NetApp SANtricity® OS, v. 11.40

NetApp SANtricity software pruža moćan interfejs za administraciju Netapp E i EF serija storage sistema, koje storage administratorima omogućavaju da postignu maksimum performansi i iskorištenosti svojih storage sistema kroz visok nivo podešavanja i fleksibilnosti.

Nova verzija SANtricity OS 11.40 pruža sljedeće nove funkcionalnosti:

Access Management - Upravljanje pristupom ( pristup baziran na osnovu uloge - RBAC, kao i LDAP/ Active Directory baziran pristup) je nova funkcionalnost koja zahtjeva da se korisnici prijavljuju na SANtricity System Manager sa dodijeljenim pravima za prijavu. Svaka korisnička prijava je povezana s korisničkim profilom koji obuhvaća specifične uloge i pristupne dozvole. Administratori mogu postaviti kontrolu pristupa, koristeći jednu ili obje slijedeće metode:

  • Koristeći RBAC (pristup baziran na ulozi) mogućnosti, koje se primjenjuju na nivou storage sustava, a koje uključuju predefinirane korisnike i uloge
  • Povezivanjem na LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server i imeničke servise, kao što je Microsoft-ov Active Directory, a zatim mapiranjem LDAP korisnika na predefinirane uloge unutar storage sistema. Korisnici moraju imati „Security Admin“ prava da bi koristili ovu funkcionalnost.

Certificate Management- Upravljanje certifikatima, ove funkcionalnosti su proširene i izmještene u zasebnu cjelinu „Certificate Management“. Proširene funkcije uključuju kreiranje lanca certifikata (certificate chain) za server za upravljanje certifikatima. Korisnici moraju imati 

„Security Admin“ prava da bi koristili ovu funkcionalnost. Zadržana je postojeća smCLI sintaksa.

Command line interface (CLI) – Komandno sučelje je redizajnirano kako bi bilo sigurnije i manje, sa ugrađenim HTTPS sučeljem za E2800 i E5700 storage sustave.

External Key Management – Za E2800 i E5700/EF570 storage sustave, moguće je koristiti KMIP-kompatibilni eksterni menadžer ključeva, za upravljanje FDE autentikacijskih ključeva. Ova mogućnost je dodatak postojećoj mogućnosti internog upravljanja ključevima.

E5700 controller hardware podrška – novi kontroler podržava do 480 diskova.

Feature additions for SANtricity System Manager – Dodana je mogućnost da korisnik odabere veličinu segmenta za volume groups, kao i mogućnost odabira više volumena za brisanje.

Slika 1.  SANtricity® System Manager

Slika 1.  SANtricity® System Manager

Zašto izabrati SANtricity?

Dynamic Disk Pools – Netapp patentirana tehnologija koja dozvoljava storage administratorima da grupiraju setove sličnih diskova u topologiju skupa koja omogućava svim diskovima da učestvuju u I/O operacijama. Ova tehnologija omogućava do 6 puta bržu obnovu diskovnih polja (mjeri se u minutama, ne u danima) u odnosu na RAID5 ili RAID6 tehnologije, bez utjecaja na performanse tokom obnove, a također i isključuje komplikacije kod RAID6 polja, tako da se storage administratori mogu fokusirati na raspodjelu kapaciteta.

SSD Cache – Ova funkcionalnost pruža mogućnost ubrzanog pristupa često pristupanim podacima kroz automatizirano keširanje na SSD diskove, u realnom vremenu. SSD Cache je set SSD diskova koji su logički grupirani unutar storage sistema koji čine read cache za volumene korisnika. SSD je sekundarni cache koji se koristi zajedno sa primarnim cacheom koji se nalazi u DRAM-u kontrolera. U SSD cacheu, podaci se kopiraju sa baznih volumena podešenih od strane korisnika i čuvaju se u dva interna RAID volumena (jednom po kontroleru) koji se automatski kreiraju kada se postavi SSD cache. Ovi volumeni se koriste za interno keširanje i nisu dostupni niti prikazani u korisničkom sučelju.

Data Protection – SANtricity enkripcija diskova pruža široku sigurnost podataka u mirovanju na disku, bez uticanja na storage sistemske performanse ili lakoću upotrebe. Ovime se pruža sigurnost podataka u slučaju krađe diskova, rutinskog servisiranja oštećenih diskova ili pri promjeni namjene diska. Autentikacija ključeva se može vršiti interno ili preko eksternog managera ključeva.

Data Assurance– Funkcionalnost koja provjerava i ispravlja greške koje se mogu desiti tokom prenosa podataka unutar kontolera, kao npr. iz cachea na diskove. Ova provjera vodi do korekcije grešaka 

upisivanja i povećava integritet podataka kroz cijeli storage sistem. Kreira error-checking informacije, kao sto je CRC (cyclic redundancy check) i dodaje te informacije u svaki blok podataka. Sve greške koje se mogu dogoditi kada se blok podataka prenosi ili smješta na disk, se tada detektiraju i ispravljaju kroz provjeru samog podatka sa error-checking informacijom.

Thin Provisioning – Netapp funkcionalnost koja omogućava prezentiranje više logičkog prostora hostovima ili korisnicima, u odnosu na stvarno dostupan kapacitet na fizičkim diskovima. Umjesto da alocira predefinirano količinu fizičkog prostora unaprijed, prostor se dinamički alocira svakom volumenu ili LUN-u, kako se podaci upisuju. Korištenje ove funkcionalnosti pomaže pri eliminiranju velikih količina neiskorištenog kapaciteta koje se dešavaju kod tradicionalnih volumena, gdje se sav kapacitet alocira unaprijed.

Enhanced NetApp Snapshots – Ova funkcionalnost omogućava kreiranje logičke kopije sadržaja volumena u vremenskoj točci. Ove „točka-u-vremenu“ slike volumena se nazivaju snapshots, a volumeni koji su izvor snapshota se nazivaju bazni volumeni. Izrada snapshota je korisna svaki put kada je potrebna mogućnost vraćanja seta podataka u poznato ispravno stanje, u određenom trenutku (point in time recovery). Snapshoti se npr. mogu koristiti za povratak baze podataka ili za testiranje aplikacije.

HotScale Technology – Tehnologija koja omogućava korištenje, rekonfiguraciju, dodavanje ili relokaciju kapaciteta storage sistema, bez prekida korisničkog pristupa podacima. Port bypass tehnologija automatski otvara i zatvara portove kada se pravila (policies) dodaju ili dohvaćaju sa storage sistema. FC petlje ostaju netaknute, čime se održava integritet sistema tokom procesa dodavanja ili rekonfiguracije storage sistema.

Cloud Connector – mogućnost koja pruža isplativ pristup čuvanja rezervnih kopija podataka u cloudu.

AutoSupport – Funkcionalnost koja unapređuje korisničku uslugu, ubrzava rješavanje problema i pomaže u sprečavanju problema, tako što proizvođaču i korisniku automatski šalje upozorenja i informacije o sistemu.

Slika 2.  NetApp E5700 storage system

Slika 2.  NetApp E5700 storage system