CSP Distributor – általános feltételek

Ez a melléklet az oldal lehetséges látogatók vagy ügyfelek általi használatának az ALEF Distribution HU Kft. által szabott feltételeit tartalmazza. Az oldal megnyitásával és az azon történő böngészéssel Ön *de facto* elfogadja az alábbiakban leírt használati feltételeket.

 1. A felhasználó beleegyezik, hogy az oldalunkon nyújtott szolgáltatásokat és információkat kizárólag törvényes célokra használja. Felhasználó vállalja, hogy:
 1. az ezen oldalról vagy oldalon keresztül megszerzett bármely információt vagy szolgáltatást nem módosítja, azzal nem kereskedik, nem továbbítja, fedi fel, teszi közzé, sokszorosítja, engedélyezteti, hoz létre származékos termékeket, ruházza át vagy értékesíti.
  1. nem használja és semmilyen harmadik fél számára sem engedélyezi használni a dedikált portálon elérhető információkat és szolgáltatásokat, továbbítani vagy fogadni a hatályos törvényi rendelkezéseket sértő vagy obszcén tartalmú, félrevezető, vulgáris, rágalmazó, sértő, fenyegető anyagokat, ill. nem engedélyezi a szellemi tulajdonjogokat sértő vagy más személyek magánéletét befolyásoló, faji, etnikai gyűlöletre buzdító vagy bármilyen más módon sértő magatartást sem; a platform URL-címe valamennyi partner esetében egyedi, melynek formátuma: „viszonteladóneve.alef.cloud”
  2. nem végez feltörési vagy hackelési, ill. „Szolgáltatás megtagadása” típusú támadási tevékenységet. A rendszerek vagy hálózatok biztonságát megsértő felhasználók bíróságon, polgári és büntetőjogi úton is perbe foghatók.
 1. A felhasználó beleegyezik, hogy mentesül a felelősség alól és az ALEF Distribution HU szolgáltatásának vagy kommunikációs hálózatának, ill. az internetnek a Felhasználó általi használatából eredő és harmadik fél által emelt semmilyen panaszt illetően, valamint az e feltételek Felhasználó általi valamely módon történő megsértéséből vagy nem ismeretéből eredő semmilyen kár (közvetlen, közvetett, következményes vagy egyéb), költség, per, kereset, panasz, kiadás (a bírósági költségeket is beleértve) vagy egyéb tartozás tekintetében sem képviseli az ALEF Distribution HU vállalatot a bíróságon.
 2. A felhasználó határozottan kijelenti, hogy érti és elfogadja az alábbi kijelentéseket:
  1. Az oldalunkon nyújtott szolgáltatások és információk használata saját felelősségre történik. Az oldalunkon nyújtott szolgáltatásokat és információkat az „ahogy van” vagy az „ahogy elérhető” elv alapján biztosítjuk. Az ALEF Distribution HU Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a Felhasználó által elszenvedett, a szolgáltatás, jelen weboldal vagy az ahhoz kapcsolódó weboldalak használatából vagy teljesítményéből eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő kárért.
  2. Az ALEF Distribution HU Kft. semmiféle garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy:
 1. az oldalunkon nyújtott szolgáltatások és információk az Ön valamennyi követelményének megfelelnek
   1. az oldalunkon nyújtott szolgáltatások és információk biztosítása folyamatosan, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül történik
   2. minden programhiba kijavításra kerül
   3. a felhasználók számára elérhetővé tett és oldalunkon nyújtott szolgáltatások és információk vírusoktól vagy egyéb olyan komponensektől mentesek, amelyek árthatnak a felhasználóknak, továbbá nem vállal felelősséget az ezen információkon vagy szolgáltatásokon alapuló semmiféle tevékenységért sem.
  1. A letöltött vagy az ALEF Distribution HU Kft. által nyújtott szolgáltatások és információk használatával egyéb módon megszerzett bármilyen anyag így tehát a saját belátására van bízva és a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Kizárólag a felhasználó a felelős a szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáféréshez használt számítógépen keletkező károkért vagy a különféle anyagok letöltése miatt bekövetkező egyéb adatvesztésért.
  2. A Felhasználó által az ALEF Distribution HU Kft. vállalattól a szolgáltatáson keresztül megszerzett semmilyen javaslat vagy egyéb szóbeli vagy írásbeli információ nem biztosít garanciát, amennyiben az a távközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó Feltételekben kifejezetten nincs lefektetve.
 1. Az ALEF Distribution HU Kft. által nyújtott szolgáltatásokat teljes egészében a Microsoft műszaki és jogi feltételei határozzák meg, tekintettel a bizalmasságra, az adatvédelemre, a szolgáltatások garanciájára, a Microsoft alkalmazandó felhasználási feltételeire, amelyek a What is copyright? és Privacy at Microsoft weboldalakon érhetők el
 2. A más oldalakhoz vagy hálózatokhoz vezető bármilyen egyéb, beágyazott link kizárólag a Felhasználó segítését szolgálja és semmilyen módon sem foglalja magába az ALEF Distribution HU Kft. felelősségét az érintett oldalakon vagy hálózatokon található vagy azokon keresztül hozzáférhető anyagokra vonatkozóan és semmilyen kapcsolatot nem jelent azok üzemeltetőivel. A felhasználó kizárólag saját felelősségére nyitja meg ezeket az oldalakat és használja azok termékeit és szolgáltatásait.
 3. Az ALEF Distribution HU Kft. nem garantálja, hogy a harmadik források által nyújtott szolgáltatások vagy anyagok Románia minden területén elfogadhatóak és hozzáférhetők. Amennyiben a Felhasználó a harmadik felek oldalairól származó tartalmakat vagy szolgáltatásokat nyit meg, úgy az ALEF Distribution HU Kft. felelőssége kizárt, ha a Felhasználó nem felel meg az érintett országokban hatályos helyi törvényeknek vagy egyéb normatív előírásoknak.
 4. A felhasználó határozottan kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az ezen az oldalon használt valamennyi stilizált ábrázolás, logó és kapcsolódó szimbólum, valamint ezek kombinációja bármilyen szóval vagy grafikus szimbólummal az ALEF Distribution HU Kft. vagy a kapcsolt és/vagy leányvállalatok regisztrált védjegyei, melyek a hatályos törvények védelme alatt állnak. 
 5. Az oldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy az ALEF Distribution HU Kft. vállalatnak joga van az alábbi weboldalon nyújtott szolgáltatások és információk használatának eredményeként feltárt személyes adatok feldolgozásához: ALEF.
 6. A feltételek módosulása - Az ALEF Distribution HU Kft. bizonyos időközönként a Felhasználó tájékoztatása nélkül módosíthatja ezeket a feltételeket. Az ilyen jellegű módosításokról a felhasználó az alábbi weboldalon közzétett hírből értesül: https://www.alef.com/en/. Az ily módon elvégzett módosítások a Felhasználó által elfogadottnak minősülnek, amennyiben azok weboldalon való közzétételét követően a felhasználó folytatja a szolgáltatások és információk használatát.
 7.  Igazságszolgáltatás. Az oldal megnyitásával a Felhasználó elfogadja, hogy a jelen szerződés, a kapcsolódó feltételek, valamint az azokhoz kapcsolódó viták levezetése és értelmezése a román törvények szerint történik és a Felhasználó elismeri, hogy aláveti magát a Románia területén található bíróságok kizárólagos igazságszolgáltatásának.
 8. Bizalmasság.
  1. A platformhoz, az ALEF-hez és/vagy annak leányvállalataihoz való hozzáférés során a Felhasználó számára rendelkezésre bocsátott vagy hozzáférhetővé tett Bizalmas Információkra tekintettel a Felhasználó valamennyi információt kizárólag csak engedélyezett célokra használja és a bizalmas információkat semmilyen más módon nem használja fel, hozza nyilvánosságra vagy használja fel öncélú vagy más személy haszonszerzésére, hasznára és különösen, de nem kizárólagosan, nem használja fel a bizalmas információkat kereskedelmi vagy versenycélokra (közvetlenül vagy közvetve);
  2. A felhasználó vállalja, hogy a platform használata során számára hozzáférhető bizalmas információkat vagy a platform működésével kapcsolatos egyéb megjelenéseket sem egészben, sem részben nem másolja, sokszorosítja, terjeszti vagy hozza nyilvánosságra más személyek, vállalatok, társaságok vagy entitások számára és nem biztosít a platformhoz való hozzáférést harmadik felek számára.
  3. A törvényi rendelkezések szerint a személyes adatoknak a véletlenszerű vagy illegális megsemmisítés, elvesztés, módosítás, közzététel vagy jogosulatlan hozzáférés, valamint az illegális feldolgozás bármilyen egyéb formája elleni védelme érdekében hozott megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések alkalmazása is kötelező.
  4. Az ALEF Distribution HU Kft. nem felelős a Felhasználó vagy egyéb személyek által elszenvedett olyan károkért, amelyek oka a jelen oldal Felhasználó általi használatához kapcsolódó bizalmasságra vonatkozó feltételeknek való meg nem felelés. A felhasználó által az ezen az oldalon megnyitott bizonyos szolgáltatások az ALEF Distribution HU Kft. számára lehetővé teszik személyes információk megszerzését.
 9. Az oldalon megjelenített termékek képei tájékoztató jellegűek.
 10. A CSP platformhoz való hozzáférés és a Microsoft CSP programon keresztüli licencvásárlás előtt a partnernek meg kell felelnie a programra vonatkozó alkalmassági kritériumoknak és a Microsoft által kifejlesztett megoldásokra vonatkozó kiegészítő helyi szabályozásoknak.
 11. A partnernek a platformon található vagy az ALEF által biztosított felhasználói útmutató szerint kell követnie a platform használatára vonatkozó eljárást.
 12. A partner felelőssége a CSP programon keresztül megrendelt előfizetések állapotának ellenőrzése és a licencek számának frissítése azok státuszától függően (aktív / függő) minden hónap 4. napjának végéig. Ellenkező esetben a Microsoft az információt az aktuális havi számla kiállítása során felhasználja.
 13. Az előfizetés 12 hónapos számlázási ciklusának végén a Microsoft által végrehajtott mechanizmus szerint az előfizetések automatikusan megújításra kerülnek, mely során ármódosítások is alkalmazhatók. Évfordulón a Microsoft az előfizetés megújításának hónapjában érvényes árakat alkalmazza. A végfelhasználó tájékoztatása és az előfizetések frissítése a platform szükséges helyein a partner felelőssége.
 14. A Microsoft eljárásrendje szerint a partner felelőssége a Felhőszolgáltató programon keresztül elérhető előfizetésekre vonatkozó használati feltételek, más néven a Microsoft Ügyfélszerződés végfelhasználó számára történő továbbítása. A dokumentumok elérhetőek a CSP platformon és hozzáférhetők a Microsoft portálon.
 15. A partnerek a „használat alapú” előfizetésekként is ismert Azure előfizetéseket az Alef CSP platformon keresztül tudják megnyitni. Az e termékre vonatkozóan leadott rendelés nem aktiválja automatikusan az Azure platformon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A szolgáltatások konfigurálása és értelemszerűen azok költségei a partner / végfelhasználó felelősségei, a két entitás között létrejött feltételektől függően.
 16. Az ALEF a végfelhasználói platformhoz való hozzáférést rendelések leadása, azok állapotának nyomon követése és/vagy szolgáltatások igénybevétele céljából biztosítja. Ez a funkció nem automatikusan elérhető a végfelhasználó számára, az csak akkor lesz aktív, ha a partner meghívót küld a végfelhasználónak. Ha a partner e funkció aktiválását választja, akkor a végfelhasználó a platform felhasználói tevékenységeire vonatkozó standard beállítások szerint automatikusan kapni fog platform értesítéseket.  Az előfizetések végfelhasználó számára történő kiállítását nem az ALEF, hanem az a partner végzi, amelyen keresztül a megrendelés leadása történt.
 17. A Microsoft termékekből a Felhőszolgáltató programon keresztül profitáló végfelhasználónak rendszergazdai jogokat kell biztosítania az Alef számára annak érdekében, hogy a megrendelések a Microsoft rendszerbe kerülhessenek. Amennyiben a bérlő létrehozása a platformon keresztül történik, akkor a végfelhasználó elsődleges kapcsolattartója emailben kapja meg a bérlő adatait (platform értesítés).
 18. A viszonteladói/végfelhasználói platformok frissítése az eladó fél által végrehajtott új eljárás/módosítások, a forgalmazó által kért fejlesztések vagy az előre nem látható esetek szerint történik.
 19. Az ALEF csapata kérésre segítséget nyújthat a partner számára a CSP programon keresztül elérhető szolgáltatások kiválasztásában / konfigurálásában.