Wi-Fi - len prístupové médium alebo marketingový nástroj?

Marek Golha

Team Leader Infrastructure

marek.golha@alef.com

Spoločnosť Cisco v januári 2019 predstavila cloudovú platformu Cisco DNA Spaces, ktorá poskytuje lokalizačné služby, vrátane analitiky a otvorených API rozhraní (Application Programming Interface). Platforma DNA Spaces vznikla integráciou Cisco produktu CMX (Connected Mobile Experience) a produktu spoločnosti July Systems, ktorá sa stala súčasťou spoločnosti Cisco prvého augusta roku 2018.

Cisco DNA Spaces je založená na troch základných princípoch:

  1. Vidieť a pochopiť správanie zákazníkov vo fyzických priestoroch, kde je Cisco Wi-Fi nasadená
  2. Informácie takto získané využiť na predpovedanie správania sa zákazníka v budúcnosti, ktoré môžu priniesť pridanú hodnotu spoločnosti (získať viac informácií o zákazníkovi, predpokladanie správania sa a notifikovanie zákazníka pomocou business systémov, sledovanie pohybu “vecí“...)
  3. Integrácia s treťostrannými aplikáciami a aplikáciami vyvinutými zákazníkom.

Jednoducho povedané DNA Spaces je platforma, ktorá umožňuje byť v priamom kontakte so zákazníkom a poskytovať mu užitočné informácie na základe lokality kde sa nachádza. DNA Spaces zastrešuje niekoľko vertikál ako manufacturing, hospitality, vzdelávanie, finančné služby a ďalšie. Cisco DNA Spaces taktiež poskytuje riešenia pre monitoring a manažment hmotného majetku. Všetky tieto vlastnosti sú v DNA Spaces platforme poskytované ako aplikácie.

Hlavné vlastnosti Cisco DNA Spaces platformy:

  • Jednotná platforma pre manažment komunikácie so zákazníkom
  • Jednotné miesto pre nastavenie a konfiguráciu rôznych aplikácií (WiFi analytika, sledovanie pohybu vecí atď.)
  • Podpora zobrazovania marketingových správ zákazníkom pripojených do Wi-Fi siete pomocou prihlasovacích portálov
  • Podpora smerovania rôznych marketingových správ zákazníkom na základe skupín používateľov, lokality kde sa nachádzajú, frekvencie návštev, trvania návštev a iných administratívne zadefinovaných pravidiel
  • Možnosť integrácie s mobilnou aplikáciou
  • Informovanie zamestnancov o návšteve zákazníkov v ich priestoroch

DNA Spaces platforma je dostupná na webovej adrese: https://dnaspaces.io kde sa a po prihlásení zobrazí úvodný dashboard.

Z úvodného dashboardu možno pristúpiť  k jednotlivým aplikáciám, ktoré DNA Spaces poskytuje. Konfiguračný workflow pri nasadení Cisco DNA Spaces je výborne popísaný v Cisco DNA Spaces Configuration Guide a vizuálne zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Keď odhliadneme od krokov súvisiacich s aktivovaním DNA Spaces užívateľského účtu, tak prvotným krokom je prepojenie DNA Spaces s Wi-Fi nasadením, pričom tu máme niekoľko možností podľa toho o aké nasadenie sa jedná.

 

V tomto článku si prejdeme procesom základnej integráciou medzi DNA Spaces platformou a Cisco Meraki Wi-Fi nasadením. Začneme prepojením DNA Spaces s Cisco Meraki. V pravej hornej časti DNA Spaces dashboardu kliknite na Wi-Fi ikonu a následne na “Cisco Meraki“.

V tomto článku si prejdeme procesom základnej integráciou medzi DNA Spaces platformou a Cisco Meraki Wi-Fi nasadením. Začneme prepojením DNA Spaces s Cisco Meraki. V pravej hornej časti DNA Spaces dashboardu kliknite na Wi-Fi ikonu a následne na “Cisco Meraki.

V nasledujúcom okne zadáme prihlasovacie údaje do Cisco Meraki dashboardu a kliknete na “Connect Account“.

Po prvotnej synchronizácii máme vytvorené prepojenie medzi DNA Spaces a Cisco Meraki. Základným krokom je následné vytvorenie Location hierarchie nad ktorou neskôr budeme aplikovať politiky. Politiky budú zabezpečovať zobrazovanie rôznych prihlasovacích portálov v rôznych miestach našej Wi-Fi siete. Umožňujú napríklad automaticky poslať mail zákazníkovi, keď sa pripojí do Wi-Fi v určitej zóne. Konfiguráciu Location hierarchie vykonávame v menu “Location Hierarchy“. V Location hierachii pridávame Wi-Fi siete, lokality a samotné lokality delíme na zóny.

V našej hierarchii sme vytvorili jednu zónu, do ktorej sme priradili Cisco Meraki AP (Access Point).

Následne je potrebné nakonfigurovať Wi-Fi sieť v Cisco Meraki podľa požiadaviek uvedených v DNA Spaces.

V našom prípade sme konfigurovali v Cisco Meraki sieti SSID (Service Set Identifier) s názvom “DNA-Spaces“.

DNA Spaces poskytuje niekoľko aplikácií, ktoré môžeme využívať. V tomto príklade využijeme možnosť tvorby a priradenia Wi-Fi prihlasovacích portálov, pomocou ktorého vieme zákazníkom pri pripájaní sa do Wi-Fi siete zobrazovať rôzny obsah na základe definovaných zón a k ním priradeným Cisco Meraki AP. Tvorba prihlasovacích portálov a nastavenie politík (kde sa zobrazí aký portál) sa vykonáva cez aplikáciu “Captive Portals“.

Prvým krokom je vytvorenie prihlasovacieho portálu, ktorý sa bude následne používať. Vytvorenie a konfigurácia prihlasovacích portálov sa vykonáva v položke “Portal“.

Nebudeme sa zaoberať samotným vytvorením prihlasovacieho portálu. Jedná sa o jednoduchý proces pri ktorom si vieme pomocou predpripravených modulov svoj portál vyskladať (drag and drop). V prípade potreby vykonať detailnejšiu úpravu portálu máte možnosť priamo editovať CSS (Cascading Style Sheets) kód.

Druhým krokom, ktorý nasleduje po samotnom vytvorení prihlasovacieho portálu je vytvorenie politiky, ktorá bude definovať, v ktorým zónach má byť prihlasovací portál zobrazovaný zákazníkom. Vytváranie politiky vykonávame v “Captive Portal Rules“.

Politika pozostáva z niekoľkých častí a pre náš príklad je potrené nakonfigurovať meno politiky, špecifikovať pre aké SSID je politika nakonfigurovaná, aké zóny budú politiku využívať a v neposlednom rade akú akciu chceme vykonať. V testovacom scenári chceme všetkým zákazníkom pripájajúcim sa do Wi-Fi siete "DNA-Spaces" v zóne “ALEF“ zobraziť prihlasovací portál “ALEF“.

 

Po uložení konfigurácie sa nám politika  zobrazí v zozname politík v položke “Captive Portal Rule“.

Posledným krokom celého procesu je testovanie našej konfigurácie pripojením Wi-Fi klienta do siete

Ako ste si mohli všimnúť, pri konfigurácii prihlasovacieho portálu sme určili, že pri prihlasovaní do Wi-Fi siete budeme od zákazníka požadovať jeho email adresu. Avšak na obrázku vyššie sa nenachádza samotné pole na zadanie email adresy a to z dôvodu, že pri testovaní na tomto zariadení už emailová adresa bola poskytnutá. Na pozadí systému sú tieto údaje uchované a previazané. Preto pri ďalšom prihlásení už nie je opätovné zadanie email adresy potrebné. Pravdaže pri spracovávaní týchto údajov sú dodržané pravidlá, ktoré zastrešuje GDPR (General Data Protection Regulation).

 V tomto tech blogu sme si predstavili platformu DNA Spaces pomocou ktorej, už Wi-Fi nie je len prístupové médium do Internetu, ale umožňuje nadviazať prvotný kontakt so zákazníkom. Vytváranie prihlasovacích portálov je len malá časť z funkcionalít, ktoré nám DNA Spaces platforma poskytuje, najlepšie miesto kde získať viac informácií a prípadne si produkt vyskúšať zadarmo je na domovskej stránke DNA Spaces.

Pre viac informácií nás kontaktujte