Ljudski resursi - karijera

Savjeti za zaštitu osobnih podataka (informacije)

Informacije koje su niže navedene dostavljene su Vam kao predmet osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  zaštiti fizičkih osoba s namjerom zaštite osobnih podatka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanje direktive 95/46/EZ koja se također naziva GDPR (General data perotection regulation- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

U nastavku su navedene članice ALEF grupacije:

 

nangu.TV, a.s.,

IČO 26462168

se sídlem

zastoupena Ing. Zdeňkem Gerlickým, předsedou představenstva

 

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: ;

ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: ;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: ;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: ;

ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: ;

ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, email: 

 

(u daljnjem tekstu "Upravitelj"),

 

 

Svrha obrade Vaših osobnih podataka / Legitimni interes:

I. HR

a)       Ugovora o radu, pravilnika o radu i ugovora o djelu, pravilnika o plaći i menadžerskih ugovora (članovi Uprave i Nadzornog odbora) I ugovora o naknadama (članovi Uprave i Nadzornog odbora) / zakonska obveza (Zakon o radu); izvršenje ugovora; pristanak u slučaju korištenja fotografije na  working disability ID card

b)      Osobna dokumentacija zaposlenika (uključujući podatke o socijalnom i zdravstvenom osiguranju) / zakonska obveza (Zakon o radu, Zakon o socijalnom i zdravstvenom osiguranju)

c)       Zapisi o vođenju evidencije radnog vremena / zakonska obveza

d)      Identifikacijske kartice za kretanju unutar prostora tvrtke (uključujući i parking)/ legitiman interes za kontrolu pristupa prostorima tvrtke i sigurnost

e)      Organizacijska struktura / legitiman interes za definiranje unutarnjih procesa Upravitelja; pristanak u slučaju korištenja fotografije za identifikaciju unutar organizacijske strukture

f)        Obrada plaće / zakonska obveza

g)       Obrada poreznih prijava i informacija o registru mirovinskog osiguranja / zakonska obveza

h)      WF (work flow – radni tijek) – interni procesi zapošljavanja i otpuštanja radnika / legitiman interes koji definirana unutarnje procese Upravitelja

i)        Liječnički pregledi / zakonska obveza

j)        Dokumenti za opravdanje odsutnosti (doznake o bolovanju, nesposobnosti za rad, zahtjeva za porodiljnim dopustom, pravnih prepreka) / zakonska obveza

k)       Zapisi o bivšim zaposlenicima / legitiman interes koji služi za obranu pravnih interesa Obraditelja; zakonska obveza - socijalno i zdravstveno osiguranje

l)        Beneficije zaposlenika (dodaci za topli obrok, tečajevi stranih jezika, obuka i obrazovni procesi / legitiman interes zbog nužnosti procesne obrade

m)    Promjena osobnih podataka – rođenje djeteta, promjena statusa / zakonska obveza

n)      Potvrda pihoda / legitiman interes zbog nužnosti za ostvarenje svrhe obrade (zahtjev zaposlenika)

II. Marketing

  • o)      Fotografska dokumentacija i audiovizualni zapisi s korporativnih događanja / privola

III. Interni IT/SO

a)       Dokaz o zahtjevu za pružanju usluga (vezan na ugovore o pružanju usluga)/ legitiman interes zbog nužnosti procesne obrade

b)      Razgovori na javnu telefonsku mrežu i između Alefovih podružnica / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

c)       Online korisnička komunikacija – Cisco jabber, Cisco webex / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

d)      Korisnička autentikacija na Alefov informacijski sustav ; pretinac elektroničke pošte; pristup internim informacijskim sustavima s mobilnih uređaja / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

e)      Poslovno upravljanje Alef Grupom u korporativnom informacijskom sustavu Navision (računovodstvo, logistika, prodaja robe, prodaja usluga) / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

f)        Generiranje jednoktratne lozinke za VPN pristup/ legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

g)       Pohrana projektne dokumentacije, poslovnih slučajeva / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

h)      Snimke kretanja osoba s nadzornih kamera unutar poslovnog prostora tvrtke / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

i)        Obrada osobnih podataka  zbog sigurnosnog nadzora / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

IV. Financije

j)        Evidencija poslovnih putovanja i vođenje dnevnika / zakonska obveza

k)       Upisivanje korisnika u sustav Autoplan za obradu poslovnih putovanja i dnevnika / zakonska obveza

V.  Logistika

a)       Evidencija korištenja poslovnih automobile / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

VI. Backoffice

b)      Slanje i predaja doznaka o bolovanju na obračun plaća / zakonska obveza

c)       Osposobljavanje zaposlenika u Instruktor sustavu (zaštita na radu, zaštita od požara, obuka vozača) / zakonska obveza

d)      Telefonski imenik zaposlenika / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

 

Kategorije vlasnika osobnih podataka: zaposlenici

Osobni podaci se prikupljaju izravno od vlasnika podataka.

 

Categories of personal data:

U svrhu radnog odnosa, Upravitelj obrađuje samo potrebne osobne podatke u skladu s internim pravilima. Detaljnije specifikacije kategorija osobnih podataka i perioda u kojem se  osobni podaci čuvaju navedeni su u Prilogu 1. - Zapisnici o djelatnosti prerade, koji čine sastavni dio unutarnje Direktive za rukovanje osobnim podacima (Direktiva GDPR).

 

Primatelj ovih osobnih podataka je upravitelj, obraditelj ili tijela javne uprave. ALEF NULA, primatelj je osobnih podataka tvrtki koje su članice ALEF grupe i subjekata povezanih s vlasništvom, bilo izravno ili neizravno, u pružanju usluga ljudskih resursa.

 

Primatelj takvih osobnih podataka je Upravitelj ili bilo koji drugi subjekt koji je povezan s Upraviteljem u smislu vlasništva direktno ili indirektno i subjekata koji su članovi ALEF grupe, čak i u slučaju da je isti van teritorija EU, ukoliko je Europska komisija utvrdila da te države pružaju odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka (listu tih država možete provjeriti na https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) te uključuje zaposlenike navedenih subjekata. Poslovni partneri Upravitelja, subjekti koji su vlasništvom povezani s istim, te Tijela javne Uprave ovlaštena su također zaprimati navedene osobne podatke.

 

 

Obrada osobnih podataka može se provoditi automatski i ručno od strane Upravitelja; ovlašteni obraditelji mogu obraditi osobne podatke za Upravitelja ako su sklopili ugovor o obradi s Upraviteljem  i osigurali dovoljna jamstva za zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i drugi obraditelji  koji daju slična jamstva.

 

Vaša prava kao vlasnika osobnih podataka?

a)      Zahtjev prema Upravitelju podataka za pristup Vašim podacima, tj. Imate pravo zatražiti od Upravitelja potvrdu da se Vaši osobni podaci ne obrađuju u druge svrhe osim gore navedenih, kao i što imate pravo od istog zatražiti slijedeće:

• razlog obrade podataka;

• kategoriju pohranjenih osobnih podataka;

• primatelji ili kategorije primatelja kojima su Vaši osobni podaci dostupni;

• predviđeno razdoblje za čuvanje ili ako nije dostupno, kriteriji po kojima se utvrđuje to razdoblje;

• Imate pravo zatražiti od Upravitelja izmjenu, brisanje ili uskratu prava obrade dijela ili svih podataka koje ste ustupili Upravitelju

• Pravo na podnošenje žalbe prema regulatornom tijelu;

• pravo na sve dostupne informacije o izvoru Vaših osobnih podataka;

• biti upoznati o postojanju procesa automatske obrade, uključujući profiliranje Vaših osobnih podataka kao i o značenju i mogućim posljedima takve obrade

• pravo na informiranost o zaštiti prijenosa Vaših oobnih podataka van EU, u slučaju prijenosa istih

 

 

b) Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka, tj. Upravitelj je dužan pravovremeno na Vaš zahtjev ukloniti Vaše neispravne ili netočne osobne podatke isto tako imate pravo ne pružiti sve osobne podatke uz prilaganje izjave

c) Pravo na brisanje osobnih podataka na zahtjev („Pravo na zaborav”), tj. Zatražiti od Upravitelja pravovremeno brisanje svih Vašh osobnih podataka ukoliko se primjenjuje neki od slijedećih razloga:

• Vaši osobni podaci više nisu neophodni za svrhu koju su prikupljeni i kao takvi obrađivani

• uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka te više nema pravne osnove za obradu istih

• nezakonita obrada Vaših osobnih podataka

• Vaši osobni podaci moraju biti obrisani zbog zakonske obveze

• Vaši osobni podaci nisu prikupljeni u svrhu marketinške obrade istih;

Pravo na zaborav se ne primjenjuje u slijedećim situacijama:

• pravo na slobodu izražavanja i informiranja;

• uskladu s pravnom obvezom prema EU ili državi Članici pod koju Upravitelj podliježe

• Za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;

d)      Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, tj. pravo na ograničenje Upravitelja obrade osobnih podataka u bilo kojem od slijedećih slučajeva:

• Vi nagovještavate točnost obrađenih podataka, što u određenom periodu ograničava Upravitelja obrađivanje Vaših osobnih podataka dok se ne utvrdi točnost istih

• Obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, a vi se suprotstavite brisanju, ali uz ograničnje obrade istih;

• Upravitelju Vaši osobni podaci više nisu potrebni za obradu, ali su potrebni za pripremu, izvršenje ili obranu prema pravnoj osnovi

• Uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučaju pravnog interesa Upravitelja, uključujući profiliranje, te u tom slučaju Upravitelj više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako se ne dokaže pravna osnova za obradu istih koja je propisana lokalnim zakonom:

• Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka ograničena isti se osim pohranjivanja mogu obrađivati samo uz Vaš pristanak ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva, ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga koji su od posebnih javnih interesa EU ili države Članice

e) Prenosivost osobnih podataka, tj. pravo upravitelja na prijenos Vaših osobnih podataka sukladno Vašoj privoli za prijenos Vaših osobnih podataka drugom upravitelju u strukturiranom i uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu; kada ostvarujete pravo na prijenos podataka imate pravo da prenesete osobne podatke s jednog Upravitelja na drugog, gdje je to tehnički moguće

f) Podnošenje prigovora, podnošenje prigovora je moguće na gore navedenu email adresu ili fizički na slijedeću adresu Ureda za zaštitu osobnih podataka Upravitelja: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Svoja prava možete ostvariti kontaktirajući administratora putem emaila ili pisma na gore navedene adrese.

Savjeti za zaštitu osobnih podataka (informacije)

Informacije koje su niže navedene dostavljene su Vam kao predmet osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  zaštiti fizičkih osoba s namjerom zaštite osobnih podatka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanje direktive 95/46/EZ koja se također naziva GDPR (General data perotection regulation- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

U nastavku su navedene članice ALEF grupacije:

 

nangu.TV, a.s.,

IČO 26462168

se sídlem

zastoupena Ing. Zdeňkem Gerlickým, předsedou představenstva

 

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: ;

ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: ;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: ;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: ;

ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: ;

ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, email: 

 

(u daljnjem tekstu "Upravitelj"),

 

 

Svrha obrade Vaših osobnih podataka / Legitimni interes:

I. HR

a)       Ugovora o radu, pravilnika o radu i ugovora o djelu, pravilnika o plaći i menadžerskih ugovora (članovi Uprave i Nadzornog odbora) I ugovora o naknadama (članovi Uprave i Nadzornog odbora) / zakonska obveza (Zakon o radu); izvršenje ugovora; pristanak u slučaju korištenja fotografije na  working disability ID card

b)      Osobna dokumentacija zaposlenika (uključujući podatke o socijalnom i zdravstvenom osiguranju) / zakonska obveza (Zakon o radu, Zakon o socijalnom i zdravstvenom osiguranju)

c)       Zapisi o vođenju evidencije radnog vremena / zakonska obveza

d)      Identifikacijske kartice za kretanju unutar prostora tvrtke (uključujući i parking)/ legitiman interes za kontrolu pristupa prostorima tvrtke i sigurnost

e)      Organizacijska struktura / legitiman interes za definiranje unutarnjih procesa Upravitelja; pristanak u slučaju korištenja fotografije za identifikaciju unutar organizacijske strukture

f)        Obrada plaće / zakonska obveza

g)       Obrada poreznih prijava i informacija o registru mirovinskog osiguranja / zakonska obveza

h)      WF (work flow – radni tijek) – interni procesi zapošljavanja i otpuštanja radnika / legitiman interes koji definirana unutarnje procese Upravitelja

i)        Liječnički pregledi / zakonska obveza

j)        Dokumenti za opravdanje odsutnosti (doznake o bolovanju, nesposobnosti za rad, zahtjeva za porodiljnim dopustom, pravnih prepreka) / zakonska obveza

k)       Zapisi o bivšim zaposlenicima / legitiman interes koji služi za obranu pravnih interesa Obraditelja; zakonska obveza - socijalno i zdravstveno osiguranje

l)        Beneficije zaposlenika (dodaci za topli obrok, tečajevi stranih jezika, obuka i obrazovni procesi / legitiman interes zbog nužnosti procesne obrade

m)    Promjena osobnih podataka – rođenje djeteta, promjena statusa / zakonska obveza

n)      Potvrda pihoda / legitiman interes zbog nužnosti za ostvarenje svrhe obrade (zahtjev zaposlenika)

II. Marketing

  • o)      Fotografska dokumentacija i audiovizualni zapisi s korporativnih događanja / privola

III. Interni IT/SO

a)       Dokaz o zahtjevu za pružanju usluga (vezan na ugovore o pružanju usluga)/ legitiman interes zbog nužnosti procesne obrade

b)      Razgovori na javnu telefonsku mrežu i između Alefovih podružnica / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

c)       Online korisnička komunikacija – Cisco jabber, Cisco webex / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

d)      Korisnička autentikacija na Alefov informacijski sustav ; pretinac elektroničke pošte; pristup internim informacijskim sustavima s mobilnih uređaja / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

e)      Poslovno upravljanje Alef Grupom u korporativnom informacijskom sustavu Navision (računovodstvo, logistika, prodaja robe, prodaja usluga) / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

f)        Generiranje jednoktratne lozinke za VPN pristup/ legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

g)       Pohrana projektne dokumentacije, poslovnih slučajeva / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

h)      Snimke kretanja osoba s nadzornih kamera unutar poslovnog prostora tvrtke / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

i)        Obrada osobnih podataka  zbog sigurnosnog nadzora / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

IV. Financije

j)        Evidencija poslovnih putovanja i vođenje dnevnika / zakonska obveza

k)       Upisivanje korisnika u sustav Autoplan za obradu poslovnih putovanja i dnevnika / zakonska obveza

V.  Logistika

a)       Evidencija korištenja poslovnih automobile / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

VI. Backoffice

b)      Slanje i predaja doznaka o bolovanju na obračun plaća / zakonska obveza

c)       Osposobljavanje zaposlenika u Instruktor sustavu (zaštita na radu, zaštita od požara, obuka vozača) / zakonska obveza

d)      Telefonski imenik zaposlenika / legitiman interes zbog nužnosti realizacije svrhe procesne obrade

 

Kategorije vlasnika osobnih podataka: zaposlenici

Osobni podaci se prikupljaju izravno od vlasnika podataka.

 

Categories of personal data:

U svrhu radnog odnosa, Upravitelj obrađuje samo potrebne osobne podatke u skladu s internim pravilima. Detaljnije specifikacije kategorija osobnih podataka i perioda u kojem se  osobni podaci čuvaju navedeni su u Prilogu 1. - Zapisnici o djelatnosti prerade, koji čine sastavni dio unutarnje Direktive za rukovanje osobnim podacima (Direktiva GDPR).

 

Primatelj ovih osobnih podataka je upravitelj, obraditelj ili tijela javne uprave. ALEF NULA, primatelj je osobnih podataka tvrtki koje su članice ALEF grupe i subjekata povezanih s vlasništvom, bilo izravno ili neizravno, u pružanju usluga ljudskih resursa.

 

Primatelj takvih osobnih podataka je Upravitelj ili bilo koji drugi subjekt koji je povezan s Upraviteljem u smislu vlasništva direktno ili indirektno i subjekata koji su članovi ALEF grupe, čak i u slučaju da je isti van teritorija EU, ukoliko je Europska komisija utvrdila da te države pružaju odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka (listu tih država možete provjeriti na https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) te uključuje zaposlenike navedenih subjekata. Poslovni partneri Upravitelja, subjekti koji su vlasništvom povezani s istim, te Tijela javne Uprave ovlaštena su također zaprimati navedene osobne podatke.

 

 

Obrada osobnih podataka može se provoditi automatski i ručno od strane Upravitelja; ovlašteni obraditelji mogu obraditi osobne podatke za Upravitelja ako su sklopili ugovor o obradi s Upraviteljem  i osigurali dovoljna jamstva za zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i drugi obraditelji  koji daju slična jamstva.

 

Vaša prava kao vlasnika osobnih podataka?

a)      Zahtjev prema Upravitelju podataka za pristup Vašim podacima, tj. Imate pravo zatražiti od Upravitelja potvrdu da se Vaši osobni podaci ne obrađuju u druge svrhe osim gore navedenih, kao i što imate pravo od istog zatražiti slijedeće:

• razlog obrade podataka;

• kategoriju pohranjenih osobnih podataka;

• primatelji ili kategorije primatelja kojima su Vaši osobni podaci dostupni;

• predviđeno razdoblje za čuvanje ili ako nije dostupno, kriteriji po kojima se utvrđuje to razdoblje;

• Imate pravo zatražiti od Upravitelja izmjenu, brisanje ili uskratu prava obrade dijela ili svih podataka koje ste ustupili Upravitelju

• Pravo na podnošenje žalbe prema regulatornom tijelu;

• pravo na sve dostupne informacije o izvoru Vaših osobnih podataka;

• biti upoznati o postojanju procesa automatske obrade, uključujući profiliranje Vaših osobnih podataka kao i o značenju i mogućim posljedima takve obrade

• pravo na informiranost o zaštiti prijenosa Vaših oobnih podataka van EU, u slučaju prijenosa istih

 

 

b) Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka, tj. Upravitelj je dužan pravovremeno na Vaš zahtjev ukloniti Vaše neispravne ili netočne osobne podatke isto tako imate pravo ne pružiti sve osobne podatke uz prilaganje izjave

c) Pravo na brisanje osobnih podataka na zahtjev („Pravo na zaborav”), tj. Zatražiti od Upravitelja pravovremeno brisanje svih Vašh osobnih podataka ukoliko se primjenjuje neki od slijedećih razloga:

• Vaši osobni podaci više nisu neophodni za svrhu koju su prikupljeni i kao takvi obrađivani

• uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka te više nema pravne osnove za obradu istih

• nezakonita obrada Vaših osobnih podataka

• Vaši osobni podaci moraju biti obrisani zbog zakonske obveze

• Vaši osobni podaci nisu prikupljeni u svrhu marketinške obrade istih;

Pravo na zaborav se ne primjenjuje u slijedećim situacijama:

• pravo na slobodu izražavanja i informiranja;

• uskladu s pravnom obvezom prema EU ili državi Članici pod koju Upravitelj podliježe

• Za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;

d)      Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, tj. pravo na ograničenje Upravitelja obrade osobnih podataka u bilo kojem od slijedećih slučajeva:

• Vi nagovještavate točnost obrađenih podataka, što u određenom periodu ograničava Upravitelja obrađivanje Vaših osobnih podataka dok se ne utvrdi točnost istih

• Obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, a vi se suprotstavite brisanju, ali uz ograničnje obrade istih;

• Upravitelju Vaši osobni podaci više nisu potrebni za obradu, ali su potrebni za pripremu, izvršenje ili obranu prema pravnoj osnovi

• Uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučaju pravnog interesa Upravitelja, uključujući profiliranje, te u tom slučaju Upravitelj više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako se ne dokaže pravna osnova za obradu istih koja je propisana lokalnim zakonom:

• Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka ograničena isti se osim pohranjivanja mogu obrađivati samo uz Vaš pristanak ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva, ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga koji su od posebnih javnih interesa EU ili države Članice

e) Prenosivost osobnih podataka, tj. pravo upravitelja na prijenos Vaših osobnih podataka sukladno Vašoj privoli za prijenos Vaših osobnih podataka drugom upravitelju u strukturiranom i uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu; kada ostvarujete pravo na prijenos podataka imate pravo da prenesete osobne podatke s jednog Upravitelja na drugog, gdje je to tehnički moguće

f) Podnošenje prigovora, podnošenje prigovora je moguće na gore navedenu email adresu ili fizički na slijedeću adresu Ureda za zaštitu osobnih podataka Upravitelja: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Svoja prava možete ostvariti kontaktirajući administratora putem emaila ili pisma na gore navedene adrese.