Kako omogućiti nadzor rada aplikacija u 3 minute?

Koristite ili nudite kritične interne ili eksterne web aplikacije? Da li rade na način kako su zamišljene, bez problema ili poteškoća? Možete li jednostavno i brzo identificirati zašto npr. aplikacija ima nepovoljan odziv u pojedinom trenutku prema pojedinim korisnicima?

Znate li sa apsolutnom sigurnošću da li je u slučaju problema uzrok negdje u aplikaciji, mrežnoj konfiguraciji ili pristupu/odzivu od servera ili baze podataka?

Možete li biti uvjereni da osiguravate definirane SLA vrijednosti?

Iskustvo krajnjeg korisnika tijekom korištenja aplikacija ključan je faktor procjene uspješnosti. Aplikacijski downtime gotovo uvijek vodi do financijskih gubitaka. Gartner procjenjuje ovaj gubitak na $5,600/min! Transparentno praćenje rada i performansi kritičnih aplikacija može se osigurati i aktivirati u samo nekoliko minuta. Ideja ovog modula je da se na jednostavan način osigura duboki uvid u performanse i ponašanje aplikacije u realnom vremenu, i to u potpunosti na pasivan način, bez potrebe za dodavanjem agenata na produkcijske servere ili bilo kakvog negativnog utjecaja na postojeće resurse. 

Modul radi na layeru 7 koristeći TCP reassembly uz unaprijed definiranu metriku kao što je APM index – application performance u jednom broju, Server Response Time, Transport Time, Trending, percentiles, korisnici, error codes, itd.

 

Trenutno podržane baze su MSSQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL/MariaDB a broj transkacija po minuti koji se može obraditi je 500 - > 10 000.

Jedna od najvećih prednosti ovog rješenja je i u mogućnosti iznimno detaljnog uvida, do razine točne SQL naredbe koja je bila zadana.

HTTPS promet moguće je nadzirati uz određene specifične uvjete. Unutar APM modula moramo unijeti privatni ključ od servera gdje se enkriptirana komunikacija terminira. Sa tehničke strane, samo konekcije koje koriste RSA algoritam za razmjenu enkripcijskih ključeva mogu biti dekriptirane. U ovom trenutku nije moguće dekriptirati podatke ukoliko se koristi DH/ECDH algoritam.

PEM (.pem, .key) DER (.der) i PFX (.pfx, .pkcs12, .p12) SSL formati za ključeve su također podržani.

Zaključak:

  • Flowmon APM omogućava nadzor i praćenje iskustva u radu aplikacije kod krajnjeg korisnika u realnom vremenu.
  • Rješenje je bazirano na nadzoru i analizi mrežnog prometa (korištenjem probe– virtualnog ili fizičkog uređaja, u okolini rada aplikacije)
  • Ne koristi agente
  • Mjeri i analizira sva kašnjenja u radu aplikacija
  • Razlikuje mrežni problem od aplikativnog/database problema
  • Primjenjivo za sve tvrtke koje korite HTTP/HTTPS aplikacije uz SQL baze podataka

Kraća referentna lista zadovoljnih korisnika:

Ukoliko želite moguće je osigurati i referentni poziv!

Za sve detalje slobodno nas kontaktirajte!