V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o ukinitvi Direktive 95/46 / ES - skrajšani "GDPR", pravila za vsak neposredni in posredni odnos z ALEF.