Zaposleni

Nasveti glede varstva osebnih podatkov (informativni dokument)

Navedene informacije so vam bile podane kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, za katero se uporablja tudi kratica GDPR (General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov).

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

nangu.TV, a.s., IČO 26462168 se sídlem zastoupena Ing. Zdeňkem Gerlickým, předsedou představenstva

 

  • ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, e-mail: ;
  • ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, e-mail: ;
  • ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, e-mail: ;
  • ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, e-mail: ;
  • ALEF distribucija SI, d. o. o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, e-mail: ;
  • ALEF Distribucija, d. o. o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, e-mail: ;
  • ALEF Distribucija Adria, d. o. o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, e-mail: ;
  • ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, e-mail:

(v nadaljevanju: »upravljavec«),

Namen obdelave osebnih podatkov/Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

I. Kadrovski oddelek

a)       pogodbe o zaposlitvi in delu, kolektivne pogodbe, pogodbe o učinkovitosti (člani upravnih in nadzornih organov) in pogodbe o nadomestilu (člani upravnih in nadzornih organov)/pravna obveza (Delovni zakonik); izpolnjevanje pogodb; privolitev v primeru fotografije na identifikacijski izkaznici za delovno invalidnost;

b)      Podatki o zaposlenih (vključno s socialnim in zdravstvenim zavarovanjem)/pravna obveza (Delavski zakonik, Zakon o socialnem in zdravstvenem zavarovanju)

c)       Beleženje delovnega časa / pravna obveza

d)      Kartica s čipom za dostop do podjetja (prostori in parkirišče)/upravičen interes z namenom zagotavljanja varnosti lastnine

e)      Organizacijska struktura/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po določitvi notranjih procesov upravljavca, privolitev v primeru fotografije za identifikacijo znotraj organizacijske strukture

f)        Obdelava plačilne liste/pravna obveza

g)       Obdelava davčnih obračunov in pokojninskega zavarovanja/pravna obveza

h)      Potek dela – interni postopki zaposlovanja in odpuščanja zaposlenih/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po določitvi internih postopkov upravljavca

i)        Zdravstveni pregledi/pravna obveza

j)        Dokumenti glede odsotnosti (bolniški list, nesposobnost za delo, prijava za porodniški dopust, pravne ovire)/pravna obveza

k)       Podatki o nekdanjih zaposlenih/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po zaščiti pravnih interesov administratorja; pravna obveza – socialno in zdravstveno zavarovanje

l)        Dodatki za zaposlene (kuponi za obroke, jezikovni tečaji, usposabljanja in izobraževanja)/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po obdelavi

m)    Sprememba osebnih podatkov – rojstvo otroka, sprememba statusa/pravna obveza

n)      Potrditev prihodkov/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po obdelavi (na zahtevo zaposlenega)

II. Trženje

  • o)       Fotografska dokumentacija in avdiovizualni posnetki dogodkov v organizaciji podjetja/privolitev

III. Notranji procesi IT/SO

p)      Evidenca zahtev storitev (v povezavi s pogodbo o izvajanju storitev)/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po obdelavi

q)      Klici v javno telefonsko omrežje in med podružnicami podjetja Alef/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

r)       Spletna komunikacija uporabnikov – Cisco jabber, Cisco webex/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

s)       Preverjanje pristnosti uporabnikov za Alef SI; e-poštni nabiralnik; dostop do internega sistema z mobilnimi napravami/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

t)        Upravljanje Skupine Alef in informacijskega sistema podjetja Navision (računovodstvo, logistika, prodaja blaga, prodaja storitev)/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

u)      Generiranje gesel za enkratno uporabo za dostop VPN/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

v)       Shranjevanje dokumentov za projekte in poslovne primere/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

w)     Videoposnetki gibanja ljudi v prostorih podjetja/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

x)       Obdelava osebnih podatkov v povezavi z varnostnim nadzorom/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po izvedbi namena obdelave

IV. Finance

y)       Evidence in dnevniki poslovnih potovanj/pravna obveznost

z)       Vnašanje uporabnikov v sistem Autoplan z namenom obdelave poslovnih potovanj in dnevnikov potovanj/pravna obveznost

V. Logistika

aa)   Evidence službenih avtomobilov/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po obdelavi (na zahtevo zaposlenega)

VI. Zaledna pisarna

bb)  Pošiljanje in predaja obvestil o bolezni računovodstvu/pravna obveza

cc)    Usposabljanje zaposlenih za uporabo sistema Instruktor (varnost pri delu, požarna zaščita, usposabljanje voznikov)/pravna obveza

dd)  Telefonski imenik zaposlenih/upravičen interes, ki ga predstavlja potreba po obdelavi (na zahtevo zaposlenega)

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: zaposleni

Osebni podatki so bili pridobljeni neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo.

 

Kategorije osebnih podatkov:

Za namen vzdrževanja zaposlitvenega razmerja upravljavec skladno z internimi pravilniki obdeluje le za to potrebne osebne podatke. Podrobnejša specifikacija kategorij osebnih podatkov in časa hranjenja podatkov je navedena v prilogi 1: Evidenca obdelovanja podatkov, ki je sestavni del notranje Direktive za obravnavo osebnih podatkov (Direktiva GDPR).

Prejemnik teh osebnih podatkov je/so upravljavec podatkov, obdelovalec podatkov ali javni organi. ALEF NULA, a. s., je prejemnik osebnih podatkov družb, ki so del Skupine ALEF, in drugih entitet, ki so z vidika sredstev posredno ali neposredno povezane z njimi za namen izvajanja kadrovskih storitev.

Za namen, naveden zgoraj pod točko o), lahko poleg upravljavca osebne podatke prejme tudi druga entiteta, ki je z vidika sredstev kakor koli posredno ali neposredno povezana z upravljavcem, entitete, ki so del Skupine ALEF, tudi kadar gre za entitete v tretjih državah (tj. izven Evropske unije), če je Evropska komisija določila, da posamezna tretja država zagotavlja zadostno stopnjo varovanja osebnih podatkov (glejte https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures  in  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) ter zaposleni v navedenih entitetah. Osebne podatke lahko prejmejo tudi poslovni partnerji upravljavca ali entitet, ki so z upravljavcem povezane z vidika sredstev, obdelovalci podatkov ali javni organi.

Upravljavec lahko osebne podatke obdeluje samodejno in ročno; v imenu upravljavca lahko podatke obdelujejo tudi pooblaščeni obdelovalci, če imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o obdelavi podatkov in zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov, ter drugi obdelovalci, ki zagotavljajo primerljivo varstvo.

Kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, vam pripadajo naslednje pravice:

a) Od upravljavca imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, tj. od upravljavca imate pravico pridobiti podatek o tem, ali obdeluje vaše osebne podatke, in če jih, imate pravico dostopa do teh podatkov in naslednjih informacij:

• namen obdelave,

• kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec,

• prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki;

• predvideno obdobje hranjenja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, kriteriji, uporabljeni pri določanju tega obdobja,

• pravica do zahteve po omejitvi ali izbrisu vaših osebnih podatkov oz. omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov oz. pravica do ugovora tovrstni obdelavi,

• pravica do pritožbe nadzornemu organu,

• vse informacije, ki so na voljo o izvoru osebnih podatkov,

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, podatki o uporabljenih postopkih in tudi pomembnosti in predvidenih posledicah za vas,

• pravica do informiranja o ustreznih varnostnih ukrepih pri prenosu osebnih podatkov v tretje države (tj. izven Evropske unije), kadar so osebni podatki preneseni v tovrstno državo.

Upravljavec vam je dolžan posredovati kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

b) Od upravljavca imate pravico zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da mora upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popraviti nepravilne osebne podatke, ki se nanašajo na vas, in da imate ob upoštevanju namena obdelave pravico tudi do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, med drugim tudi tako, da podate dopolnilno izjavo.

c) Od upravljavca imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), kar pomeni, da mora upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, ki se nanašajo na vas, kadar je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

• podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

• preklic privolitve, na podlagi katere so bili podatki obdelani, kadar za obdelavo podatkov ne obstaja druga pravna podlaga,

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito,

• obstaja pravna obveza za izbris osebnih podatkov,

• osebni podatki so bili zbrani na podlagi ponudbe storitev informacijske družbe.

V nekaterih izjemnih primerih pravice do pozabe ne morete uveljavljati, še posebej, kadar je obdelava podatkov potrebna za:

• uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja,

• skladnost s pravnimi obveznostmi podjetja, kadar obdelavo zahteva zakonodaja Evropske unije ali države članice, ki ji je upravljavec podvržen,

• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

d) Od upravljavca imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da mora upravljavec omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov v naslednjih primerih:

• kadar ugovarjate točnosti obdelanih osebnih podatkov, bo obdelava omejena, dokler upravljavec ne bo potrdil točnosti vaših osebnih podatkov,

• kadar je obdelava nezakonita, vendar se ne strinjate z izbrisom osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove obdelave,

• kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za obdelavo, vi pa jih zahtevate za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru omejitev obdelave osebnih podatkov, je obdelava podatkov, razen njihovega hranjenja, dovoljena le z vašo privolitvijo, in sicer za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali uveljavljanje pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

e) Pravico imate do prenosljivosti osebnih podatkov, kar pomeni, da imate na podlagi svoje privolitve od upravljavca pravico zahtevati samodejen prenos svojih osebnih podatkov drugemu upravljavcu v strukturiranem, pogostem in strojno berljivem formatu; pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico do neposrednega prenosa podatkov od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo.

g) Pravico imate vložiti pritožbo, kar lahko storite tako, da pošljete e-sporočilo ali pismo na kontaktni naslov upravljavca, ki je naveden zgoraj. Pritožbo glede ravnanja upravljavca lahko pošljete tudi na Urad za varstvo osebnih podatkov, ki ima sedež na: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic.

Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da administratorju pošljete e-sporočilo na e-naslov, naveden v uvodnem delu tega dokumenta, ali pisno po pošti.