Whistleblowing - Ochrana oznamovateľov

Zhrňujúce informácie

  • Kto môže oznamovať:

ktokoľvek kto sa v súvislosti s prácou alebo inou obdobnou činnosťou dozvedel o protiprávnom konaní.

  • Čo sa oznamuje:

porušenie alebo hroziace porušenie podľa platnej a účinnej právnej úpravy.

  • Ako sa oznamuje:

komunikačným kanálom zaisťujúcim dôvernosť poskytnutých informácií, ochranu oznamovateľa i nahlásenej osoby a ich osobných údajov.

Čo je a aký je účel ochrany oznamovateľov?

V roku 2019 bola na úrovni Európskej únie prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa tohto právneho predpisu je účinná a komplexná ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, t. j. osôb, ktoré oznamujú porušenie pracovnej disciplíny, základným prvkom boja proti korupcii a súčasťou fungujúceho právneho štátu. Oznamovatelia nielenže šetria verejné a súkromné peniaze, ale môžu tiež pomôcť chrániť verejné zdravie, zachraňovať životy, pomáhať predchádzať environmentálnym katastrofám atď. Jednotlivé členské štáty prijali v súvislosti so smernicou transpozičné zákony, v Slovenskej republike je to zákon č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osôb a osobných údajov

V otázke ochrany osobných údajov, ako aj v otázke ochrany oznamovateľa a nahlasovanej osoby sa postupuje podľa platných právnych predpisov a vnútorných predpisov. V prípade využitia oznamovania porušenia má oznamovateľ právo na zachovanie dôvernosti a ďalšiu ochranu.

Spôsob spracovania oznámenia

V závislosti od obsahu oznámenia prijme určená osoba príslušné opatrenia a podľa možnosti informuje oznamovateľa o výsledku každého oznámenia. Spätná väzba o výsledku oznámenia sa oznamovateľovi poskytne v primeranej lehote na vyhodnotenie jeho obsahu a prijatie vhodných opatrení.

Komunikačné kanály (ako nahlasovať porušenia)

Na oznámenie použite jeden z nasledujúcich kanálov, ale v prvom rade použite www.nahlas.to

Zodpovedné osoby:

Elektronicky na adresách:

Písomne na adresu:

Miriam Litterová
miriam.litterova@alef.com
+421 2 4920 3817 

Monika Botíková
monika.botikova@alef.com

www.nahlas.to PIN: J4J3

www.oznamovatelia.sk

Whistleblowing:
ALEF Distribution SK, s. r. o.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava