Optimalizované riadenie dát s NetApp SnapManagerom pre Oracle

Miroslav Šimko

Key Account Manager, NetApp Bussiness Development

miroslav.simko@alef.com

Spoločnosti potrebujú jednoduché riešenia, ktoré poskytujú nepretržitú dostupnosť a bezpečnosť cenných dát uložených v Oracle.

Aplikácie pracujúce na Oracle databázach výrazne napomáhajú podnikaniu, a preto musia byť nepretržite k dispozícii. Cez stále vyšší nárast informačných zdrojov, narastajú aj výzvy pre databázové aplikácie. Spoločnosti potrebujú jednoduché riešenia, ktoré poskytujú nepretržitú dostupnosť a bezpečnosť cenných dát uložených v Oracle.

Snapshoty a klony Oracle databázy hrajú kľúčovú úlohu pri rozvoji a testovaní, získavaní dát a zabezpečení kvality. To znamená, že Oracle databáza musí ponúknuť viac ako len spoľahlivú prevádzku: musí umožniť aj efektívne a hospodárne klonovanie databáz.

NetApp SnapManager pre Oracle optimalizuje manažment diskového poľa a zjednodušuje konfiguráciu, rovnako ako aj zálohovacie a obnovovacie operácie na databázach Oracle. SnapManager pre Oracle automatizuje časovo náročné a zložité manuálne procesy pre vytvorenie zálohy, obnovy a klonov Oracle databáz.

Bezproblémová integrácia s Oracle

 

Softvér poskytuje plnú podporu pre Oracle prostredia ako:

 • Direct NFS (DNFS)
 • Oracle Recovery Manager (RMAN)
 • Real Application Cluster (RAC)
 • Automatic Storage Management (ASM)
 • Oracle Enterprise Manager (EM)
 • Data Guard

Dlhotrvajúce partnerstvo NetApp a Oracle s nespočetnými spoločnými inováciami umožňuje bezproblémovú implementáciu SnapManagera pre Oracle.

 

Výhody SnapManagera pre Oracle:

 • rýchle zálohovanie a obnovenie prevádzky
 • zrýchlené testy a rozvojové procesy
 • zjednodušená správa Oracle dát

Rýchle zálohovanie a obnovenie

SnapManager pre Oracle využíva technológiu NetApp Snapshot, čím vytvára extrémne rýchle a priestorovo úsporné zálohy. Dokáže uložiť až 255 snapshotov per volume, čo znamená, že môže vykonávať častejšie zálohy  čím sa výrazne skráti bod obnovy (RPOs). SnapManager pre Oracle je úzko prepojený s Oracle technológiou tak, aby dokázal identifikovať zálohovanú množinu údajov príslušnej databázy a v režime "hot backup" pozastaviť ju na čas potrebný na vytvorenie konzistentnej Snapshot kópie. Každá záloha môže byť okamžite overená alebo presunutá. Celá operácia zálohovania dát je okamžitá a výkon aplikácií nie je ovplyvnený. Pretože sa zálohy vykonávajú rýchlo a bez prerušenia, môžu byť v pravidelných intervaloch distribuované počas celého dňa. To optimalizuje systém bezpečného zálohovania pre databázu Oracle. V prípade, že je potrebné obnovenie databázy, môžu administrátori Oracle so SnapManagerom pre Oracle sami určiť hĺbku požadovanej úrovne: z celej databázy až po podmnožiny tabuliek alebo súborov. 

 

S funkciou NetApp SnapRestore môžete obnoviť poškodenú databázu v priebehu niekoľkých minút na úroveň naposledy uloženej Snapshot kópie, bez nutnosti migrácie dát. Pretože zálohy dát so SnapManagerom sú štandartne naplánované častejšie, je potrebné v prípade nutnosti robiť obnovu iba malého objemu dát. Celé obnovenie je dokončené v minútach, bez ohľadu na objem dát, namiesto hodín alebo dokonca dní ako pri štandardnej obnove.

Rýchlejší vývoj

Vytvorenie klonu Oracle databázy pre vývoj, testovanie, kontrolu kvality a reportingu sa môže vnímať ako jedna z najviac časovo náročných úloh pre správcov databázy a diskového poľa. Najprv sa musí nájsť dostatok voľného miesta pre klony. Potom sa musia vytvoriť konzistentné kópie databázy, čo môže byť veľmi časovo náročné a môže výrazne ovplyvniť normálnu produkciu. Počas tohto času sa drahé zdroje pre vývoj aplikácií nachádzajú v režime spánku a tým je ovplyvnená aj produktivita. Nasadením  FlexClone (súčasť NetApp Data ONTAP) vytvorí SnapManager pre Oracle veľmi rýchlo priestorovo úsporné klony Oracle databáz. 

 

Ďalší priestor je potrebný iba v prípade, že príde k zmene v rámci klonu. Správcovia môžu vďaka tejto vysokej priestorovej úspore vytvoriť v závislosti od dopytu oveľa viac klonov databáz v oveľa kratšom časovom rámci či už na primárny ako aj sekundárny storage. S týmito  takmer okamžitými kópiami môžu vývojari testovat napr. aktualizácie aplikácii pred ich nasadením do ostrej prevadzky a tým optimalizovať vývojový proces.

Zjednodušenie správy databázy

Bezproblémová integrácia s Oracle umožňuje centralizovanú správu a zautomatizovanie procesov. Výsledkom je zjednodušený manažment Oracle, nižšie riziko chýb a zvýšenie IT produktivity. Všetky nástroje sú pritom jednoducho dostupné priamo z prostredia Oracle. 

Už žiadne poškodenie dát so SnapValidator pre Oracle

V každej fáze prenosu môže prísť k poškodeniu dát, aj keď ide o robustné diskové systémy. To môže mať zničujúce následky pre dôležité podnikové procesy. Požiadavky na dnešné databázové prostredia:

 1. Identifikácia a prevencia možných problémov
 2. Zabránenie náhodnému prepísaniu kritických dát Oracle
 3. Odhaliť poškodenie údajov, ktoré sa vyskytli počas zálohovania alebo riadenia životného cyklu údajov

NetApp SnapValidator je nástroj, ktorý rozpozná riziko a zabráni možnému poškodeniu údajov alebo nevyžiadanému prepisu. Pri inicializácii prenosu dát pozná Oracle inštancia na základe súčtu údajov jedinečnú hodnotu ku každej žiadosti na zápis.

 

Dáta sú potom odoslané cez vstupno-výstupnú cestu na úložný systém NetApp. NetApp SnapValidator vypočíta pri prevzatí dát súčet údajov a porovnáva ich s hodnotou od Oracle. Ak sú tieto hodnoty rovnaké, systém zapíše dáta na disk a oznámi úspešný zápis. Ak hodnoty nezodpovedajú, systém zabráni zápisu, a tým poškodeniu dát a pošle varovnú správu, ktorá zahŕňa aj možnosti na okamžité odstránenie chyby. NetApp SnapValidator pre Oracle zabezpečuje, že dáta budú zapísané spoľahlivo a bezpečne. Predíde sa tak neplánovanému prerušeniu a prestojom spôsobeným poškodením dát.