloudu k centrálnym analytickým nástrojom. Šetrí sa tak priepustnosť siete a náklady s tým spojené.