Všeobecné obchodné podmienky

1       Definície

1.1       Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim – ALEF Distribution SK, s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35703466, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo 12187/B (ďalej len „distribútor“ ) a kupujúcim – dealerom (ďalej len „dealerom“ ). VOP stanovujú záväzné pravidlá pre vzťahy medzi distribútorom a dealerom v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.

1.2         Kontaktné adresy distribútora

Sídlo spoločnosti:

Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

 

Sklad:

Nádražná 1849/39

Log. Centrum PROFINAL, hala 2

900 28 Ivanka pri Dunaji

 

1.3         Dealer

Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa tovar zakúpený u distribútora k ďalšiemu predaju, využíva pre vlastné podnikanie, alebo poskytovanie služieb a ktorá má platné  oprávnenie k prevádzkovaniu takej činnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Oprávnenie k prevádzkovaniu dokazuje výpisom z Obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného registra nie starším ako 30 dní, použiteľným pre právne účely. Ak prejaví fyzická alebo právnická osoba záujem stať sa dealerom distribútora, obráti sa na pracovníka obchodného oddelenia distribútora, ktorý zašle návrh dealerskej zmluvy.

1.4         Dealerská zmluva

Dealerská zmluva je súhrn ustanovení definujúcich základné podmienky spolupráce medzi distribútorom a dealerom. Dealerskú zmluvu podpisuje štatutár spoločnosti. Pre prípad, že dealerskú zmluvu podpisuje osoba odlišná od štatutárneho orgánu, resp. osoby podnikateľa v prípade fyzických osôb, je záujemca o podpis dealerskej zmluvy povinný k zmluve pripojiť úradne overené splnomocnenie  oprávňujúce túto osobu k podpisu dealerskej zmluvy. Jednotlivé údaje uvedené v zmluve musia byť vyplnené presne, pretože slúžia ako základ pre zavedenie do informačného systému distribútora. Za správnosť údajov uvedených v zmluve je zodpovedný dealer.

1.5         Informácie o dealerovi

Pre zadanie objednávky do informačného systému distribútora je potrebné zaslať kontaktnej osobe distribútora informácie potrebné na vystavenie objednávky a daňového dokladu. Informácie potrebné na založenie karty zákazníka sú:

-          Obchodné meno dealera

-          Sídlo dealera

-          IČO

-          DIČ

-          IČ DPH ( ak je dealer platcom DPH )

-          Bankové spojenie

-          Telefón

-          E-mail na kontaktnú osobu dealera

-          Dodacia adresa pre dodávky tovaru

-          E-mail na zasielanie elektronických faktúr

Dealer je povinný zmenu údajov spoločnosti, štatutára, mailových kontaktov a iných informácií dôležitých pre správne vystavenie daňových dokladov nahlásiť distribútorovi písomne vždy bez zbytočného odkladu. Distribútor nenesie zodpovednosť za správnosť údajov dealera vo svojich informačných systémoch. Kúpna zmluva

K uzatvoreniu jednotlivej kúpnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany distribútora. Objednávku distribútor potvrdí dealerovi elektronicky. Na potvrdení objednávky sú uvedené fakturačné údaje dealera, miesto dodania objednávky, referencia objednávky v systéme distribútora, položky objednávky, množstvo a cena. Dealer má možnosť vzniesť námietku nesprávnych a neúplných údajov do 24 hodín po obdržaní potvrdenia objednávky. Potvrdením objednávky je zmluva považovaná za platne uzatvorenú a distribútorovi vzniká povinnosť plnenia predmetu zmluvy. Povinnosťou dealera je objednaný tovar alebo službu odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

1.6         Dealerské ceny

Záväznou cenou pre dealera je cena uvedená na potvrdení objednávky. Distribútor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť cenu objednaného tovaru, pokiaľ v čase medzi potvrdením objednávky a fakturáciou sa zmení kurz EUR/USD o viac ako 1%. Na prepočet cien je použitý kurz komerčnej banky devízy predaj, platný v deň vystavenia faktúry. V prípade zvýšenia cien z dôvodu zmeny cenníkovej ceny distribútor bezodkladne informuje dealera. Potvrdenie zmeny ceny je vykonané zaslaním nového potvrdenia objednávky.

1.7         Finančné podmienky

Pri dodávke tovaru dealerovi má distribútor právo požadovať platbu za tovar vopred pred jeho dodaním. Dátumom úhrady sa rozumie dátum pripísania platby na účet distribútora. Dealerom s podpísanou dealerskou zmluvou je možné prideliť kredit limit ( KL ) za podmienok určených distribútorom. Nárok na pridelenie kredit limitu nevzniká dealerovi automaticky.

V súlade s VOP, zmluvami medzi dealerom a distribútorom  a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže dealer po dohode s distribútorom obchodovať a uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu aj v cudzej mene. Pre určenie ceny sa vychádza z kurzu cudzej meny platného v deň fakturácie.

1.7.1                      Pridelenie kredit limitu ( KL )

Kredit limit určuje maximálny objem nesplatených záväzkov dealera u distribútora. Do výšky KL sa započítava hodnota všetkých otvorených objednávok a vystavených daňových dokladov.

Pracovník finančného oddelenia pred schválením výšky kredit limitu overí platobnú schopnosť dealera. K posúdeniu bonity dealera je potrebné doručenie výsledkov hospodárenia spoločnosti za ostatné uzatvorené zdaňovacie obdobie ( účtovná závierka, auditovaná účtovná závierka ) a ku koncu posledného ukončeného mesiaca ( súvaha a výkaz ziskov a strát ). Distribútor si vyhradzuje právo poskytnuté výkazy pri komunikácii s poisťovňou, v ktorej má dohodnuté poistenie pohľadávok. Po akceptácii pridelenia KL dealerovi je výška KL oznámená dealerovi. Prípadné navýšenie KL podlieha schváleniu distribútorom.

Po vyčerpaní prideleného KL je dealer povinný uhradiť otvorené faktúry alebo uhradiť objednaný tovar predfaktúrou.

Distribútor si vyhradzuje právo znížiť alebo zrušiť dealerovi pridelený KL pri opakovanom nedodržaní splatnosti faktúr alebo na základe skutočností, ktoré môžu dealerovi spôsobiť neschopnosť splácať svoje záväzky voči distribútorovi.

1.7.2        Splatnosť

Štandardná splatnosť vystavených faktúr je:

-          V prípade neprideleného kredit limitu – zálohová platba so splatnosťou 7 dní

-          V prípade pridelenia kredit limitu – po uzatvorení čiastkovej zmluvy má faktúra štandardnú splatnosť 14 dní.

1.7.3        Predĺženie splatnosti

Na žiadosť dealera môže distribútor splatnosť predĺžiť s prihliadnutím na bonitu dealera, jeho platobnú morálku a objem vzájomného obchodu. Prípadne je možné dohodnúť splátkový kalendár. Pri kladnom rozhodnutí je zároveň s tovarom/službou fakturovaný úrok za predĺženie splatnosti v dohodnutej výške. Predĺženie splatnosti je nutné dohodnúť pred vystavením faktúry. Po vystavení faktúry už nie je možné splatnosť meniť.

1.7.4        Omeškanie dealera

Dealer je povinný na požiadanie distribútora zaplatiť distribútorovi za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo službu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. Prípadná faktúra za zmluvnú pokutu je vystavovaná mesačne spätne v prípade, že v uplynulom mesiaci došlo k oneskorenej úhrade aspoň jednej faktúry.  Nárok distribútora na úrok z omeškania, náhradu škody a náklady spojené s vymáhaním týmto nie je dotknutý. Prípadné súdne spory sa budú riešiť na príslušnom súde v Slovenskej republike. V prípade zahraničného dealera bude príslušný súd v mieste sídla distribútora.

1.8         Formy objednávky

Objednávku je možné zaslať písomne poštou alebo elektronicky mailom alebo  cez B2B portál . V urgentných prípadoch je možné objednávku oznámiť telefonicky, pričom je nutné takúto objednávku bez zbytočného odkladu oznámiť aj niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

Objednávka musí obsahovať nasledujúce základné informácie:

-          Obchodné meno dealera

-          Sídlo dealera

-          Presnú špecifikáciu druhu a množstva objednaného tovaru

-          Požadovanú menu na fakturáciu

-          Referenčné číslo objednávky dealera

-          Kontaktnú osobu a  e-mailový kontakt dealera

-          Spôsob odberu ( čiastočná alebo kompletná dodávka ) a miesto dodania tovaru

-          Zvolené servisné podmienky nad rámec záručného servisu, pokiaľ sú dohodnuté

-          Pri objednávkach, ktorými dealer objednáva iba servisnú podporu, je uvedený požadovaný typ servisu a zoznam predmetov servisu vrátane sériových čísel

-          Pri objednávkach, kde dealer objednáva ostatné služby, je uvedený typ služby, kde bude služba poskytnutá a požadovaný termín dokončenia.

Distribútor si vyhradzuje právo v niektorých prípadoch objednávku a jej podmienky neakceptovať, prípadne akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

Každá potvrdená objednávka je záväzná pre obidve zmluvné strany.

1.9         Zmena kurzu

V prípade zmeny kurzu USD uvedeného na potvrdení objednávky vystavenom v mene EUR o viac ako 1% je distribútor oprávnený prepočítať ceny v momente fakturácie podľa aktuálne platného kurzu v deň vystavenia faktúry. Pre prepočet je rozhodujúci kurz devízy predaj komerčnej banky používanej distribútorom. Kurz použitý na prepočet je uvedený na potvrdení objednávky a vystavenej faktúre.

1.10    Zápožička

Distribútor môže poskytnúť dealerovi tovar pred kúpou na zapožičanie. Podmienky zápožičky sú uvedené v Dohode o zapožičaní vecí na užívanie. Dealer je povinný túto Dohodu podpísať a dodržiavať podmienky zápožičky v nej uvedené, ako napr. dátum vrátenia zariadení, cena za zapožičanie, výška zmluvnej pokuty v prípade nevrátenia zapožičaného tovaru. Tovar je po celú dobu zápožičky majetkom distribútora a na dealera neprechádzajú žiadne vlastnícke práva k tovaru, s čím dealer pri podpise Dohody výslovne súhlasí. Dealer je po celú dobu zápožičky plne zodpovedný za prípadné škody spôsobené na majetku distribútora a to aj v prípade, že tieto boli spôsobené treťou stranou.

1.11    Doklady

1.11.1    Dodací list

Distribútor vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle dealerovi súčasne s tovarom. Na dodacom liste je uvedené množstvo, druh dodávaného tovaru, druh a obdobie záruky, sériové číslo, pokiaľ je registrované. Dodací list je vždy súčasťou zásielky tovaru. Rovnako je dostupný na B2B portáli distribútora.

1.11.2    Doklad o sprístupnení servisnej podpory

Distribútor vystaví ku každej dodávke služieb servisnej podpory potvrdenie o ich sprístupnení, v ktorom je uvedený typ, dĺžka trvania a dátum sprístupnenia servisnej podpory dealerovi v aplikačných nástrojoch distribútora a jeho subdodávateľov, určených na príjem, zaznamenávanie a následné plnenie jednotlivých servisných požiadaviek. Potvrdenie o sprístupnení servisnej podpory je zaslané dealerovi spoločne s faktúrou.

1.11.3    Akceptačný protokol

Distribútor vystaví ku každej dodávke služieb, okrem služieb servisnej podpory, akceptačný protokol, ktorým dealer potvrdí termín dokončenia a kvalitu vykonaných služieb. Na základe podpísaného akceptačného protokolu bude dealerovi vystavená faktúra za služby; pokiaľ dealer odmietne podpísať akceptačný protokol bez vážneho dôvodu, je distribútor oprávnený faktúru za poskytnuté služby vystaviť.

1.11.4     Faktúra

Na tovar a služby objednané dealerom u distribútora je vystavená faktúra, ktorá v hlavičke obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku dealera, meno predajcu u distribútora. Riadky faktúry obsahujú položkový zoznam a ceny zakúpeného tovaru a/alebo služieb. Faktúry sú doručované dealerovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a v systéme distribútora. Zároveň má dealer možnosť stiahnutia faktúry v elektronickej podobe z B2B portálu distribútora.

1.11.5    Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad sa vystavuje dealerovi v prípade, že došlo k chybnému dodaniu tovaru alebo služby zo strany distribútora, alebo bola dodávka vadná, prípadne nekompletná ( viď bod 6 Reklamácie )

Opravný daňový doklad sa vystavuje tiež v prípade dodatočnej úpravy ceny, pokiaľ bola fakturovaná cena vyššia ako cena uvedená na odsúhlasenej ponuke, za predpokladu splnenia písomne dohodnutých obojstranných podmienok.

Podpísanú kópiu opravného daňového dokladu je dealer povinný vrátiť distribútorovi s vyznačeným dátumom prijatia a podpisu. Takto potvrdený doklad je následne potrebný pre účely DPH.

2         Informácie

2.1         Platnosť VOP

Právne vzťahy medzi distribútorom a dealerom sa riadia VOP, Dealerskou zmluvou, Všeobecnými servisnými podmienkami a ostatnými čiastkovými zmluvami a dohodami. Právne vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

Distribútor je oprávnený VOP pribežne novelizovať. Novelizované VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na stránke www.alef.com a nahrádzajú v plnom rozsahu predchádzajúce znenie VOP. Novelizované VOP sa vzťahujú na objednávky zadané po nadobudnutí ich účinnosti. Dealer je povinný sa s aktuálnym znením VOP zoznámiť pred zaslaním objednávky distribútorovi.

2.2         Reportovanie údajov o nákupoch dealera

Dealer berie na vedomie, že distribútor v súlade so svojimi zmluvnými povinnosťami voči výrobcom a v súlade s oprávnenými záujmami distribútora a dealera je oprávnený reportovať údaje o nákupoch dealera ( vrátane osobných údajov ) výrobcom produktov a poskytovateľom služieb či licencií k produktom, ktoré distribútor distribuuje na slovenský trh. Distribútor sa zaväzuje, že dané nákupné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a tieto informácie budú použité výlučne pre účely reportingu predaja na slovenskom trhu voči výrobcom, získania dodatočnej zľavy pre dealera alebo uzavretia licenčnej zmluvy k produktom.

2.3         Zachovávanie mlčanlivosti

Distribútor a dealer sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe môže spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy zúčastnených strán, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi distribútorom a dealerom. Dealer, ako aj distribútor môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy a po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon.

2.4         Reklamné informácie

Distribútor je oprávnený zasielať dealerovi reklamné informácie, a to aj prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej pošty v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dealer súhlasí s využitím elektronických kontaktov pre potreby zasielania obchodných a marketingových informácií distribútora.

3         Postup pri nákupe tovaru

3.1         Ponuka

Distribútor na žiadosť dealera zašle cenovú ponuku na požadovaný tovar. Ponuka obsahuje druh tovaru, aktuálnu cenu a platnosť. Distribútor je povinný dodržať cenovú podmienky uvedené v cenovej ponuke výlučne počas doby platnosti ponuky. Dealerovi zmenou ceny nevzniká nárok na náhradu škody.

V prípade rozsiahlych projektov distribútor spracuje individuálnu ponuku spĺňajúcu požiadavky dealera. V odôvodnených prípadoch je distribútor oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť odsúhlasený dealerom pred vypracovaním ponuky.

3.2         Objednávka

3.2.1        Objednávka

Dealer objedná tovar u distribútora jedným zo spôsobov definovaných v bode 1.8 Formy objednávky. Každá potvrdená objednávka je záväzná pre obidve zmluvné strany. V prípade, že objednávka nepresahuje čiastku 600 EUR, distribútor účtuje dealerovi čiastku 5 EUR za logistické služby.

3.2.2        Spracovanie objednávky

Objednávky vložené do objednávkového systému  distribútora v pracovný deň do 12:00 sú spracovávané v ten istý deň. Objednávky prijaté neskôr, sú spracované nasledujúci pracovný deň.

3.2.3        Zrušenie objednávky

V prípade, že je dealer nútený zrušiť potvrdenú objednávku, musí tak urobiť písomne. Distribútor má v takom prípade právo takéto zrušenie odmietnuť alebo požadovať zaplatenie penále vo výške 30% z finančného objemu objednávky, pričom za základ sa berie cena bez DPH. V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky neskôr, ako 15 pracovných dní pred dátumom dodávky potvrdenom na potvrdení objednávky, má distribútor právo takéto zrušenie odmietnuť alebo požadovať zaplatenie penále vo výške 90% z finančného objemu objednávky, pričom za základ sa berie cena bez DPH.  Nárok distribútora na náhradu škody týmto  nie je dotknutý.

3.3         Dodávka tovaru

Pokiaľ sa  dealer so svojim primárnym kontaktom nedohodne inak, tovar môže byť doručený parciálne vo viacerých dodávkach podľa dostupnosti jednotlivých položiek objednávky na sklade distribútora. Štandardne distribútor zaisťuje dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie iného štátu nie je súčasťou štandardnej dodávky a musí byť dohodnuté zvlášť.

3.3.1        Osobný odber tovaru

Odber tovaru zo skladu distribútora je možný iba v pracovnej dobe v sklade distribútora. V záujme skrátenia času potrebného na výdaj tovaru je potrebná kópia objednávky. Bez kópie objednávky nebude odber tovaru umožnený. V prípade, že veľkosť objednávky je menšia ako 600 EUR bez DPH, má distribútor právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR.

Distribútor je oprávnený overiť totožnosť preberajúcej fyzickej osoby dokladom totožnosti. Preberajúca osoba musí disponovať číslom objednávky a zároveň je:

-          Fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá si objednala tovar;

-          Fyzickou osobou – štatutárnym orgánom právnickej osoby ( dealera );

-          Fyzickou osobou – splnomocnencom, ktoré preukáže písomným plnomocenstvom na prevzatie tovaru v mene dealera s notársky osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene dealera;

-          Fyzickou osobou, ktorú dealer jednoznačne označil pri objednávke za osobu oprávnenú na preberanie tovaru.

Dealer berie na vedomie, že v prípade, ak poverená osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, distribútor je oprávnený odmietnuť vydať tovar tejto osobe.

Dealerovi bude spolu s tovarom odovzdaný dodací list, ktorý prevezme osoba preberajúca tovar pre dealera súčasne s tovarom. Zástupca dealera prevzatie tovaru potvrdí podpisom na dodacom liste. Faktúra za tovar bude následne odoslaná elektronicky alebo poštou.

Ak dealer v objednávke požadoval osobný odber, distribútor oznámi dealerovi, kedy bude tovar pripravený na odber. V prípade, ak dealer neprevezme tovar v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia, bude tovar vrátený späť do skladu. V prípade, že neodobratý tovar je komoditou, ktorú distribútor nedrží bežne skladom, alebo ide o neobvyklé množstvo, dealerovi bude vystavená faktúra na storno poplatok so splatnosťou 7 kalendárnych dní. Storno poplatok zodpovedá čiastke 30% z hodnoty neodobratého tovaru bez DPH. Po zaslaní faktúry na storno poplatok zaniká dealerovi objednávka na tento tovar.

3.3.2        Dodávka tovaru prostredníctvom prepravcu

Distribútor zabezpečuje štandardne prepravu s doručením nasledujúci pracovný deň do 18:00 odo dňa expedície tovaru zo skladu. Zásielka je doručená na adresu dealera, ktorá je uvedená na objednávke spolu s dodacím listom. Minimálna hodnota objednávky, pri ktorej má dealer nárok na bezplatnú štandardnú prepravu na území Slovenskej republiky je 600 EUR.

Na požiadanie dealera je možné zaistiť aj iný spôsob prepravy. V tomto prípade je dealer povinný kontaktovať primárny kontakt u distribútora. Primárny kontakt distribútora vypracuje cenovú ponuku na prepravu. Po schválení dealerom je tovar expedovaný na adresu dodania uvedenú v objednávke.

Preprava na adresu koncového užívateľa – tovar je prepravený zo skladu štandardnou prepravou na adresu koncového užívateľa. Túto službu je možné kombinovať s rôznymi druhmi prepráv.

3.3.3        Pozastavenie dodávok tovaru

Distribútor si vyhradzuje právo pozastaviť dodávku tovaru dealerovi, ktorý nemá disponibilný kredit limit postačujúci na expedíciu dodávky a v prípade, že má dealer faktúry po splatnosti viac ako 7 kalendárnych dní.

3.3.4        Prevzatie dodávky tovaru

Dealer preberá tovar podľa zvoleného spôsobu odberu.

Pri osobnom odbere sa tovar považuje za dodaný podpisom Dodacieho listu distribútora v priestoroch skladu distribútora. Pri osobnom odbere je dealer povinný oznámiť vady ohľadne kompletnosti tovaru ihneď pri preberaní tovaru.  Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí distribútorovi skladné vo výške 1,50 EUR bez DPH za každý meter štvorcový a deň omeškania s prevzatím tovaru. Nárok distribútora na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

Pri dodávke tovaru prepravcom je tovar považovaný za doručený podpisom preberajúceho na prepravnom liste v mieste dodávky podľa objednávky dealera. Preberajúci v mene dealera je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť obalov. Prípadné vady je povinný zaznačiť do prepravného listu, prípadne odmietnuť prevzatie zásielky ako celku.

Vady kompletnosti tovaru je dealer povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia takýchto vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

3.4         Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

3.4.1        Výhrada vlastníckeho práva

Distribútor si vyhradzuje vlastnícke právo k predávanému tovaru tak, že dealer sa stane vlastníkom tovaru až po jeho úplnom zaplatení jeho ceny, a to okamihom pripísania čiastky kúpnej ceny na účet distribútora.

3.4.2        Ďalší predaj tovaru

Dealer je oprávnený Tovar predať v rámci svojej podnikateľskej činnosti ďalším subjektom. Bez ohľadu na ďalší predaj tovaru sa dealer zaväzuje uhradiť vždy cenu tovaru podľa faktúry distribútora.

3.5         Nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na dealera okamihom jeho prevzatia; v prípade, že dodávku tovaru zabezpečuje dopravca, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na dealera prevzatím tovaru prvým prepravcom. V prípade prevzatia tovaru na sklade distribútora prechádza nebezpečenstvo škody na tovare ma dealera prevzatím tovaru zo skladu distribútora.

4         Postup pri nákupe služieb

4.1         Typy služieb

Distribútor ponúka dealerovi nasledovné služby:

-          Typ servisná podpora

-          Typ návrh technického riešenia, inštalácia, implementácia, zahorenie zariadenia, projektové riadenie, konzultácia a pod.

-          Rekurentné služby

Prehľad poskytovaných služieb a podmienky ich poskytovania sú uvedené na webových stránkach www.alef.com

4.2         Ponuka

Distribútor pri nákupe služieb spracuje individuálnu ponuku v maximálnej miere zodpovedajúcu požiadavkám dealera najmä s ohľadom na požadovanú dobu zásahu alebo opravy, dobu dostupnosti služieb, termín dodania služieb alebo na komplexnosť požadovaných služieb a technológií, ktorých sa služby týkajú. Ponuka je časovo obmedzená a je platná iba počas doby platnosti.

V prípade rekurentných služieb, zašle distribútor dealerovi ponuku na obnovu servisnej podpory.

4.3         Objednávka

4.3.1        Objednávka

Jedným z postupov definovaných v bode Formy objednávky, dealer objedná ponúkanú službu u distribútora.

4.3.2        Spracovanie objednávky

Spracovanie objednávky prebehne v termíne individuálne dohodnutom medzi oboma stranami.

4.3.3        Zrušenie objednávky

V prípade, že je dealer nútený zrušiť potvrdenú objednávku, musí tak urobiť písomne. Distribútor má v takom prípade právo zrušenie odmietnuť alebo požadovať zaplatenie penále vo výške 30% z finančného objemu objednávky, pričom za základ sa berie cena bez DPH. V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky neskôr, ako 15 pracovných dní pred dátumom dodávky potvrdenom na potvrdení objednávky, má distribútor právo zrušenie odmietnuť alebo požadovať zaplatenie penále vo výške 90% z finančného objemu objednávky, pričom za základ sa berie cena bez DPH. Nárok distribútora na náhradu škody týmto  nie je dotknutý.

4.4         Dodanie služby

Dodanie služby prebieha podľa typu nakupovanej služby. Servisná podpora sa považuje za dodanú sprístupnením servisnej podpory dealerovi, tzn. aktiváciou servisnej podpory v aplikácii Servicedesk distribútora alebo na webe dodávateľa servisovaného hardware či software tak, aby dealer mohol do týchto systémov zadávať jednotlivé požiadavky na plnenie servisnej podpory po dohodnutú dobu platnosti služby. Ostatné typy služieb sa považujú za dodané podpisom akceptačného protokolu dealerom. Ak dealer bez vážneho dôvodu odmietne podpísať akceptačný protokol, služby sa považujú za dodané.

5         Platobný styk

5.1         Úhrada za tovar a služby

5.1.1        Zálohová platba

Zálohová platba sa vykonáva pred dodaním tovaru, na základe vystavenej zálohovej faktúry so splatnosťou 7 dní. Tento spôsob platby sa využíva pre dealerov, ktorý nemajú pridelený kredit limit alebo je ich pridelený kredit limit vyčerpaný.

Zálohová faktúra je zasielaná elektronicky na mailovú adresu kontaktu dealera. Tovar je rezervovaný pre dealera a po pripísaní príslušnej čiastky na účet  distribútora je pripravený na dodávku dealerovi podľa skladovej dostupnosti. Úhrada musí byť pripísaná na účet distribútora najneskôr 7 dní od dátumu zaslania zálohovej faktúry. V prípade nedodržania lehoty splatnosti dôjde k automatickému zrušeniu rezervácie tovaru.

5.1.2        Platba po dodaní tovaru alebo služieb

V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit, je mu pri expedícii tovaru alebo dodaní služby vystavená faktúra s dohodnutou splatnosťou.

5.2          Zaistenie pohľadávok distribútora

Distribútor je oprávnený požadovať zaistenie poskytovaného kredit limitu alebo konkrétneho obchodného prípadu bežnými zaisťovacími nástrojmi tak, aby bolo minimalizované riziko vyplývajúce z prípadnej platobnej neschopnosti dealera. Obvyklé používané nástroje sú:

-          Postúpenie pohľadávky

-          Zaisťovacia zmenka avalovaná fyzickou osobou

-          Poistenie pohľadávok

5.3         Opravný daňový doklad

V prípade nesprávnej ceny, reklamácie správnosti dodávky alebo nekompletnosti dodávky vystaví distribútor dealerovi opravný daňový doklad. Úhrada opravného daňového dokladu sa štandardne vykonáva zápočtom s otvorenými pohľadávkami dealera voči distribútorovi. Zápočet navrhuje distribútor. Zápočet he rovnako možné vykonať formou platby, v ktorej je čiastka faktúry znížená o čiastku opravného daňového dokladu. V tomto prípade je dealer povinný zaslať mailom na adresu finančného oddelenia sk-finance@alef.com rozpis platby najneskôr v deň prevodu peňazí. Úhrada opravného daňového dokladu je možná vtedy, ak na salde dealera nie sú žiadne splatné faktúry a ďalej vtedy, ak celková suma otvorených opravných daňových dokladov prevyšuje celkovú sumu neuhradených faktúr a zároveň žiadna z nich nie je po splatnosti. V tomto prípade sa dealerovi prepláca iba rozdiel sumy opravných daňových dokladov a faktúr. Úhrada opravného daňového dokladu sa nevykonáva automaticky, ale na základe písomnej alebo mailovej žiadosti dealera zaslanej na finančné oddelenie sk-finance@alef.com  Žiadosť musí obsahovať číslo opravného dokladu a číslo bankového účtu, na ktorý má byť čiastka uhradená.

6         Reklamácie

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený priamo u distribútora. Reklamácia sa v žiadnom prípade nevzťahuje na software, iba ak tretia osoba – vykonávateľ majetkových práv k takémuto software nestanoví inak.

6.1         Typy reklamácií

-          Chybné dodanie tovaru

-          Reklamácia nefunkčného tovaru

 •  záručná
 •  pozáručná
 •  reklamácia tovaru so zakúpenými službami servisnej podpory

6.2         Reklamácia

Reklamáciu je dealer povinný nahlásiť v aplikácii Servicedesk distribútora ( dostupný na webových stránkach www.alef.com ). Dealer nemá automatický nárok na kladné vybavenie reklamácie, každá zaregistrovaná reklamácia bude distribútorom posúdená v rámci každého jednotlivého prípadu.

6.3         Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je dealer povinný doručiť na adresu skladu distribútora. Náklady na doručenie reklamovaného zariadenia nesie dealer.

V prípade reklamácie tovaru, ku ktorému bola zakúpená servisná podpora, je tovar zasielaný priamo na adresu výrobcu podľa inštrukcií zodpovedného zamestnanca distribútora.

V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený do skladu distribútora najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu schválenia žiadosti o reklamáciu, distribútor si vyhradzuje právo danú reklamáciu ukončiť.

Tovar je nutné doručiť v originálnom obale, ak je to vyžadované výrobcom, alebo v obale zabezpečujúcom bezpečnú prepravu tovaru, vrátane príslušenstva. Obal musí byť riadne označený číslom RMA (Returned Materials Authorisation ) prideleným výrobcom. Ak sa jedná o reklamáciu nefunkčného tovaru, je nutné dodať aj kópiu nákupných dokladov ( faktúry a dodacieho listu ). V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady dealera zaslaná späť. V prípade, že reklamovaný tovar obsahuje prídavné moduly, ktoré nie sú predmetom reklamácie, distribútor nezodpovedá za prípadnú možnú stratu týchto prídavných zariadení.

6.4         Záručná doba

Štandardná záručná doba na tovar predávaný distribútorom je 6 mesiacov. Pokiaľ je výrobcom tovaru stanovená dlhšia záručná doba, platí táto dlhšia doba. Dĺžka záručnej doby je vyznačená na dodacom liste. Záručná doba sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu. Záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na software.

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktorých výrobné číslo bolo odstránené, alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, zásahom nepovolanej osoby, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje ani na tovar neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu, nedodržaním podmienok používania stanovených výrobcom.

Nároky plynúce zo záruky náležia iba dealerovi a nie je možné ich bez predchádzajúceho súhlasu distribútora previesť na tretiu osobu.

6.5         Reklamácia tovaru v záruke

Reklamácia tovaru v záruke sa rieši výmenou reklamovaného kusu za nový alebo vystavením opravného daňového dokladu. O spôsobe vyriešenia záručnej reklamácie rozhodne výhradne distribútor. Vymenený tovar je zaslaný na náklady distribútora na adresu dealera. Maximálna výška vystaveného opravného daňového dokladu sa rovná cene pôvodne fakturovanej. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení opravného daňového dokladu distribútor. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamovaného tovaru na sklad distribútora.

6.6         Reklamácia tovaru po záruke

Pozáručná reklamácia sa vykonáva za poplatok. Dealer je písomne informovaný o predpokladanej cene opravy alebo výmeny tovaru. Akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu alebo výmenu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Distribútor si vyhradzuje právo požiadavku na opravu alebo výmenu tovaru po záručnej dobe odmietnuť.

6.7         Reklamácia tovaru so zakúpenými službami servisnej podpory

Reklamácia tovaru so zakúpenými službami servisnej podpory sa rieši výmenou tovaru v lehotách podľa typu zakúpenej servisnej podpory. V prípade oneskorenia pri výmene oproti lehotám platným pre zakúpenú servisnú podporu, ktoré bolo zavinené výrobcom, distribútor za toto oneskorenie nenesie zodpovednosť.

7         Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Informácie poskytnuté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“) sú dostupné na webovej stránke distribútora: https://www.alef.com/sk/o-nas/gdpr a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Dealer je povinný poskytnúť distribútorovi súčinnosť potrebnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, najmä, nie však výlučne, podpísať súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, pokiaľ tieto majú byť distribútorom spracované.

8         Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné ku dňu 20.08.2020.

 

V Bratislave 20.08.2020

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Ing. Martin Čársky, konateľ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. časť - Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb podpory (VPPSP)

zo dňa 26.5.2023 platné pre

poskytovanie servisnej, technickej a aplikačnej podpory spoločnosti ALEF Distribution SK, s.r.o. obchodným partnerom

1. Základné ustanovenia

Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb podpory (ďalej len „VPPSP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti poskytovania služieb servisnej, technickej a aplikačnej podpory spoločnosťou ALEF Distribution SK, s.r.o., IČO: 357 034 66 (ďalej len „poskytovateľ“) jej obchodným partnerom (ďalej len „partner“).

Servisná podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom za účelom zaistenia prevádzky servisovaných zariadení v mieste inštalácie. Partner má možnosť výberu úrovne servisnej podpory podľa požiadaviek na funkčnosť jednotlivých servisovaných zariadení Štandard alebo Nadštandard. Nutnou podmienkou poskytovania servisnej podpory Nadštandard pre servisované zariadenia je aktivácia servisnej podpory Štandard. Servisná podpora je poskytovaná na servisovaných zariadeniach iba na území Slovenskej republiky, a to v mieste inštalácie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Technická podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom partnerovi za vo forme konzultácií, konfigurácií, inštalácií, riešenie technických problémov, atď.

Aplikačná podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom za účelom zaistenia aplikačnej podpory prípadne pravidelného update a upgrade respektíve updateom signatúr (pokiaľ je nárok na upgrade súčasťou aplikačnej podpory) aplikačného software.

Tieto VPPSP neupravujú štandardné záručné podmienky dodávaného tovaru od výrobcu.

2. Definície a pojmy

Pre účely týchto VPPSP a právneho vzťahu medzi poskytovateľom a partnerom sa použijú nižšie uvedené pojmy a definície s následujúcim významom:

Aplikačná podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom za účelom zaistenia aplikačnej podpory prípadne pravidelného update a upgrade respektíve updateom signatúr (pokiaľ je nárok na upgrade súčasťou aplikačnej podpory) aplikačného software. Podľa výrobcu Cisco Systems sa rozlišujú tieto typy aplikačnej podpory:

 • Aplikačná podpora SAS
 • Aplikačná podpora SASU
 • Aplikačná podpora SUSA
 • Aplikačná podpora UCSS
 • Aplikačná podpora SESW

Aplikačná podpora SAS je Software application support, ktorý zahŕňa možnosť riešenia problémov s aplikáciou zdarma poskytnutie záplat (patchov) na softvér a je možné ju poskytovať na aplikačný softvér a riadi sa podmienkami výrobcu Cisco Systems.

Aplikačná podpora SASU je Sofware application Support and Upgrade, ktorý zahŕňa možnosť riešenia problémov s aplikáciou zdarma poskytnutie záplat (patchov) a upgrade na novú verziu (minor upgrade) a je možné ju poskytovať na aplikačný softvér a riadi sa podmienkami výrobcu Cisco Systems.

Aplikačná podpora SUSA je Signature upgrade support, ktorý umožní vygenerovanie aktivačného kľúča platného po dobu platnosti servisu a umožní tak aktualizáciu vzoriek útokov a je možné ju poskytovať u servisovaných zariadení s funkcionalitou intrusion detection system a intrusion prevention system a riadi sa podmienkami výrobcu Cisco Systems.

Aplikačná podpora UCSS je Sofware application Support and Upgrade, ktorý zahŕňa možnosť riešenia problémov s aplikáciou zdarma poskytnutie záplat (patchov) a upgrade na novú verziu (minor upgrade) a je možné ju poskytovať na aplikačný softvér a riadi sa podmienkami výrobcu Cisco Systems.

Aplikačná podpora SESW je Software application support, ktorý zahŕňa možnosť riešenia problémov s aplikáciou zdarma poskytnutie záplat (patchov) na softvér a je možné ju poskytovať na aplikačný softvér a riadi sa podmienkami výrobcu Cisco Systems.

ARSDS (advanced replacement same day shipment): výmena zariadenia pred doručením vadného zariadenia

CISCO TAC je nástroj pre priamu komunikáciu s technickým supportom výrobcu zariadení, firmy Cisco Systems, pri riešení technických problémov u výrobcu, ich eskaláciu, atď.

Doba odozvy: je definovaná ako časový interval meraný od doby, kedy partner ohlásil prevádzkový problém/požiadavku na HotLine poskytovateľa po dobu, kedy je partner spätne kontaktovaný poskytovateľom.

Doba opravy: je definovaná ako časový interval meraný od doby, kedy partner ohlásil prevádzkový problém na HotLine poskytovateľa po dobu, kedy je služba znedostupnená prevádzkovým problémom opäť v prevádzke. Pre dobu opravy je akceptované aj náhradné riešenie.

Doba riešenia: je definovaná ako časový interval meraný od doby, kedy partner ohlásil prevádzkový problém na HotLine poskytovateľa po dobu, kedy je tento problém odstránený. Riešenie musí byť efektívne a pre partnera plne vyhovujúce.

Hlásenie je skrátený názov pre „Hlásenie o poruche / Požiadavka na podporu“, viď Príloha.

HotLine je telefonická linka poskytovateľa dostupná 24 hodín denne na telefónnom čísle 02/4920 3850 alebo 0902/306 360 pre hlásenie servisných požiadaviek.

Miesto inštalácie servisovaných zariadení: určuje umiestnenie, lokalitu kde sa nachádzajú servisované zariadenia. Miesto inštalácie môže byť u tretej strany, mimo priestorov partnera. Služby podpory sú poskytované na servisovaných zariadeniach v určenom mieste inštalácie iba na území SR, pokiaľ zmluvne nie je uvedené inak.

Náhradná prevádzka servisovaného zariadenia je poskytnutie náhradného zariadenia alebo jeho časti poskytovateľom partnerovi v tých prípadoch, kedy plnohodnotná oprava servisovaného zariadenia nie je v stanovenej lehote technicky možná, a to až do doby odstránenia poruchy.

NBD (next business day): následujúci pracovný deň

Odstránenie poruchy servisovaného zariadenia je zaistenie plnej a bezchybnej funkčnosti servisovaného zariadenia pri zadanej požiadavke na servisnú podporu.

Pracovná doba poskytovateľa: je každý pracovný deň od 8:30 do 16:30

Požiadavka na servisnú podporu: je požiadavka partnera na uskutočnenie servisnej činnosti, vyriešenie technického problému týkajúceho sa servisovaných zariadení.

Servisná podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom za účelom zaistenia prevádzky servisovaných zariadení v mieste inštalácie.

Servisná podpora SmartNet je servisná podpora zaisťovaná výrobcom Cisco Systems, ktorá zahŕňa: údržbu softwaru – software operačného systému Cisco, aktualizácia údržby, veľké a malé verzie; pokročilá výmena hardwaru – zaisťuje rýchlu expedíciu náhradných dielov alebo náhradných celkov; technickú pomoc – odborná pomoc dostupná prostredníctvom Strediska technickej pomoci (TAC), sieťový prístup ku kompletnému súboru informácií o produktoch Cisco, nástrojoch správy siete a zdrojoch predávania znalostí; podpora softwarových aplikácií – aktualizácia údržby, verzie a voliteľné vylepšenia

Zmluva o podpore (ďalej len „zmluva“) je Zmluva o poskytovaní služieb podpory uzatvorená medzi partnerom a poskytovateľom.

Servisované zariadenia: sú zariadenia (ďalej len „hardware“) a aplikačný software (ďalej len „software“), na ktoré sa vzťahuje servisná, technická alebo aplikačná podpora poskytovateľa určená zmluvou o podpore alebo predajným dokladom poskytovateľa

Ticket systém je nástroj poskytovateľa pre zadávanie a evidenciu servisných požiadaviek partnera, ich sledovanie, aktualizáciu a komunikáciu. Je umiestnený na adrese https://sdesk.alef.com/

Úroveň servisnej podpory: je druh zaistenia servisnej podpory pre servisované zariadenia. Existujú dve základné úrovne servisnej podpory:

 • Servisná podpora Štandard
 • Servisná podpora Nadštandard

Typ servisnej podpory Nadštandard: je typ poskytovanej servisnej podpory Nadštandard podľa definovaných požiadaviek (doba opravy a doba riešenia). Rozlišujú sa tieto typy služieb:

 • Servisná podpora enhanced (ALF_MNT_SP_ENHCD)
 • Servisná podpora silver (ALF_MNT_SP_SLVR)
 • Servisná podpora gold (ALF_MNT_SP_GOLD)
 • Servisná podpora platinum ( ALF_MNT_SP_PLTNM)

Technická podpora je platená služba poskytovaná poskytovateľom za účelom konzultácií, konfigurácií, inštalácií, riešenie technických problémov a pod. Rozlišujú sa tieto typy služieb:

 • Technická podpora enhanced (ALF_MNT_TP_ENHCD)
 • Technická podpora silver (ALF_MNT_TP_SLVR)
 • Technická podpora gold (ALF_MNT_TP_GOLD)
 • Technická podpora platinum (ALF_MNT_TP_PLTNM)

3. Servisná podpora Štandard

3.1. Rozsah servisnej podpory

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať partnerovi servisnú podporu Štandard ku všetkým servisovaným zariadeniam v nasledovnom rozsahu:

a) poskytnutie práv na update/upgrade software (IOS, CATOS, PIXOS),

b) poskytnutie technickej podpory, konfiguračných tipov a rád, asistencia pri riešení problémov, poskytnutie nových verzií softvéru cez ticket systém.

c) sprostredkovanie prístupu na CISCO TAC počas pracovných dní v pracovnej dobe poskytovateľa

d) výmena hardware v režime ARSDS v lehote 5-tich pracovných dní od oznámenia požiadavky na výmenu,

3.2. Podmienky, spôsoby a lehoty pre poskytovania servisnej podpory

3.2.1. Servisnú podporu Štandard poskytuje poskytovateľ na výzvu partnera zaslanú e-mailom na adresu sk-logistics@alef.com s obsahovým členením podľa prílohy „Hlásenie o poruche / Požiadavka na podporu“ týchto VPPSP alebo zadaním požiadavky do ticket systému.

3.2.2. Servisná podpora podľa bodu 3.1 a) a c) zahŕňa poskytnutie prístupových práv k jednotlivým službám. Na požiadanie partnera poskytovateľ môže poskytnúť asistenciu pri aplikácii/inštalácii poskytnutých práv, a to na základe osobitnej dohody s partnerom za osobitnú odmenu.

3.2.3. Poskytovateľ splní svoj záväzok podľa bodu 3.1 týchto VPPSP zmluvy dodaním hardware partnerovi. Náklady spojené s dodaním hardware sú zahrnuté v cene servisnej podpory Štandard. Súčasťou servisnej podpory Štandard nie je inštalácia ani podobné služby vo vzťahu k dodanému hardware. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na výmenu hardware uvedenej v bode 3.1. v prípade, že výrobca nie je schopný zaistiť termín podľa bodu 3.1

3.2.4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť ani dostupnosť práv a služieb sprostredkovaných podľa bodu 3.1 a) a c). Partner nie je oprávnený sa domáhať náhrady škody spôsobenej nedostupnosťou alebo nefunkčnosťou sprostredkovaných práv alebo služieb, ani za ich technické vlastnosti alebo vady.

3.2.5. Cena za poskytnutú servisnú podporu Štandard je upravená zmluvou o podpore alebo určená predajným dokladom poskytovateľa.

4. Servisná podpora Nadštandard

4.1. Rozsah servisnej podpory

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať partnerovi servisnú podporu Nadštandard k servisovaným zariadeniam v nasledovnom rozsahu:

a) V rozsahu servisnej podpory Štanhdard podľa bodu 3.1.a -3.1.c

b) odstraňovanie hardwarových závad servisovaných zariadení servisným zásahom, a to spôsobom a v lehotách uvedených v článku 4.3,

Poskytovateľ poskytne servisnú podporu Nadštandard iba na tie servisované zariadenia, u ktorých je dohodnutá servisná podpora Nadštandard podľa definovanej úrovne tejto podpory.

4.2. Podmienky poskytovania servisnej podpory

4.2.1. Servisnú podporu Nadštandard poskytuje poskytovateľ vždy na výzvu partnera. Výzvu k odstráneniu závady servisovaného zariadenia servisným zásahom môže partner uplatniť u poskytovateľa telefonicky kedykoľvek (24 hodín denne) na Hotline poskytovateľa (telefónne číslo 02/4920 3850 alebo 0902/306 360). Výzvu k vykonaniu servisného zásahu je partner povinný autorizovať do jednej hodiny od jej telefonického nahlásenia zaslaním vyplneného dokumentu „Hlásenie o poruche / Požiadavok na podporu“ podľa prílohy týchto VPPSP:

4.2.2. Partner je povinný úplne vyplniť Hlásenie a uviesť v ňom telefonické spojenie na jeho kontaktnú osobu kvôli možnosti vyžiadania doplňujúcich informácií zo strany poskytovateľa.

4.2.3. Ak nebude výzva autorizovaná v zmysle bodu 4.2.1 alebo Hlásenie nebude riadne vyplnené, považuje sa výzva za neodoslanú a poskytovateľ nie je povinný vykonať servisný zásah. Poskytovateľ je oprávnený vykonať servisný zásah napriek tomu, že výzva by sa považovala podľa predchádzajúcej vety za neodoslanú a vznikajú mu všetky práva a nároky voči partnerovi v súvislosti s vykonaním zásahu, akoby bol urobený na základe riadne odoslanej výzvy.

4.2.4. V prípade, ak prišlo k modifikácii konfigurácie uzlu dátovej siete zo strany partnera kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, je povinnosťou partnera informovať o tejto skutočnosti poskytovateľa a poskytnúť poskytovateľovi poslednú verziu konfigurácie, ktorá bude považovaná za aktuálnu konfiguráciu.

4.2.5. Súčasťou telefonickej výzvy a vyplneného Hlásenia je správna a úplná identifikácia partnera. Partner nesie zodpovednosť za prípadné zneužitie identifikačných údajov treťou osobou, ktoré daná tretia osoba získala od partnera alebo prostredníctvom osôb, s ktorým partner spolupracuje, a je povinný uhradiť poskytovateľovi prípadné škody.

4.2.6. Nutnou podmienkou poskytovania servisnej podpory Nadštandard pre servisované zariadenia je aktivácia servisnej podpory Štandard. V opačnom prípade poskytovateľ nie povinný servisnú podporu Nadštandard vykonať a akékoľvek záväzky vyplývajúce z tejto úrovne servisnej podpory voči poskytovateľovi nie sú účinné.

4.2.7. Cena za poskytnutú servisnú podporu Nadštandard je upravená zmluvou o podpore alebo určená predajným dokladom poskytovateľa.

4.3. Spôsoby a lehoty pre poskytovanie servisnej podpory

4.3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nahlásenú poruchu (servisná požiadavka) buď jej odstránením (doba riešenia) alebo zabezpečením náhradnej prevádzky servisovaného zariadenia (doba opravy).

4.3.2. Podľa klasifikácie servisnej požiadavky partnera, poskytovateľ poskytne servisnú podporu Nadštandard podľa typu služby s nasledovnými dobami:

  Reakčné doby
Typ Nadštandard Doba odozvy Doba opravy/riešenia
Enhanced 6 hodín NBD
Silver 4 hod 8 hod
Gold 2 hod. 6 hod
Platinum 1 hod. 4 hod

 

4.3.3. Lehoty na poskytnutie servisnej podpory začínajú plynúť od doručenia riadne a úplne vyplneného Hlásenia, pokiaľ v hlásení nie je uvedená dlhšia lehota. Lehota podľa predchádzajúcej vety začne plynúť v prípadoch, ak Hlásenie bolo riadne odoslané podľa článku 4.2 v čase mimo pracovných hodín poskytovateľa, až momentom, keď začnú najbližšie pracovné hodiny poskytovateľa po tom, ako bolo Hlásenie o poruche riadne odoslané.

4.3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne partnerovi také náhradné zariadenie, ktoré zaistí funkčnosť systému, aj keď nebudú dodržané všetky jeho výkonnostné parametre v plnom rozsahu. Partner je povinný poskytnúť poskytovateľovi pokazené zariadenie do 2 dní od obdržania náhradného zariadenia. Servisný zásah zdokumentuje poskytovateľ vyplnením protokolu o odstránení poruchy.

4.3.5. V tých prípadoch, keď poskytovateľ zaistí v lehote uvedenej v bode 4.3.2 týchto VPPSP iba náhradnú prevádzku servisovaného zariadenia, zaväzuje sa zaistiť jeho plnohodnotnú opravu v najkratšej možnej dobe s prihliadnutím k povahe poruchy v súlade s týmito VPPSP. V prípade, ak poskytovateľ vykoná plnohodnotnú opravu servisovaného zariadenia výmenným spôsobom (výmena pokazeného servisovaného zariadenia, jeho časti alebo jednotlivého dielu za nové plne funkčné zariadenie, jeho časť alebo jednotlivý diel), je oprávnený si pokazené zariadenie, jeho časť či jednotlivý diel ponechať.

4.3.6. Partner berie na vedomie, že väčšina opráv servisovaných zariadení bude riešená dodaním nového alebo repasovaného zariadenia. Partner súhlasí aby mu v rámci výmeny bolo poskytnuté zariadenie s inými parametrami, pokiaľ bude spĺňať všetky parametre pôvodného, prípadne bude mať parametre vyššie a zabezpečí funkčnosť systému, akú mal s pôvodným zariadením. Po vykonaní servisného zásahu, pri ktorom bude vymenené zariadenie a teda pôvodné zariadenie so sériovým číslom už nebude mať partner k dispozícii, automaticky sa servisná podpora bude vzťahovať na vymenené zariadenie. Sériové číslo nového zariadenia bude uvedené v protokole o odstránení poruchy.

4.3.7. Poskytovateľ určuje a plne zodpovedá za stanovenie spôsobu odstránenia poruchy, za stanovenie postupnosti jednotlivých činností a za stanovenie doby, kedy tieto činnosti budú realizované. K tomu je partner povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. V prípade, keď partner nezabezpečí poskytovateľovi požadovanú súčinnosť (sprístupnenie servisovaných zariadení, poskytnutie potrebných informácií apod.) je povinný uhradiť poskytovateľovi zvýšené náklady spojené s odstránením poruchy a zároveň dochádza k predĺženiu lehôt na plnenie poskytovateľa o dobu, po ktorú prekážka v plnení poskytovateľa trvá..

4.3.8. Poskytovateľ poskytne partnerovi prístup cez internet na elektronický ticket systém.

4.3.9. Partner prostredníctvom ticket systému zadá svoje požiadavky na riešenie technických problémov, prípadne nových požiadaviek.

5. Aplikačná podpora

5.1. Rozsah aplikačnej podpory

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať partnerovi aplikačnú podporu k servisovaným zariadeniam v rozsahu určenom zakúpenou kategóriou produktov:

 • Aplikačná podpora SAS
 • Aplikačná podpora SASU
 • Aplikačná podpora SUSA
 • Aplikačná podpora UCSS
 • Aplikačná podpora SESW

5.2. Podmienky, spôsoby a lehoty poskytovania aplikačnej podpory

5.2.1. Cena za poskytnutú technickú aplikačnú podporu je upravená zmluvou o podpore alebo určená predajným dokladom poskytovateľa.

5.2.2. Nutnou podmienkou pre aplikačnú podporu SUSA je aktívna Servisná podpora Štandard.

5.2.3. Nutnou podmienkou pre aplikačnú podporu UCSS je aktívna aplikačná podpora SESW.

5.2.4. Poskytovateľ nezabezpečuje v rámci tejto služby aplikáciu nových upgrade, patchov, prípadne vzoriek útokov do samotného zariadenia.

5.2.5. Poskytovateľ zabezpečí partnerovi prístup na web stránku, na ktorej sú zverejnené najnovšie patche a update pre aplikáciu.

6. Technická podpora

6.1. Rozsah technickej podpory

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať partnerovi technickú podporu k servisovaným zariadeniam v nasledovnom rozsahu:

a) Poskytovanie všeobecných informácií o produktoch, technológiách a protokoloch

b) Hardvérovú a softvérovú konfiguráciu, inštaláciu a upgrade

c) Riešenie softvérových a konfiguračných problémov

d) Udržovanie znalostí o sietí zákazníka, návrh zmien, optimalizácia

Za účelom poskytovania zhora uvedených služieb technickej podpory sa partner zaväzuje poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

Techniká podpora vykonaná nad rámec predplatených hodín bude spoplatnená podľa platného cenníka.

6.2. Podmienky poskytovania technickej podpory

6.2.1. Partner je oprávnený objednávať požiadavky služieb technickej podpory podľa článku 6.1 u poskytovateľa počas jeho pracovnej doby.

6.2.2. Partner je oprávnený zadať výzvu na služby technickej podpory podľa článku 6.1 telefonicky na Hotline poskytovateľa (telefónne číslo 02/4920 3850 alebo 0902/306 360). Výzvu k vykonaniu služby technickej podpory je partner povinný autorizovať do jednej hodiny od jej telefonického nahlásenia zaslaním vyplneného dokumentu „Hlásenie o poruche / Požiadavka na podporu“ podľa prílohy týchto VPPSP:

V opačnom prípade nie je poskytovateľ telefonicky nahlásenou objednávkou viazaný, najmä sa naňho nevzťahujú ustanovenia bodu 6.3.1. a 6.3.2. týchto VPPSP.

6.2.3. Poskytovateľ a partner berú na vedomie a súhlasia, že miestom poskytnutia služieb technickej podpory zo strany poskytovateľa bude adresa sídla poskytovateľa. Predpokladom je zabezpečenie vzdialeného prístupu na mieste inštalácie a prístupu na jednotlivé zariadenia kde majú byť služby realizované. Pokiaľ bude mať partner záujem o poskytnutie služieb technickej podpory na inej adrese alebo v inej lokalite/meste/obci, je povinný upozorniť poskytovateľa na túto skutočnosť priamo pri objednávke služieb technickej podpory podľa bodu 6.2.2 týchto VPPSP.

6.2.4. Výjazd z miesta sídla poskytovateľa na miesto inštalácie sa hradí samostatnou faktúrou pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Cena jedného výjazdu je 120 EUR a čas strávený na ceste sa nezapočítava do doby poskytovania služieb technickej podpory. Ustanovenia bodu 6.3.2. týchto VPPSP týmto nie sú dotknuté.

6.2.5. Cena za poskytnutú technickú podporu je upravená zmluvou o podpore alebo určená predajným dokladom poskytovateľa.

6.3. Spôsoby a lehoty pre poskytovanie technickej podpory

6.3.1. Doba odozvy pracovníka poskytovateľa (technika) je závislá od kategórie požiadavky na technickú podporu podľa 6.3.3 po doručení formulára podľa bodu 6.2.2. týchto VPPSP, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Technik poskytovateľa nasledovne vyhodnotí, či stačí poskytnúť príslušnú službu technickej podpory na diaľku alebo či bude potrebné poskytnúť príslušnú službu technickej podpory priamo na mieste inštalácie. Práce na riešení príslušnej požiadavky budú realizované v termíne po dohode s partnerom, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Ustanovenia bodu 6.3.2 týchto VPPSP týmto nie sú dotknuté.

6.3.2. Pokiaľ má byť miestom poskytnutia objednaných služieb technickej podpory iná adresa ako miesto inštalácie (bod 6.2.3.) a technik poskytovateľa v súlade s bodom 6.3.1 vyhodnotí, že tieto služby bude treba poskytnúť priamo na takto zadanej adrese, technik poskytovateľa bez zbytočného odkladu oznámi partnerovi čas, do ktorého bude príslušný technik poskytovateľa schopný dostaviť sa na partnerom zadanú adresu a začať riešiť príslušnú požiadavku, ako aj predpokladaný rozsah prác, ktorý sa započíta do doby poskytovania služieb technickej podpory. Čas strávený na ceste sa nezapočítava do doby poskytovania služieb technickej podpory. Klasifikácia servisnej požiadavky:

6.3.3. Kategória požiadavky na technickú podporu: je klasifikácia priority požiadavky na servisnú podporu podľa nasledovného popisu:

 • Kategória 1 – prevádzkové problémy znemožňujúce používanie infraštruktúry v mieste inštalácie servisovaných zariadení; t.j. nie je zabezpečená elektronická komunikácia a tok dát informačného systému a neexistuje postup pre náhradné riešenie problému použitím bežných postupov v kompetencii správcu systému v mieste inštalácie. Takéto prevádzkové problémy sú riešené z obidvoch strán s najvyššou prioritou a v riešení sa pokračuje, až pokiaľ nie je dosiahnutá funkčnosť tej úrovne, ktorá bola pred vznikom prevádzkového problému.
 • Kategória 2 – žiadosť o informáciu alebo konfiguráciu, ktorá nemá prioritný charakter

Podľa klasifikácie požiadavky partnera, poskytovateľ poskytne technickú podporu podľa typu služby s nasledovnými dobami:

  Reakčné doby Kategória 1 Kategória 2
Typ tech. podpory Žiadosť o konfiguráciu/odstránenie problému Doba odozvy Doba odozvy
Enhanced 8x5 6 hodín NBD
Silver 24x7 4 hod NBD
Gold 24x7 2 hod. NBD
Platinum 24x7 1 hod. NBD

Lehoty na poskytnutie technickej podpory začínajú plynúť od doručenia riadne a úplne vyplneného Hlásenia, pokiaľ v hlásení nie je uvedená dlhšia lehota. Lehota podľa predchádzajúcej vety začne plynúť v prípadoch, ak Hlásenie bolo riadne odoslané podľa článku 6.2 v čase mimo pracovných hodín poskytovateľa, až momentom, keď začnú

7. Povinnosti zmluvných strán

7.1. Partner je povinný najmä:

 • zoznámiť sa s prevádzkovými a záručnými podmienkami všetkých servisovaných zariadení a dodržiavať ich
 • poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, ktoré môžu pomôcť pri odstraňovaní porúch, ktoré sú partnerovi známe a o ktoré poskytovateľ požiada
 • zaistiť pre poskytovateľa potrebné technicko-organizačné podmienky vyplývajúce z týchto VPPSP alebo dohodnuté oprávnenými osobami
 • podľa pokynov poskytovateľa vykonať opatrenia, ktoré môžu upresniť diagnostikovanie závady a urýchliť servisný zásah
 • zaistiť bezodkladný vjazd a výjazd pohotovostných vozidiel do areálu miesta inštalácie a bezodkladný a dostatočný prístup k zariadeniam vyžadujúcim opravu v čase, keď poskytovateľ ohlási, že príde vykonávať servisné služby
 • zaistiť pre prevádzku zariadenia riadne prevádzkové podmienky podľa originálnej technickej dokumentácie, najmä pracovnú teplotu, bezprašnosť, rel. vlhkosť, kvalitu napájacej elektrickej siete a zaistiť riadnu údržbu
 • informovať včas poskytovateľa o príznakoch porúch, ktoré by mohli signalizovať budúcu poruchu
 • zabezpečiť osobu, ktorá prevezme servisované zariadenie po uskutočnení servisu; ak takúto osobu partner nezabezpečí, vyhotovenie protokolu o odstránení poruchy nie je nevyhnutné na vznik nároku na odmenu (pokiaľ sa jedná o odmenu a úhradu nákladov v prípadoch podľa bodu 10.2)
 • bezodkladne informovať poskytovateľa pri zmene miesta inštalácie servisovaných zariadení.

7.2. Poskytovateľ je povinný najmä:

 • poskytovať partnerovi podporu v stanovenom rozsahu a v časových limitoch pre poskytovanie týchto služieb

7.3. Pri výkone servisných zásahov môže dojsť k strate alebo zmene dát na servisovaných zariadeniach, a preto je partner povinný zabezpečovať zálohovanie dát. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za možnú stratu či zmenu dát, ku ktorej môže prísť pri vykonávaní servisných zásahov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servisné zásahy s odbornou starostlivosťou a predchádzať strate a/alebo zmene dát na servisovaných zariadeniach. Obnovu stratených či zmenených dát je povinný si zaistiť partner zo zálohovaných dát.

7.4. Poskytovateľ nezodpovedá za neplnenie alebo oneskorené plnenie svojich povinností, ak jeho omeškanie nastane v dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany partnera, tretej strany a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa pre účely VPPSP rozumejú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka a/alebo nepredvídateľné udalosti (živelná pohroma, extrémne výkyvy počasia, priemyselná katastrofa a pod.), ktorých výskyt a vplyv podstatne sťaží plnenie povinností poskytovateľa, bez možnosti poskytovateľa zabrániť takýmto udalostiam pri použití všetkých právne dostupných a rozumne požadovateľných prostriedkov. Poskytovateľ je povinný obnoviť činnosti ihneď po tom, čo prekážka podľa predchádzajúcich viet odpadla a boli odstránené aj jej následky, t.j. nastane stav, aký bol pred vznikom prekážky.

7.5. Poskytovateľ a partner sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, obzvlášť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Na zmenu a/alebo doplnenie zmluvy o poskytovaní podpory alebo týchto Všeobecných podmienok pre poskytovanie služby podpory však treba vždy právny úkon v písomnej forme. Partner si je plne vedomý svojej zodpovednosti a možných následkov plynúcich z prípadného zneužitia jemu oznámených hesiel pre vstup do webového priestoru poskytovateľa.

7.6. Partner sa zaväzuje, že oznámi poskytovateľovi písomne všetky informácie o právne významných zmenách a rozhodnutiach, ktoré na strane partnera nastanú, a to v lehote 3 dní odo dňa, kedy k nim dôjde alebo kedy o nich rozhodnú príslušné orgány spoločnosti, prípadne registrový súd.

7.7. Povinnosť oznamovať právne relevantné zmeny na strane partnera sa vzťahuje na zmenu obchodného mena, sídla, prevádzkarne, zmenu v osobách majoritných spoločníkov, pokiaľ sa nejedná o akcionárov, majúcich akcie na doručiteľa, zmenu v personálnom obsadení funkcií štatutárnych orgánov, splnomocnených zástupcov, rozhodnutí o predaji podniku partnera alebo jeho časti, rozhodnutí o vstupu do likvidácie a o návrhu na vyhlásenie konkurzu podávaného súdu zodpovednými zástupcami partnera.

7.8. Všetky oznámenia medzi partnerom a poskytovateľom, ktoré sa vzťahujú k týmto VPPSP alebo ktoré majú byť urobené na základe zmluvy musia byť urobené v písomnej podobe a druhej strane doručené buď v papierovej forme alebo v elektronickej (digitálnej) forme. Každé oznámenie musí byť formulované tak, aby bolo dostatočne jasné a zrozumiteľné zmluvnej strane, ktorej je určené. V prípade nejasnosti alebo nejednoznačnosti oznámenia je zmluvná strana, ktorá oznámenie zaslala, povinná podať vysvetlenie, doplňujúcu informáciu alebo doručiť nové oznámenie bez vád na základe výzvy zmluvnej strany, ktorej bolo oznámenie určené. Až do vyjasnenia nejasností alebo nejednoznačnosti oznámenia nie je zmluvná strana, ktorej bolo oznámenie určené, v omeškaní so splnením jej záväzkov, ktoré boli predmetom oznámenia, alebo ktorých sa oznámenie týkalo. Oznámenia sa považujú za doručené tri (3) dni po ich preukázateľnom odoslaní. Tým nie je dotknutá platnosť predchádzajúcej vety.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Poskytovateľ zodpovedá len za škodu, ktorá vznikne na servisovaných zariadeniach výslovne úmyselným alebo nedbanlivým konaním poskytovateľa pri vykonávaní servisnej činnosti na majetku partnera alebo na zdraví osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa servisný zásah vykonával pri zohľadnení ustanovenia bodu 8.2 VPPSP. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou aj alebo len prostredníctvom servisovaného zariadenia.

8.2. Poskytovateľ pri uzatváraní zmluvy o podpore predpokladá, že v súlade s § 379 Obchodného zákonníka môže spôsobiť škodu pri vykonávaní svojej činnosti maximálne vo výške 3300 EUR pri servise jedného servisovaného zariadenia. Poskytovateľ je povinný nahradiť škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom servisnej podpory len do výšky 3300 EUR v tom ktorom prípade.

9. Ochrana informácií

9.1. Poskytovateľ a partner sú povinní zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

9.2. Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok potrebných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z týchto VPPSP alebo zmluvy o podpore.

9.3. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli partnerom alebo poskytovateľom označené za verejné a ktoré sa týkajú zmluvy, jej plnenia a/alebo týchto VPPSP (najmä informácie o právach a povinnostiach partnera alebo poskytovateľa ako aj informácie o cenách), ktoré sa týkajú partnera alebo poskytovateľa (najmä obchodné tajomstvo, informácie o ich činnosti, štruktúre a hospodárskych výsledkoch, know-how atď.) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvo, štátne tajomstvo, bankové tajomstvo, služobné tajomstvo). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne označené partnerom alebo poskytovateľom.

9.4. Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinností ich ochrany podľa týchto VPPSP, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na zmluve o podpore, týchto VPPSP alebo postupe druhej strany, pokiaľ je strana, ktorá takéto informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

10. Všeobecné ustanovenia k cene a platobným podmienkam

10.1. Žiadne ustanovenie zmluvy o podpore alebo týchto VPPSP nebráni alebo neobmedzuje poskytovateľa vo zverejnení alebo obchodnom využití akejkoľvek technickej znalosti, schopnosti alebo skúsenosti všeobecnej povahy, ktorú získal pri poskytovaní servisnej, technickej a/alebo aplikačnej podpory.

10.2. V prípade, ak príde k poruche servisovaného zariadenia v dôsledku úmyselného alebo nedbalostného porušenia alebo nedodržania prevádzkových či záručných podmienok zo strany partnera, jeho zamestnancov alebo tretích osôb (zavinená porucha) alebo v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil poskytovateľ (napr. vandalizmus, terorizmus, vojna, občianske nepokoje, požiare, povodne a iné živelné pohromy) je partner povinný uhradiť poskytovateľovi okrem ceny za poskytovanie servisnej podpory v zmysle zmluvy aj náklady na prácu servisného technika, cenu spotrebovaného materiálu a náhradných dielov, ako aj všetky ostatné účelne vynaložené náklady spojené s vykonaním servisného zásahu, a to podľa aktuálneho cenníku poskytovateľa v deň vykonania opravy.

10.3. Úhrada za jednotlivé servisné výkony a náklady s nimi spojené, pokiaľ sa jedná o situáciu podľa bodu 10.2, bude poskytovateľom faktúrovaná partnerovi podľa príslušných servisných protokolov faktúrou vždy po vykonaní servisného zásahu.

10.4. Pokiaľ je partner v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči poskytovateľovi po dobu dlhšiu ako 30 dní, nie je poskytovateľ povinný plniť záväzky voči partnerovi vyplývajúcich z týchto VPPSP a/alebo zmluvy o podpore.

10.5. V prípade nezaplatenia faktúr alebo iných peňažných záväzkov partnerom na účet poskytovateľa v termíne splatnosti má poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % celkovej čiastky za každý deň omeškania.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VPPSP je príloha „Hlásenie o poruche / Požiadavka na podporu“.

11.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VPPSP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VPPSP. V prípade zmeny je túto skutočnosť povinný poskytovateľ partnerovi oznámiť doručením oznámenia o zmene a nového znenia VPPSP najmenej 30 dní vopred. Ak partner zmeny VPPSP v tejto lehote nenamieta do 10 dní od doručenia, má sa za to, že nemá námietky. Nové VPPSP nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v príslušnej zmene VPPSP, inak 30. dňom po doručení oznámenia o zmene a doručení nového znenia VPPSP partnerovi mailom alebo poštou. Nové VPPSP zverejní poskytovateľ na svojej stránke www.alef.com. Ak partner s novými VPPSP nesúhlasí, zostanú pôvodné VPPSP voči nemu v platnosti, poskytovateľ je však oprávnený od zmluvy o podpore odstúpiť. Právny vzťah založený zmluvou o podpore v takomto prípade zaniká uplynutím 30 dní odo dňa, kedy bol písomný prejav vôle poskytovateľa o odstúpení od zmluvy doručený partnerovi.

11.3. Právne vzťahy zmluvných strán neupravené zmluvou o podpore a/alebo týmito VPPSP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Príloha

Hlásenie o poruche / Požiadavka na podporu

Určené na odoslanie elektronickou poštou na adresu hot-servis@alef.com

Servisný kontrakt, resp. číslo zmluvy:                      ............................................

Názov partnera:                                                         ............................................

Sídlo partnera:                                                           ............................................

 

Pracovník partnera zodpovedajúci za správnosť hlásenia:

Meno:............................................tel:...........................................email:.....................................

Dátum a čas nahlásenia požiadavky...........................................................................................

Požadovaný termín zásahu: .......................................................................................................

Informácie o mieste zásahu:

Adresa: ................................................................. tel: .........................................................

Typ zariadenia:...................................................... Sériové číslo: .............................................

Popis poruchy (vrátanie uvedenia kategórie): .............................................................................

Popis poruchy / požiadavky:

 
 

 

 

Pracovník Alef Distribution SK, s.r.o. zodpovedajúci za prevzatie hlásenia:

 

Meno:..............................................tel:...........................................email:...................................

Dátum a čas prevzatia: ..............................................................................................................