Prípadová štúdia - Cesta k posilneniu virtuálnej infraštruktúry, flexibility a nezávislosti

Miroslav Šimko

Key Account Manager, NetApp Bussiness Development

miroslav.simko@alef.com

Je jednou z najstarších univerzít na Slovensku. Jej história siaha až do roku 1635, kedy bola založená kardinálom Petrom Pázmanom. Mala vtedy štyri fakulty. Dnes má o jednu fakultu viac a celkový počet študentov je 1300 násobný. Postupným rastom univerzity rástli aj požiadavky a očakávania na prevádzkové zabezpečenie bežných potrieb chodu univerzity ale aj výskumných aktivít. Tento trend sa dotkol pochopiteľne aj Centra informačných systémov, ktoré v súčasnej dobe rieši nielen bežnú správu a rozvoj informačných technológií, ale aj pestré požiadavky bežných používateľov typu „omylom som si vymazal súbor“ alebo „kam sa stratila moja agenda“ prípadne „niekto mi vymazal môj výskum“.

Tak, ako to v mnohých organizáciách býva, aj na Trnavskej univerzite v Trnave za ostatné roky vyrástla infraštruktúra, ktorá bola značne rôznorodá, keďže bola budovaná ad-hoc systémom. Správa takéhoto prostredia si vyžadovala značne diferencovaný prístup k tej – ktorej časti, keďže išlo o multi vendor prostredie. Bežné úlohy, ako napríklad pravidelné zálohovanie, aktualizácie operačných systémov, správa serverov a podobne, sa tak stávali čoraz náročnejšie, príliš závislé na človeku a prinášali so sebou veľkú mieru rizika výpadku poskytovania služieb, ale najmä straty dát. Vďaka profesionálnemu tímu na oddelení Centra informačných systémov k takejto udalosti našťastie neprišlo.

Zodpovedné osoby ale zvolili uvedomelejší prístup k veci a rozhodli sa, že nič nenechajú na náhodu. Trnavská univerzita v Trnave sa rozhodla, že už pri čiastkových investíciách do rozvoja IT bude napĺňať koncepciu budovania bezpečnej infraštruktúry, ktorá bude pokiaľ možno bezvýpadková, značne samoobslužná, univerzálna a cenovo efektívna. Hľadal sa bezpečný a nadčasový dizajn, ktorý je možné v budúcnosti dynamicky škálovať s ohľadom na potreby jednotlivých aplikácií a používateľov, a ktorý dokáže – v prípade potreby – premostiť prevádzku naprieč rôznorodými prostrediami vrátane cloudového konceptu.

Pri návrhu koncepcie rozvoja bolo potrebné zohľadniť, že vo východiskovom stave realizujeme ukladanie a správu dát na niekoľkých lokalitách a na poliach od rôznych výrobcov. Tiež nie je ľahké predpokladať, ako sa budú vyvíjať technológie a akú úlohu môže v budúcnosti v potrebách našej organizácie zohrať cloud computing. ktorý je v súčasnosti nasadený na riešení vzdialených laboratórií. Výskum v oblasti vzdialených laboratórií (RL) patrí medzi najdôležitejšie súčasti dnešnej doby. Význam RL sa ukázal v dnešných časoch, kde ho patrične zvýšila pandémia Covid19. Návšteva študentov v tzv. hands-on laboratóriách nebola možná, a tak najlepšou cestou dištančného vzdelávania pri výuke prírodných vied boli práve vzdialené laboratóriá. Stabilita a nadčasový dizajn sú pre ich riešenie nevyhnutnou požiadavkou, rovnako ako sú požiadavkou na zabezpečenie spoľahlivého chodu univerzity a univerzitných systémov.

Na naše očakávania a požiadavky najlepšie reflektovala spoločnosť NetApp s jej riešeniami. Nové diskové pole NetApp FAS2700 v prvej fáze úplne nahradilo tri zastaralé polia rôznych výrobcov. Vzhľadom na to, že natívne umožňuje kombináciu blokových a súborových protokolov nad jedným diskovým priestorom, je možné ho zaradiť do infraštruktúry naozaj veľmi flexibilne.

Vďaka možnosti vytvárať „virtuálne diskové polia“ tzv. Storage Virtual Machines (SVM) vieme každej aplikácii poskytnúť potrebný protokol, dedikovaný logicky interface (LIF), zdroje a zadefinovať QoS. Následné jednoduché presúvanie SVM/LIF medzi jednotlivými radičmi, prípadne medzi viacerými diskovými poľami v rámci clustra nám umožňuje realizovať údržbu a budúce technologické upgrady bez potreby prerušenia poskytovania služieb. Tiež presúvanie dát na rýchlejšie vrstvy, prípadne do cloudu sa deje plynulo a transparentne voči aplikáciám. Integrovaná NVMe cache na radičoch funguje ako výborný akcelerátor IO operácií, ktoré pri pôvodných poliach boli nepostačujúce a spomaľovali chod aplikácií.

„Určite som rád, že sme sa vydali na cestu s NetApp-om. S koncepciou DATA FABRIC a nadčasovým prístupom je to záruka, že nech sa Trnavská univerzita v Trnave a jej potreby budú vyvíjať akokoľvek, budeme vedieť aj z pohľadu IT reagovať pružne na meniacu sa situáciu. Aj takto jej zabezpečujeme popredné miesto medzi univerzitami.“

(Pavel Beňo, vedúci odd. KS, TRUNI)

 V prípade záujmu o túto technológiu

 kontaktujte nás