ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2018. január 1. napjától (a továbbiakban: Közzététel Napja) visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik az ALEF Distribution HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. 3. em.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-712354; statisztikai számjel: 12966615-8559-113-01; adószám: 12966615-2-41; képviseli: Szabados Attila ügyvezető) – a továbbiakban: Disztribútor – és a Viszonteladó között létrejövő viszonteladói szerződésnek (a továbbiakban: Viszonteladói Szerződés).

1. FOGALMAK

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

1.1. Felek: a Disztribútor és a Viszonteladó együttesen.

1.2. Honlap: a Disztribútor www.alef.com/hu nevű honlapja.

1.3. Termék: a Disztribútor által forgalmazott számítástechnikai termék, hardver, szoftverlicenc, illetve szolgáltatás.

1.4. Viszonteladói Szerződés: a Felek között a Viszonteladó megrendelése alapján létrejövő Disztribútor által forgalmazott Termék értékesítésére irányuló szerződés.

1.5. Viszonteladó: a Termékek értékesítésében résztvevő partner, aki a Disztribútortól Terméket vásárol, és azt Végfelhasználó részére értékesíti.

1.6. Végfelhasználó: az értékesített Terméket felhasználó személy, aki a Terméket a Viszonteladótól vásárolja meg.

1.7. Webáruház: a Honlap terméklistát, termékinformációkat, árakat, készletinformációt, illetve rendelési lehetőséget tartalmazó része. A Webáruház adatai kizárólag tájékoztató jellegűek.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A Disztribútor a magyar jogszabályoknak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, mely számítástechnikai eszközök nagykereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozik. A Disztribútor kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem áll korlátozás alatt, továbbá nem folyik ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

2.2. Viszonteladó kizárólag számítástechnikai termékek kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet. A Disztribútor kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő személy részére közvetlenül nem nyújt szolgáltatást. A gazdasági társaság formájában működő Viszonteladó 30 napnál nem régebbi cégkivonatának bemutatásával köteles igazolni, hogy a cégjegyzékben szereplő tevékenységi körei alapján jogosult számítástechnikai termékek kereskedelmére. Az egyéni vállalkozó Viszonteladó a fentiek igazolása érdekében köteles bemutatni érvényes egyéni vállalkozói igazolványát, valamint működési engedélyét, mely tartalmazza a hardver és szoftver termékek kereskedelmét tevékenységként. A Viszonteladó kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nem áll semmilyen olyan eljárás alatt, mely fizetőképességét korlátozná, illetve a Disztribútorral kötendő Szerződés megkötését vagy annak teljesítését akadályozná. Viszonteladó kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF jelen pontjában szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Viszonteladó kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változásáról a változástól számított három (3) napon belül írásban tájékoztatja a Disztribútort.

2.3. A Disztribútor szolgáltatásait a jelen ÁSZF rendelkezései alapján nyújtja. A Disztribútor a jelen ÁSZF-et a Honlapon elektronikus formában tárolásra és későbbi előhívásra alkalmas módon folyamatosan elérhetővé teszi.

2.4. A Viszonteladó bármely Termék bármilyen módon történő megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF a Disztribútor által forgalmazott Termékek értékesítésére irányuló minden szerződésnek – bármely további jogcselekmény nélkül – részévé válik, amennyiben a Felek nem állapodnak meg ettől eltérően.

2.5. Amennyiben a Felek között olyan megállapodás jön létre, amely a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltér, a Felek közti megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2.6. A Disztribútor fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a jelen ÁSZF módosításai a Honlapon történő közzététel napjától hatályosak. A Disztribútor a közzététel napját az ÁSZF-en külön megjelöli.

2.7. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az nincs kihatással a többi szerződési feltétel érvényességére.

2.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen, de nem kizárólag a Ptk. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

2.9. Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek sikertelensége esetén a Felek jogvitájában az eljáró bíróság illetékességét alávetés alapján a Disztribútor mindenkori székhelye alapozza meg. Felek alkalmazandó jogként a magyar jogot kötik ki.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. Disztribútor a Viszonteladó által adott megrendelés alapján Terméket értékesít és forgalmaz Viszonteladó részére, aki a megrendelt Termék vételárának megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

3.2. Jelen ÁSZF meghatározza a Viszonteladó által a Termékekre adott megrendelések szabályait. A Disztribútor a Viszonteladó megrendeléseit a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti.

4. TERMÉK MEGRENDELÉSE, A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. A Viszonteladó megrendelést a Disztribútor részére emailben, telefonon, illetve a Webáruházon keresztül adhat. Webáruházon keresztül leadott rendelés esetén jelen fejezet szabályai a 9. fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

4.2. A megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia: - a Viszonteladó nevét,
- a megrendelt Termékek megnevezését, cikkszámát, mennyiségét,
- a szállítási, illetve a számlázási címet, a Termék szállításának kért időpontját, a szállítási címhez tartozó kapcsolattartási adatokat,
- a Végfelhasználó megnevezését,
- a kért számlázási pénznemet.

4.3. A megrendelés beérkezése nem jelenti annak Disztribútor általi automatikus elfogadását. A megrendelésről Disztribútor öt (5) munkanapon belül email útján visszaigazolást küld Viszonteladónak, mely tartalmazza a Disztribútor ajánlatát a megrendelt Termékek árára, illetve szállításának feltételeire vonatkozóan. Disztribútor által küldött ajánlat a megrendelt Termékek vételárát terméktől, illetve gyártótól függően amerikai dollárban (a továbbiakban: USD) vagy euróban (a továbbiakban: EUR), emellett pedig magyar forintban (a továbbiakban: HUF) kifejezve is tartalmazza.

4.4. A Felek között a Viszonteladói Szerződés a Disztribútor ajánlatának Viszonteladó általi írásbeli elfogadásával jön létre. A Disztribútor 4.3. pont szerinti ajánlatához annak hatályosulását követő tíz (10) napig marad kötve, a Viszonteladó ezen határidő leteltét követően tett elfogadó nyilatkozata esetén a Viszonteladói Szerződés akkor jön létre a Felek között, ha a Disztribútor a Viszonteladó elfogadó nyilatkozatát jóváhagyólag visszaigazolja.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. A Viszonteladó a Viszonteladói Szerződés létrejöttétől számított tíz (10) napon belül egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat a Viszonteladói Szerződéstől azzal, hogy ilyen esetben köteles megtéríteni a Disztribútornak a teljesítés előkészítésével felmerült indokolt költségeit, de minimum 5%-ot kitevő kezelési költséget. A Termék Viszonteladónak történő leszállítása után a Viszonteladó kizárólag a Termék sértetlen állapotban történő visszaszolgáltatása esetén állhat el a Viszonteladói Szerződéstől a jelen pontban foglalt feltételek figyelembevételével. A Viszonteladó az egyedi megrendelésre érkező vagy névre szóló szoftverlicencek és az azonnal letölthető elektronikus szoftverek megrendelésétől nem állhat el.

5.2. Amennyiben a Disztribútor a megrendelt Terméket a Disztribútor visszaigazolásában szereplő teljesítési időtől számított két (2) hónapon belül nem szállítja le a Viszonteladónak, Viszonteladó jogosult elállni a Viszonteladói Szerződéstől.

5.3. A Disztribútor jogosult elállni a Viszonteladói Szerződéstől, amennyiben a Viszonteladóval szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, illetve a Viszonteladó fizetőképességével kapcsolatban egyéb komoly kétség merül fel.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A számla pénznemében Felek megrendelésenként, egyedileg állapodnak meg. A megrendelések kiszámlázása USD-ben, EUR-ban vagy HUF-ban történhet.

6.2. A Felek megállapodhatnak abban, hogy a Viszonteladó a megrendelt Termékek vételárát rögzített árfolyamon HUF-ban fizesse meg. Ebben az esetben a számla a Felek által előre meghatározott árfolyamon kerül kiállításra, amely független az időközben bekövetkező változásoktól.

6.3. A megrendelés elfogadását követően a Disztribútor öt (5) munkanapon belül a megrendelt Termékek ellenértékéről előlegszámlát állít ki a Viszonteladó részére. Amennyiben előlegszámla került kiállításra, a Disztribútor a megrendelés teljesítését csak az előlegszámla maradéktalan teljesítését követően kezdi meg.

6.4. A Disztribútor egyéni elbírálás alapján halasztott fizetést engedélyezhet Viszonteladó részére, mely esetben a Disztribútor által kiállított számlát a megrendelt Termékek leszállítását követően, a számlában megjelölt fizetési határidőben köteles teljesíteni a Viszonteladó. 6.5. A Felek megállapodhatnak abban, hogy Disztribútor a számlát az összes megrendelt Termék kiszállítása esetén állítja ki Viszonteladó részére az utolsóként kiszállított Termékek kiszállításával egyidejűleg.

6.6. Viszonteladó a megrendelt Termékek vételárát a számlán megjelölt határidőn belül köteles megfizetni. A Felek ellenkező megállapodása hiányában a vételár megfizetésének határideje a számla kézhezvételétől számított harminc (30) nap. A számla kiállítását követően nincs lehetőség a fizetési határidő módosítására.

6.7. Banki átutalás esetén a vételár megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha vételár összege a Disztribútor számlán feltüntetett pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül. Amennyiben a vételár megfizetése banki átutalással történik, a banki átutalás minden költsége a Viszonteladót terheli.

6.8. Viszonteladó a kibocsátott számlával kapcsolatban kifogást a számla átvételétől számított nyolc (8) napon belül írásban jogosult tenni, melynek megvizsgálását követően Disztribútor a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Viszonteladót a számla szerinti összeg visszatartására. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a fenti határidő leteltét követően nem jogosult a számlával kapcsolatban kifogást tenni.

6.9. Késedelmes fizetés esetén a Disztribútor késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos Ptk. szerinti vállalkozások közötti szerződések esetében alkalmazandó mértékű késedelmi kamat. Rögzített árfolyam esetén a Disztribútort a fenti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő összeg illeti meg.

7. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

7.1. Disztribútor a megrendelt Termék kiszállításának várható időpontjáról email útján tájékoztatja a Viszonteladót. A Disztribútor által előzetesen közölt szállítási időpont tájékoztató jellegű, az a Disztribútor beszállítói teljesítésének függvényében változhat, és erre tekintettel indokolt mértékben meghosszabbodhat.

7.2. A Termék Viszonteladó részére történő átadásakor a kárveszély átszáll a Viszonteladóra. Ellenkező megállapodás hiányában a teljesítés helye a Disztribútor raktára. Amennyiben a Viszonteladó kérte a Termék részére történő kiszállítását, Disztribútor a Viszonteladó által megjelölt címre szállítja ki a megrendelt Terméket. Disztribútor fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt Termékek Viszonteladó által megjelölt szállítási címre való kiszállításához alvállalkozót vegyen igénybe.

7.3. Viszonteladó köteles a megrendelt Termékeket az átvételkor megfelelő módon megvizsgálni, ennek elmulasztása esetén Viszonteladó nem hivatkozhat a Termék olyan felismerhető hibájára, illetve hiányosságára, melyet megfelelő szemrevételezéssel észlelt volna.

7.4. Disztribútor a megrendelt Termékek vételárának maradéktalan teljesítéséig fenntartja a Viszonteladói Szerződés tárgyát képező Termékek tulajdonjogát. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással érintett Terméket más dologgal összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, a Disztribútor tulajdonjoga az ily módon létrejött dologra a vételár hátralékos részével arányosan áll fenn. Amennyiben a Viszonteladó a számlán szereplő fizetési határidőt 30 nappal meghaladóan sem teljesíti a vételárat, Disztribútor jogosult a Viszonteladói Szerződéstől elállni és követelni a Termék részére történő visszaszolgáltatását, Viszonteladó pedig köteles tűrni a Disztribútor fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges és törvényes intézkedéseit.

7.5. A tesztelés és bemutató céljából rendelt Termékek a Disztribútor tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak a Disztribútor által meghatározott célra használhatja, illetve köteles megtéríteni a Termékeknek a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést meghaladó bármely károsodását, beleértve a termék megrongálódását, megsemmisülését, ellopását.

7.6. Az egyedi megrendelésre érkező vagy névre szóló szoftverlicencek és az azonnal letölthető elektronikus szoftverek átadása Viszonteladó felé akként történik, hogy a megvásárolt licenc adatai (licenckulcsa és/vagy letöltési linkje) a számla kiállítását követően emailben vagy postai úton megküldésre kerül a Viszonteladó részére, vagy a megvásárolt licenc ugyanezen adatai elérhetővé válnak a Viszonteladó számára a gyártó honlapjának licenctárként szolgáló részén.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1. A Disztribútor által forgalmazott Termékekre minden esetben a Ptk. szavatossági szabályai és a vonatkozó Európai Uniós szabályozás, ezentúl pedig az adott megrendelt Termék gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

8.2. A szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének helye a Disztribútor székhelye. A Viszonteladó szavatossági igényét írásban postai levél, illetve email útján is jelezheti a Disztribútor felé. A szavatossági vagy jótállási igénnyel érintett Termék szervizbe való beszállításának, illetve visszaszállításának költségeit a Disztribútor viseli.

9. WEBÁRUHÁZ

9.1. Tekintettel arra, hogy a Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért a Disztribútor és a Viszonteladó között elektronikus úton létrejött szerződésre nem alkalmazandók az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályai.

9.2. A Honlap Webáruházat tartalmazó része nem nyilvános, az kizárólag a regisztrált Viszonteladók számára érhető el az egyedi belépőkóddal és jelszóval védett felületen. A Viszonteladó regisztrációs kérelme alapján a Disztribútor ellenőrzi, hogy az adott Viszonteladó szerepel-e a nyilvántartási rendszerében, és amennyiben igen, részére egyedi belépőkódot és jelszót küld, mely előzetesen aktiválásra került.

9.3. Disztribútor minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház folyamatosan elérhető legyen a Viszonteladó részére. Disztribútor az internetkapcsolat technikai teljesítményéért és esetlegesen felmerülő hibáiért nem vállal felelősséget.

9.4. A Webáruház felülete az egyedi belépőkód és jelszó megadásával érhető el, mely azonosítja a Viszonteladót, illetve bizonyítja, hogy a megrendelést Viszonteladó adta le. Viszonteladó köteles az általában elvárható módon gondoskodni arról, hogy a Webáruházhoz való hozzáférési adatai illetéktelen személyhez ne kerüljenek, illetve teljes körűen köteles helytállni az egyedi belépő kódjához és jelszavához hozzáférő személyek tevékenységéből eredő esetleges károkért. Amennyiben ezen hozzáférési adatok illetéktelen személyhez kerülnek, Viszonteladó haladéktalanul köteles tájékoztatni e tényről a Disztribútort. A tájékoztatás késedelméből eredő károkért a Viszonteladó kártérítési felelősséggel tartozik.

9.5. Disztribútor kizárja a felelősségét az egyedi belépőkóddal és jelszóval történő visszaélésért, és a Viszonteladónak vagy bármely harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek az egyedi belépőkód és jelszó jogosulatlan használata miatt keletkeztek. Viszonteladó köteles megtéríteni a Disztribútor ilyen használatból eredő minden kárát.

9.6. A Webáruház tartalmazza az egyes Termékek aktuális készletét, napi árfolyam szerinti vételárát, illetve promóció esetén promóciós árát. A Webáruházban szereplő árak nem tartalmazzák az ÁFAt, és a Termékek Disztribútor raktárában történő átvételére vonatkoznak. Disztribútor kizárja felelősségét a Webáruházban gondossága ellenére hibásan feltüntetett árak vagy Termék tulajdonságok vonatkozásában, így az adatrögzítési hibák, különös tekintettel pedig a nyilvánvalóan téves, a Termékek közismert nagyságrendű piaci árától jelentősen eltérő ár vagy más jellemző vonatkozásában. Ilyen esetben a Disztribútor a visszaigazoló emailben tájékoztatja a Viszonteladót a Termék tényleges áráról, illetve tulajdonságairól. A Viszonteladó döntése szerint jogosult a Terméket a visszaigazolásban feltüntetett áron megrendelni vagy elállni vásárlási szándékától. Viszonteladó nem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően igényt érvényesíteni a Disztribútorral szemben.

9.7. A Viszonteladó Webáruházban leadott rendelése vételi ajánlatnak minősül, az nem hoz létre Viszonteladói Szerződést a Felek között. A beérkezett rendelést a Disztribútor feldolgozza, és egy (1) napon belül emailben visszaigazolást küld Viszonteladónak. Amennyiben a megrendelést a Disztribútor nem vagy csak eltérő feltételekkel tudja teljesíteni, arról tájékoztatja a Viszonteladót. A Felek között a Viszonteladói Szerződés a Disztribútor visszaigazolásának Viszonteladó részére történő hozzáférhetővé válásával jön létre. Amennyiben a Disztribútor a megrendelést csak eltérő feltételekkel tudja teljesíteni, a Viszonteladói Szerződés ez esetben is létrejön a Felek között azzal, hogy a Viszonteladó 10 napon belül térítésmentesen elállhat a Viszonteladói Szerződéstől.

9.8. Disztribútor a Viszonteladó Webáruházzal kapcsolatos adatairól és tranzakcióiról harmadik személy számára információt nem szolgáltat a gyártók számára kötelezően megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített és anonimizált adatok kivételével.

10.SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

10.1. A Disztribútor a Viszonteladó személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kizárólag a Viszonteladói Szerződés keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Viszonteladó a Viszonteladói Szerződés megkötése, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a Disztribútor a fentiekhez szükséges személyes adatait kezelje. A Viszonteladó adatainak kezelését és feldolgozását a Disztribútor végzi adatfeldolgozó igénybevétele nélkül.

10.2. Az adatokat a Disztribútor mindaddig megőrzi, amíg a Felek közötti kereskedelmi kapcsolat fennáll, illetve a kereskedelmi kapcsolat megszűnését követően az esetlegesen fennmaradó követelések érvényesítéséig, illetve annyi ideig, amíg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések részére előírják. Ezen időszak elteltét követően a Disztribútor a Viszonteladó adatait a nyilvántartásából törli.

10.3. Viszonteladó kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Disztribútor azon alvállalkozói is megismerjék, akiket Disztribútor a megrendelés teljesítésének elősegítése céljából megbíz.

10.4. Disztribútor kijelenti, hogy a Viszonteladó adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére a fent megjelölteken túl nem adja ki, valamint minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Viszonteladó adatait biztonságosan tárolja és megvédje azokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

11.1. Felek kötelesek a Viszonteladói Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást bizalmasan, üzleti titokként kezelni, és azokat mind a Viszonteladói Szerződés hatálya alatt, mind annak megszűnését követően időbeli korlát nélkül megőrizni. A Felek ezen információkat nem jogosultak harmadik személy tudomására, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni. Kivételt képez jelen kötelezettség alól az éves audit ellenőrzés, a bíróságok vagy más hatóságok által folytatott eljárásban tett adatközlés, illetve a jogszabály által kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Disztribútor anyavállalata vagy a megrendelés tárgyát képező Termék gyártója által előírt adatszolgáltatás. A titoktartási kötelezettség megszegésért a Feleket teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról, amely a kettőjük között megkötött Viszonteladói Szerződés teljesítését érinti, így különösen a bankszámlaszám, valamely elérhetőség vagy a kapcsolattartó személy változása. Az értesítés elmulasztásából adódó minden kár az értesítést elmulasztó felet terheli.

12.2. A jelen ÁSZF nem vonatkozik azokra az – eltérő domainnév alatti – internetes oldalakra, amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért és az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési vagy más tevékenységért a Disztribútor felelősséget nem vállal.

12.3. A Honlapon található tartalmak a Disztribútor szellemi tulajdonának minősülnek. Azok bármely módon történő felhasználásához a Disztribútor írásos engedélye szükséges.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Disztribútor és a Viszonteladó között létrejött Viszonteladói Szerződésnek, melynek tartalmát a Viszonteladó magára nézve kötelező érvényűként fogadja el a Termék megrendelésével egyidejűleg.