NetApp® ONTAP® 9.7 podporuje Amazon S3 protokol

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

S rýchlym nárastom objektovo orientovaných dát najmä vďaka novo sa rozvíjajúcim technológiám ako je IoT (Internet of Things), autonómnym autám a nasadzovanej technológii 5G, čoraz viac zákazníkov potrebuje aby ich storage zariadenia podporovali Amazon S3 (Simple Storage Service) API.

V NetApp portfóliu je a aj zostáva vlajkovým riešením pre objektový storage produkt StorageGRID® software. ONTAP S3 je doplnkové riešenie, ktoré môže byť nasadené spolu so StorageGRID software v „core-edge“ architektúre celkového storage riešenia. V cieľovom stave NetApp očakáva plnú integráciu medzi ONTAP a StorageGRID software s použitím NetApp Cloud Sync služieb.

Verzia ONTAP 9.7 podporuje S3 v režime pre verejné testovanie, teda nie je ešte určená pre produkčné prostredia. Hlavným cieľom tohto sprístupnenia S3 je poskytnúť zákazníkom prehľad funkcionalít pre objektovo orientované ukladanie dát v ONTAP.

Podporované platformy sú NetApp AFF (All Flash FAS diskové polia), FAS (hybridné diskové polia) ako aj NetApp ONTAP Select (Software Defined Storage) s verziou ONTAP 9.7. S3 protokol nie je podporovaný na platforme Cloud Volumes ONTAP.

Ako každý iný protokol aj protokol S3 vyžaduje licenciu v operačnom systéme ONTAP pre svoje fungovanie a v súčasnosti sa dá o ňu požiadať na NetApp Support web stránke. NetApp prostredníctvom AutoSupport monitoruje používanie tohto protokolu.

V súčasnosti ONTAP S3 protokol podporuje tieto REST API príkazy:

  • DELETE Object
  • GET Object
  • HEAD Bucket
  • LIST Objects
  • PUT Object

Ak chce zákazník používať S3 protokol a služby v ONTAP, tak z konfiguračného hľadiska je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1.    V danom SVM vytvoriť S3 „service data policy“ a S3 server LIF.

cluster1::*> network interface service-policy create -vserver SVM1 -policy S3_policy -services data-core,data-s3-server

cluster1::*> network interface service-policy show

Vserver   Policy                       Service: Allowed Addresses

--------- -------------------------- ----------------------------------------

SVM1

          s3_policy                       data-core: 0.0.0.0/0

                                               data-s3-server: 0.0.0.0/0

 2.     Priradiť vytvorený LIF k S3 „service data policy“

cluster1::*> network interface modify -vserver SVM1 -lif SVM1_S3_SLIF1 -service-policy S3_policy

Warning: Assigning service policy "s3_policy" to LIF "SVM1_S3_lif1" on Vserver "SVM1" will impact the data services supported by this LIF, which requires the LIF to be temporarily brought offline. Data service on this LIF will be briefly interrupted while this change is applied, and any existing network connections will be reset.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> net int sho -vserver SVM1 -lif SVM1_S3_lif1 -fields service-policy

  (network interface show)

vserver        lif                          service-policy

------- ------------ ----------------  -----------------

SVM1          SVM1_S3_lif1       s3_policy

 3.     Vytvoriť objekt store server

cluster1::*> vserver object-store-server create -vserver SVM1 -object-store-server S3_store_server

cluster1::*> vserver object-store-server show

                                                 Status          Listener

Vserver     Server Name            Admin         Port

----------- --------------- --------- ------------------

SVM1        S3_store_server      up                80

 4.     Vytvoriť bucket

cluster1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver SVM1 -bucket s3-bucket -size 100G

[Job 1747] Job succeeded: Successful

 

cluster1::*> vserver object-store-server bucket show

Vserver     Bucket          Volume                             Size             Encryption

----------- --------------- ----------------- ---------- --------------- ---------------

SVM1        s3-bucket       fg_oss_1595485137        100GB        false

5.     Vytvoriť používateľa

cluster1::*> vserver object-store-server user create -vserver SVM1 -user S3user

cluster1::*> object-store-server user show

  (vserver object-store-server user show)

Vserver     User            ID        Access Key          Secret Key

----------- --------------- --------- ------------------- -------------------

SVM1        S3user          1         3xn1u2b4sbC77debS_k_3_11c8xWz31cz3LdA40D7gt0dybQl4xuTsK5ol_73g3AX2_tCQ_D_4PocX911d_sb0SgDo3AwM1tVw_U_QJCPV5nqo9u00SctyZgQ474C6iY 6ZCZc28_x_k_B4LM_T2P_czCSD3C76bQYlmM_V5ahP0RstGaCTxVtmSTv_cQQ96AQ83BFSphYXdN8_hT6_ga5DBwn1_yb9arexz0jSL_uxcfgB7FAcKbC3GB188TB2_k

Základom pre bucket je FlexGroup volume, jednotne spravovaný storage priestor tvorený niekoľkými Flexible volumami ale manažovaný ako jeden volume. FlexGroup volumy sú z hľadiska rozširovateľnosti „elastické“.

Implementácia S3 protokolu vo verzii ONTAP 9.7 podporuje síce iba základnú funkcionalitu diskového poľa, ale je k dispozícii pre testovanie s aplikáciami, ktoré pracujú s objektovo orientovanými dátami.

Pridaním protokolu S3 medzi komunikačné protokoly operačného systému ONTAP ho udržiava na prvej pozícii v kategórii „unified“ diskových polí pripravených pre nové technologické výzvy.

 V prípade záujmu vám veľmi radi pomôžeme s nastavením

 kontaktujte nás