Prípadová štúdia - konsolidácia diskových polí v EDU prostredí ALEF Distribution SK

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

Školenia predstavujú dôležitú časť obchodných aktivít v ALEF Distribution. Okrem niektorých Cisco školení, ktoré využívajú pre praktickú časť školení vzdialené pripojenie do Cisco lab prostredia, sú mnohé ďalšie školenia pokrývané lokálnymi výpočtovými a storage zdrojmi. Serverové prostredie je postavené na Cisco blade serveroch, nad ktorým je prevádzkované prostredie VMware.

V roku 2022 bolo storage prostredie tvorené staršími diskovými poľami NetApp:

  1. FAS2220, diskové pole s jedným kontrolerom, osadené SATA diskami, pripojené k serverovej farme prostredníctvom 4 x 1Gb ethernet (portchannel) prostredníctvom NFS protokolu. Diskové pole bolo zakúpené v roku 2013 a už dávno prekonalo svoju predpokladanú životnosť.
  2. FAS2240-2, diskové pole v HA prevedení (dual kontroler), osadené SAS diskami. K serverovej farme bolo pripojené prostredníctvom 2 x 10 Gb ethernet, prostredníctvom NFS protokolu. Diskové pole bolo zakúpené v roku 2014 a pre potreby EDU prostredia sa začalo používať v roku 2016.
  3. FAS2552, diskové pole v HA prevedení (dual kontroler), osadené SAS diskami. K serverovej farme bolo pripojené prostredníctvom 2 x 2 x 10 Gb ethernet, prostredníctvom NFS protokolu. Diskové pole bolo zakúpené v roku 2016 a pre potreby EDU prostredia sa začalo používať v roku 2020.

Okrem toho, že diskové polia FAS2220 a FAS2240-2 boli už morálne zastarané, tak boli aj nedostatočné pre pokrytie výkonnostných potrieb tímu Expertného Centra ALEF (EC). Novšie VM potrebné pre školenia majú čoraz vyššie nároky nielen na pamäť a výpočtový výkon serverov ale aj na počet IO operácií a rýchlosť prístupu k dátam.

DC tím pripravil podklady a návrh na konsolidáciu riešenia, založený na nasledujúcich požiadavkách:

  1. Urobiť konsolidáciu diskových polí tak, aby pokrývali potreby Expertného Centra na nasledujúce roky
  2. Znížiť spotrebu elektrickej energie
  3. Využiť všetky dostupné funkcie NetApp diskových polí pre maximalizáciu efektivity využívania diskových zdrojov

Manažment ALEF schválil na základe návrhu nákup nového diskového poľa NetApp FAS2750, osadeného SSD diskami.

Po inštalácii diskového poľa FAS2750 bolo potrebné vykonať migráciu dát zo starých diskových polí. Samozrejme, že bolo možné požiadať NetApp o dočasné licencie pre SnapMirror a zrkadlením preniesť celé volumy zo starších diskových polí. Namiesto toho bolo prijaté rozhodnutie vykonať migráciu na úrovni VMware s využitím vlastnosti „vmotion“. Toto je síce pre administrátorov VM náročnejšie, ale na druhej strane to umožňuje vykonať dôslednú kontrolu existujúcich VM a vyčistenie od nepotrebných, starých a zabudnutých VM, ktoré sa za posledné roky nahromadili v EDU prostredí.

Na diskovom poli FAS2750 boli aktivované funkcionality deduplikácia a kompresia dát na všetkých dátových volumoch. Dosiahnutá efektivita ukladania dát prekonala všetky predpoklady a očakávania.

Ako je vidieť na pripojenom výstupe z diskového poľa NetApp FAS2750 priestor ušetrený prostredníctvom deduplikácie a kompresie na jednotlivých dátových volumoch sa pohybuje od 79% (na volume collab_vol1) až po 54% (volume edu_vol1). V absolútnych hodnotách nám tieto funkcionality ušetrili skoro 10TB diskového priestoru na SSD diskoch, čo v žiadnom prípade nie je možné považovať za zanedbateľné množstvo (celková použiteľná kapacita poľa je cca 16TB).

Ďalšia funkcionalita, o ktorej nasadení bolo rozhodnuté bol FabricPool. Nakoľko funkcionalita FabricPool vyžaduje ako odkladací priestor „cloud“, tak k tomuto účelu je využité staršie diskové pole FAS2552 (osadené SAS HDD), ktoré tiež slúži aj ako datastore pre VM bez väčších nárokov na výkon, tak aj ako „private cloud“ ONTAP S3 úložisko. Navyše, ak sa ako cieľový ukladací priestor použije ONTAP S3 úložisko, tak nie je potrebná licencia pre funkcionalitu FabricPool.

FabricPool migruje inaktívne dáta z primárneho storage zariadenia a presúva ich na lacnejší (a pomalší) „cloud tier“, čo je v našom prípade staršie diskové pole FAS2552 s HDD diskami. Neaktívne dáta sú na úrovni 4kB blokov (nie súborov), čo je granularita, na ktorej nedokáže pracovať žiadny človek.

Na záver je možné konštatovať, že všetky požiadavky kladené na diskové polia použité pre EDU prostredie, či už z pohľadu manažmentu ALEF alebo z pohľadu používateľov boli splnené. Pri správnej voľbe veľkosti a množstva volumov na diskových poliach NetApp FAS2750 a FAS2552 sú dosahované významné úspory diskového priestoru prostredníctvom deduplikácie a kompresie dát a zároveň na diskovom poli NetApp FAS2750 je udržiavaná kapacitná rezerva presúvaním neaktívnych dát na lacnejší úložný priestor vytvorený na staršom diskovom poli NetApp FAS2552. Zároveň primárne diskové úložisko NetApp FAS2750 má priemernú odozvu na úrovni 0.5 ms, čo dokáže pokryť požiadavky všetkých virtuálnych aplikácií nielen v súčasnosti, ale aj v horizonte niekoľkých ďalších rokov.

Uvedené informácie sú čerpané zo stavu v januári 2023.


Radi Vás privítame u nás a ponúkame Vám možnosť testovania v priestoroch spoločnosti ALEF.

kontaktujte nás