Pogoji poslovanja distributerja ponudnika storitev v oblaku (distributer CSP)

Ta razdelek opredeljuje pogoje, pod katerimi ALEF Distribucija SI, d.o.o. omogoča uporabo spletnega mesta potencialnim obiskovalcem in strankam. Z dostopom in brskanjem po tem spletnem mestu dejansko soglašate s spodaj opisanimi pogoji.

 1. Uporabnik soglaša, da bo predstavljene storitve in informacije na našem spletnem mestu uporabljal samo za pravne namene. Uporabnik se zavezuje:
  1. da ne bo spreminjal, distribuiral, posredoval, prikazoval, objavljal, razmnoževal, licenciral, ustvarjal izpeljanih produktov, prenašal ali prodajal katerihkoli informacij ali storitev, pridobljenih na tem spletnem mestu ali prek njega.
  2. da ne bo uporabljal ali uporabe informacij in storitev, ki so na voljo na namenskem portalu, omogočal tretjim osebam, posredoval ali prejemal materiala, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali ima nespodobno vsebino, nasilno, vulgarno, obrekovalno, žaljivo, grozeče ali kakršnokoli vedenje, ki krši pravice intelektualne lastnine ali vpliva na zasebnost druge osebe, spodbuja rasno, etnično sovraštvo ali je na kakršenkoli način žaljivo; URL-povezava platforme je prilagojena vsakemu partnerju v obliki »imepreprodajalca.alef.cloud«
  3. da ne bo izvajal dejavnosti krekanja ali hekanja, oziroma napadov za zavrnitev storitve. Uporabniki, ki prekršijo varnost sistemov ali omrežij, bodo toženi na civilnem in kazenskem sodišču.
 2. Uporabnik soglaša, da družbo ALEF Distribucija SI, d.o.o. odvezuje odgovornosti in da zoper nje ne bo ukrepal na sodišču v povezavi s kakršnimikoli zahtevki tretjih oseb, ki bi nastali zaradi uporabnikove uporabe storitve ali komunikacijskega omrežja ALEF Distribucija SI, d.o.o. in interneta., prav tako v povezavi s kakršnokoli izgubo (neposredno, posredno, posledično ali drugačno), stroški, ukrepi, tožbami, zahtevki, izdatki (vključno s sodnimi stroški) ali drugimi obveznostmi, ki bi na kakršenkoli način nastale kot posledica kršitve ali neupoštevanja teh pogojev s strani uporabnika.
 3. Uporabnik izrecno izjavlja, da razume in soglaša z naslednjimi izjavami:
  1. Uporaba storitev in informacij, predstavljenih na našem spletnem mestu, je na vaše lastno tveganje. Storitve in informacije, predstavljene na našem spletnem mestu, so zagotovljene na osnovi »kot je« ali »kot je na voljo«. ALEF Distribucija SI, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli izgubo uporabnika, ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi ali v kakršnikoli povezavi z uporabo ali delovanjem storitve, tega spletnega mesta ali povezanih spletnih mest.
  2. ALEF Distribucija SI, d.o.o. ne nudi nobenega jamstva za to:
   1. da storitve in informacije, predstavljene na našem spletnem mestu, ustrezajo vsem vašim zahtevam
   2. da se storitve in informacije, predstavljene na našem spletnem mestu, zagotavljajo nemoteno, pravočasno, varno in brez napak
   3. da bodo morebitne programske napake popravljene
   4. da so storitve in informacije, predstavljene na našem spletnem mestu, ki so na voljo uporabnikom, brez virusov in drugih komponent, ki bi lahko škodovale uporabnikom, in ne odgovarja za kakršnakoli dejanja na osnovi teh informacij ali storitev.
  3. Katerikoli material, ki je bil prenesen ali drugače pridobljen z uporabo storitev in informacij, ki jih posreduje ALEF Distribucija SI, d.o.o., je tak po lastni presoji in se lahko uporabi samo na lastno odgovornost uporabnika. Uporabnik je edina odgovorna oseba za kakršnokoli škodo, povzročeno računalniku, s katerega je uporabnik dostopal do storitev in informacij, ter za kakršnokoli drugo izgubo podatkov, ki bi lahko nastala zaradi prenašanja kateregakoli materiala.
  4. Noben nasvet ali druga ustna oziroma pisna informacija, ki jo uporabnik pridobi od ALEF Distribucija SI, d.o.o. prek storitve, ne pomeni jamstva, ki ni izrecno določeno v Pogojih za opravljanje telekomunikacijskih storitev.
 4. Storitve, ki jih nudi ALEF Distribucija SI, d.o.o., so popolnoma omejene na tehnične in pravne pogoje družbe Microsoft v povezavi z Zaupnostjo, Varstvom podatkov, Jamstvi za Storitve ter veljavnimi Microsoftovimi pogoji poslovanja, navedenimi na What is copyright? in Privacy at Microsoft
 5. Kakršnakoli vključitev povezav do drugih spletnih mest ali omrežij je narejena izključno v uporabnikovo pomoč in nikakor ne pomeni odgovornosti družbe ALEF Distribucija SI, d.o.o. za material, ki je na voljo na teh spletnih mestih ali prek njih oziroma omrežij, in povezave z njihovimi upravljavci. Uporabnik dostopa do teh spletnih mest in uporablja njihove izdelke in storitve izključno na lastno tveganje.
 6. ALEF Distribucija SI, d.o.o. ne zagotavlja, da so storitve ali materiali tretjih virov sprejemljivi in na voljo na kateremkoli območju SLO. Če uporabnik dostopa do druge vsebine ali storitve s spletnih mest tretjih oseb, ALEF Distribucija SI, d.o.o. ne odgovarja za uporabnikovo nespoštovanje lokalne zakonodaje ali drugih normativnih aktov, ki veljajo v teh državah.
 7. Uporabnik izrecno izjavlja, da se zaveda, da so vse stilizirane upodobitve, vsi logotipi in povezani simboli ter njihove kombinacije s katerimkoli besednim ali grafičnim simbolom, uporabljeni na tem spletnem mestu, registrirane blagovne znamke družbe ALEF Distribucija SI, d.o.o. ali povezanih in/ali pridruženih podjetij ter so zaščiteni z veljavno zakonodajo. 
 8. Z dostopanjem do tega spletnega mesta soglašate, da ima ALEF Distribucija SI, d.o.o. pravico do obdelave vaših osebnih podatkov, posredovanih z uporabo storitve ali prikazanih informacij na spletnem mestu: ALEF.
 9. Spremembe pogojev – družba  ALEF Distribucija SI, d.o.o. lahko spremeni te pogoje v določenih časovnih intervalih, ne da bi o tem obvestila uporabnika. O takih spremembah bo uporabnik obveščen prek objave na spletnem mestu ALEF. Tako narejene spremembe se štejejo, da jih je uporabnik sprejel, če nadaljuje z uporabo storitve in informacij po njihovi objavi na spletnem mestu.
 10. Pristojnost. Z dostopanjem do tega spletnega mesta se uporabnik strinja, da se ti pogoji in povezani pogoji ter morebitni spori v zvezi z njimi urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo SLO, in uporabnik priznava, da bo spoštoval izključno pristojnost sodišč na ozemlju SLO.
 11. Zaupnost.
  1. V povezavi z uporabniku dostopnimi ali dosegljivimi zaupnimi podatki med dostopom do platforme ALEF in/ali podružnic bo uporabnik uporabil vse informacije samo za odobrene namene in ne bo uporabil ali razkril nobenih zaupnih podatkov na katerikoli drug način za lasten dobiček ali korist oziroma dobiček ali korist druge osebe, in zlasti, vendar ne omejeno na to, ne bo uporabil katerihkoli zaupnih podatkov za komercialne ali konkurenčne namene (neposredno ali posredno);
  2. Uporabnik se zavezuje, da ne bo, v celoti ali delno, kopiral, razmnoževal, distribuiral ali razkrival nobeni drugi osebi, družbi, korporaciji ali entiteti nobenih zaupnih podatkov, do katerih ima dostop na platformi, ali kateregakoli vidika, povezanega z delovanjem platforme, ter da tretjim osebam ne bo dovolil dostopa do platforme.
  3. Prav tako je v skladu z zakonskimi določili treba uporabiti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov proti naključnemu ali nezakonitemu uničenju, izgubi, spremembi, razkritju ali nepooblaščenemu dostopu, kot tudi proti katerikoli drugi obliki nedovoljene obdelave.
  4. ALEF Distribucija SI, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali drugi osebi kot posledica neupoštevanja pogojev v povezavi z zaupnostjo pri uporabi s strani uporabnika tega spletnega mesta. Nekatere storitve, do katerih uporabnik dostopa na tem spletnem mestu, družbi ALEF Distribucija SI, d.o.o. omogočajo prejemanje osebnih informacij.
 12. Slike izdelkov, ki so predstavljene na tem spletnem mestu, so informativnega značaja.
 13. Pred dostopom do platforme CSP in nakupom licenc prek programa Microsoft CSP mora partner izpolnjevati merila primernosti za program in dodatne lokalne predpise v povezavi z rešitvami, ki jih je razvil Microsoft.
 14. Partner mora slediti postopku za uporabo platforme v skladu z navodili za uporabo na platformi ali navodili, ki jih posreduje Alef.
 15. Partner je odgovoren za pregled statusa naročnin, ki so naročene prek programa CSP, in posodobitev števila teh licenc oziroma njihovih statusov (aktivna/prekinjena) do 4. dneva vsakega meseca, do konca dneva.
 16. Na koncu 12-mesečnega obračunskega cikla naročnine bodo v skladu z Microsoftovim mehanizmom naročnine samodejno obnovljene, pri čemer bodo upoštevane morebitne spremembe cen. Ob dopolnitvi obračunskega leta bo Microsoft upošteval cene, ki so na voljo v mesecu, ko je naročnina obnovljena. Partner je odgovoren za obveščanje končnega uporabnika in posodobitev naročnin na platformi, kjer je to potrebno.
 17. V skladu z Microsoftovim postopkom je partner odgovoren za prenos določil in pogojev uporabe za naročnine, ki so na voljo prek programa ponudnika storitev v oblaku (program CSP) oziroma Microsoftove pogodbe s stranko končnemu uporabniku. Dokumenti so na voljo na platformi CSP in dostopni na Microsoftovem portalu.
 18. Partner lahko prek Alefove platforme CSP odpre naročnine za Azure oziroma naročnine »glede na uporabo«. Naročanje tega izdelka ne bo samodejno aktiviralo storitev, ki so na voljo prek platforme Azure. Konfiguracija storitev in posledično njihov strošek je odgovornost partnerja/končnega uporabnika, odvisno od sklenjenih pogojev med obema subjektoma.
 19. ALEF zagotavlja dostop do platforme za končne uporabnike za namene naročanja, spremljanja njihovega statusa in/ali porabe storitev. Ta funkcionalnost ni samodejno na voljo končnemu uporabniku, aktivira se samo, če partner končnemu uporabniku pošlje vabilo. Če se partner odloči za aktivacijo te funkcionalnosti, bo končni uporabnik samodejno prejel obvestila platforme v skladu s standardnimi nastavitvami za aktivnosti uporabnika platforme.  Obračunavanja naročnin končnim uporabnikom ne bo izvajal Alef, ampak partner, prek katerega je bilo izvedeno naročilo.
 20. Končni uporabnik, ki Microsoftove izdelke uporablja prek programa CSP bo moral ALEF zagotoviti skrbniške pravice za posredovanje naročil v Microsoftov sistem. Če je račun ustvarjen prek platforme, bo primarni kontakt končnega uporabnika prejel podrobnosti o računu prek e-pošte (obvestila platforme).
 21. Platforme preprodajalcev/končnih uporabnikov se bodo posodabljajte v skladu z novimi postopki/spremembami dobavitelja, izboljšavami na zahtevo distributerja ali zaradi nepredvidenih razlogov.
 22. Ekipa ALEF lahko na zahtevo partnerju nudi podporo pri izbiri/konfiguraciji storitev, ki so na voljo prek programa CSP.