Obchodný a marketingový vzťah

Informácie o spracovaní osobných údajov

poskytnuté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“)

Kľúčovým záujmom a filozofiou skupiny ALEF GROUP je spokojnosť našich zákazníkov a tiež tých, s ktorými budujeme vzájomný obchodný vzťah. Na to nám slúžia poskytnuté osobné údaje, ktoré nielenže starostlivo chránime, ale tiež spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Nižšie nájdete detailný súhrn informácií, ako skupina ALEF Group, zahŕňajúca

  • ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
  • ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
  • ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: sk-reception@alef.com;
  • ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: hu-info@alef.com;
  • ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: si-info@alef.com;
  • ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: hr-info@alef.com;
  • ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: rs-info@alef.com;
  • ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, email:  ro-backoffice@alef.com,

získava, spracováva, uchováva poskytnuté osobné údaje a aké sú práva subjektov údajov podľa platnej legislatívy.

Aké osobné údaje využívame a komu ich sprístupňujeme?

Spoločnosti skupiny ALEF Group (Správca) spracovávajú údaje iba nevyhnutné na účely, ktoré sú spojené s obchodným či marketingovým vzťahom (zahŕňa objednávky cez B2B formulár). Údaje zahŕňajú meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu, názov a adresu zamestnávateľa, telefónne číslo, e-mail. V prípade, že v obchodnom alebo marketingovom vzťahu je priamo subjekt údajov (FO), údaje zahŕňajú: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého/prechodného bydliska alebo sídla, telefónne číslo, e-mail, DIČ, bankový účet. V prípade ponúk školení spracovávame iba Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru v rámci B2B vzťahu (online portál), taktiež spracúvame osobné dáta - identifikačný doklad osoby, ktorá to preberá.

Príjemcom týchto osobných údajov je Správca a ktorákoľvek osoba, akokoľvek majetkovo prepojená, a to či už priamo alebo nepriamo, so Správcom, a osoby, ktoré sú členmi skupiny ALEF GROUP, a to i v prípade, že taká osoba je v tretej zemi (t. j. mimo EÚ/Európsky hospodársky priestor), pokiaľ Európska komisia rozhodla, že táto tretia zem zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov (pozri napr. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250), a zamestnanci uvedených osôb. Príjemcom osobných údajov môžu byť aj obchodní partneri Správcu alebo hore uvedených so Správcom majetkovo prepojených osôb, spracovatelia osobných údajov alebo orgány verejnej moci.

Na aký účel ich potrebujeme?

Získané údaje sú využívané iba na účely určené k zaisteniu plnenia služieb a poskytovania informácií o ponukách služieb, produktov, marketingových akcií, školení, seminárov a konferencií pomocou rôznych komunikačných kanálov, napríklad elektronickou formou (elektronická pošta, internetové stránky, sociálne siete, webináre a ďalšie, ktoré umožňujú cielené oslovenie), poštou, telefonickým hovorom alebo osobným kontaktom.

Na akom právnom základe ich spracovávame?

Získané údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu Správcu, pretože bez nich sme nemohli riadne naplniť spomínané účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané. V prípade osobných údajov poskytnutých za účelom nadväzovania nových obchodných kontaktov, zasielania marketingových a propagačných oznámení určených pre primárne kontaktované subjekty alebo zasielaním ponúk školení však potrebujeme Váš súhlas.

Ako dlho ich uchovávame?

Získané údaje uchovávame zásadne počas doby trvania obchodného vzťahu a následne počas doby 4 rokov od jeho ukončenia. Pokiaľ k nadviazaniu obchodného vzťahu nedôjde, osobné údaje vymažeme po uplynutí 1 roka od ich poskytnutia.

Aké sú Vaše práva?

Môžete požadovať od Správcu prístup k osobným údajom. Máte právo od nás získať informácie, či vaše osobné údaje sú, či nie sú Správcom spracovávané, a pokiaľ sú spracovávané, máte ďalej právo získať k nim prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:
•    účeloch spracovania;
•    kategóriách dotknutých osobných údajov;
•    príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
•    plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, ak ju nie je možné určiť, o kritériách použitých na stanovenie tejto doby;
•    existencii práva požadovať od Správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
•    práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
•    všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
•    skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako i  o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre vašu osobu;
•    práve byť informovaný o vhodných zárukách, ktoré sa vzťahujú na predanie osobných údajov do tretej zeme (t. j. mimo Európskej únie) v prípade, že sa osobné údaje predávajú do takej tretej zeme.


Môžete požadovať opravu osobných údajov, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, s prihliadnutím na účel spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.


Môžete požadovať vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“) z týchto dôvodov:
•    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
•    odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
•    osobné údaje boli spracované protiprávne;
•    osobné údaje musia byť vymazané k naplneniu právnej povinnosti;
•    osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, pokiaľ je daná zákonná výnimka, najmä ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na:
•    výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
•    splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
•    určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


Je možné požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, teda právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
•    popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
•    spracovanie je protiprávne, odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
•    Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.


Právo na prenosnosť osobných údajov, teda právo, aby sme odovzdali vaše osobné údaje, spracovávané automaticky na základe vášho súhlasu, inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom druhému správcovi, ak je to technicky možné.
Právo podať sťažnosť, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu, na postup Správcu na Úrade na ochranu osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12, 820 07
Bratislava

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť u príslušného Správcu zaslaním e-mailu na adresy uvedené v úvodnej časti tejto informácie alebo listom.