Prehlásenie o zhode

Prehlásenie o zhode s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Tieto opatrenie zahŕňajú

Prehlasujeme, že naša spoločnosť má zaistené opatrenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „GDPR“.


Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • používanie pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov, s ktorými môžeme prísť do styku v rámci poskytovania služieb pre Vašu spoločnosť;
  • zaistenie kontinuálnej dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov, ktoré používame na poskytovanie služieb pre Vašu spoločnosť;
  • schopnosť vykonať včasné obnovenie dostupnosti osobných údajov spracovávaných v rámci služieb pre Vašu spoločnosť a prístupu k nim v prípade fyzického alebo technického – bezpečnostného incidentu v našich informačných systémoch;
  • v našej organizácii nastavený proces informovania Vašej spoločnosti v prípade porušenia ochrany osobných údajov, s ktorými môžeme prísť do styku v rámci poskytovania služieb pre Vašu spoločnosť;
  • schopnosť vhodnými opatreniami reagovať na žiadosť o výkon práv subjektu osobných údajov  (kapitola III GDPR);
  • nastavený proces pravidelného hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov spracovávaných v našej spoločnosti.