Cisco Smart Account

Miroslava Eliášová

Service specialist

miroslava.eliasova@alef.com

Cisco Smart Account (SA) a celý koncept Smart Licensing ponúkajú jednoducho použiteľné, bezpečné a centralizované riešenie pre správu Cisco licencií.

Smart Account slúži ako centrálne úložisko a poskytuje úplný prehľad nielen o vašich Cisco Smart licenciách v celej vašej organizácii, ale aj možnosť evidencie tradičných Cisco licencií založených na manuálnej aktivácii pomocou aktivačného kľúča (PAK). Získate tak kompletný prehľad a kontrolu nad tým, aké Cisco licencie ako spoločnosť vlastníte, aké je ich aktuálne využitie, platnosť či doba exspirácie. Môžete sledovať, ukladať, spravovať alebo presúvať licencie kamkoľvek a kedykoľvek je potrebné s využitím cloudového prostredia - portálu Smart Software Manager (SSM).

Čo je Smart Licensing?

Smart Licensing je nová metóda licencovania, ktorá zjednodušuje celý proces objednávania, aktivácie a správy Cisco SW licencií. Hlavným benefitom Smart Licensingu a celého konceptu SA je prenositeľnosť licencií medzi zariadeniami v rámci prostredia zákazníka, automatizovanejší proces aktivácie a registrácie licencií, resp. jednotlivých zariadení, celkový prehľad o vlastníctve licencií na úrovni celej organizácie (Zákazníka) a tiež možnosť efektívne plánovať budúce nákupy s ohľadom na využitie a platnosť jednotlivých licencií.

Smart Licensing prináša v porovnaní s tradičným licencovaním pomocou aktivačného kľúča PAK elimináciu či zmenu v:

  • Manuálna aktivácia cez zariadenie vs. automatická aktivácia licencií na zariadenie
  • Generovanie resp. viazanosť licencie na jednotlivé zariadenia vs. prenosnosť alebo zdieľanie licencií na zariadenia v rámci jednej organizácie
  • Obmedzený pohľad (Cisco.com užívateľ) vs. celkový prehľad o vlastníctve licencií v rámci celej organizácie v reálnom čase

Čo je Smart Account?

Špeciálny účet určený na plnohodnotné využitie funkcionalít portálu Smart Software Manager (SSM) a distribúciu Smart licencií v CCW (Cisco Commerce Workspace). Sú definované dva typy Smart Account – (Partner) Holding SA a Customer SA.

(Partner) Holding SA

Licencie sú uložené len prechodne a nie je možné ich využívať, resp. alokovať na jednotlivé zariadenia. Je určený pre spoločnosti, ktoré dodávajú Cisco technológie vrátane licencií svojim partnerom alebo zákazníkom.

Customer SA

Účet je určený pre zákazníkov (užívateľov technológií Cisco) a umožňuje správu a prehľad o svojich zariadeniach a licenciách na úrovni celej organizácie.

Na zjednodušenie správy licencií je možné v štruktúre SA (Partner Holding Account aj Customer SA) definovať a vytvoriť niekoľko podúčtov, tzv. Virtual Accounts. Tieto virtuálne podúčty môžu byť „Public“ (verejne dostupné a dohľadateľné v nástroji CCW) alebo „Private“ (v CCW verejne nedostupné).

Virtual Accounts (VA) majú využitie predovšetkým vo väčších spoločnostiach, kedy je potrebné vytvoriť účty napríklad pre pobočky v rôznych krajinách či regiónoch alebo členiť podľa organizačnej štruktúry spoločnosti (Zákazníka). Nájde využitie aj v partnerských firmách, ktoré spravujú účty pre svojich zákazníkov – tie majú definovaný samostatný virtuálny účet. Licencie aj zariadenia tak možno veľmi jednoducho presúvať medzi týmito virtuálnymi účtami.

Rola a oprávnenie v rámci Smart Account

  • Smart Account Approver – Rola umožňuje schvaľovať licenčné dojednania za organizáciu v mene majiteľa SA. Úloha neposkytuje ďalšie užívateľské či administrátorské práva k účtu.
  • Smart Account Administrator – Rola umožňuje kompletnú správu SA aj jeho Virtual Accounts v celom rozsahu. Administrátor má prístup na prehľad všetkých licencií, umožňuje správu užívateľov a ich rolí, definície Virtual Account atď.
  • Smart / Virtual Account Viewer – read-only pristup, umožňuje pozerať licencie, ale bez ďalšej akcie
  • Virtual Account Administrator – Rola a jej práva veľmi podobné role SA Administrator, avšak definovaná iba v rozsahu pridelených Virtual Accounts.
  • Smart Account User – Štandardná rola, ktorá umožňuje kompletnú správu licencií a zariadení, priraďovanie licencií, registráciu zariadení, presuny licencií medzi Virtual Account a pod. Rola neumožňuje správu užívateľov a ich rolí.
  • Virtual Account User – Rola podobná SA User, avšak definovaná iba v rozsahu pridelených Virtual Accounts.

Registrácia a správa zariadení a ich licencií

Aby bolo možné Cisco zariadeniam pomocou Smart Software Manager prideľovať licencie, zariadenia spravovať a podobne, je potrebné ich najskôr na príslušný Customer SA účet zaregistrovať. Registrácia prebieha formou tokenu, ktorý sa vygeneruje priamo v SSM a pridá sa na zariadenie. Registrované zariadenie potrebuje mať prístup na Cisco SSM. V organizáciách so zvýšenou požiadavkou na sieťovú bezpečnosť je možné využiť niektorý z modelov nepriamej (proxy) komunikácie. Podporované sú tieto možnosti:

 

A) Priamy prístup – priama internetová konektivita zariadenia na Cisco SSM – Cisco zariadenie zasiela dáta o používaných licenciách priamo cez internet alebo http proxy.

 

B) Nepriamy prístup cez SSM satelite (Smart Software Manager inštalovaný priamo v organizácii) – možné sú dva módy – „Connected“ – automatická výmena dát s Cisco Cloud SSM alebo „Disconnected“ – offline komunikácia s manuálnym prenosom súboru dát.

 

C) Rezervácia licencie – Úplný off-line prístup – tento spôsob spočíva v kopírovaní informácií z produktu na web cisco.com, kde sa licencie ručne vyberajú a odovzdávajú. Táto funkcia je ekvivalentná uzamknutiu uzla, ale s možnosťou sledovania Smart licencie.

Ako začať? Koho kontaktovať?

Jednoducho - založiť si Smart Account. Registrácia sa realizuje na adrese software.cisco.com a nezaberie viac ako cca 15 minút. Na založenie SA je nutné, aby mal užívateľ založený personálny užívateľský účet na Cisco.com (tzv. CCO ID). Radi vám pomôžeme s registráciou – kontaktujte nás. Smart Account je de facto zmluvnou licenčnou dohodou medzi organizáciou (Zákazníkom) a spoločnosťou Cisco. Z tohto dôvodu neumožňuje proces založenia Customer Smart Account spoločnosti ALEF registráciu za vás – vieme však registráciu za vás iniciovať a dokončenie je potom na vás.

Uvádzajte Customer SA účet na vašich objednávkach, aby sme správne priradili licencie.