Projekt s podporou EU fondov - Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Monika Botíková

EU/VO Specialist

monika.botikova@alef.com

ALEF v rámci poskytovania služieb v oblasti grantového poradenstva realizoval nasledovnú aktivitu:

Projekt: Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Výzva: IROP-PO3-SC31-2019-49 - Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Trenčiansky kraj je pokrytý dostatočnou sieťou umeleckých škôl, stredných odborných škôl a vysokých škôl, ktoré vychovávajú mladých umelcov a kreatívcov ako potenciálnych užívateľov služieb Kreatívneho centra.

Primárnym cieľom Kreatívneho centra bude podpora umeleckého a kreatívneho talentu smerom k jeho komercializácii a vzniku nových pracovných miest. Potenciál budúceho rozvoja však musí rešpektovať existujúce predispozície, ktoré sú z pohľadu súkromného vlastníctva zhmotnené v podnikateľských subjektoch a subjektoch neziskového sektora.

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

A - Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ktorá sa realizuje prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

1. Budovanie kreatívneho centra TnUAD

2. Poskytovanie špecifických služieb KC (skr. Kreatívne Centrum) TnUAD

B - Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu:

3. Emerging talents

Dosiahnutie nastavených merateľných ukazovateľov zabezpečí manažment KC TnUAD spolu s expertmi.

Trenčianska univerzita je organizátorom mnohých podujatí, konferencií. Je účastníkom mnohých domácich zahraničných výstav, veľtrhov a je zapojená do mnohých medzinárodných aj domácich sietí v rámci svojej vzdelávacej a výskumnej činnosti, v ktorých možno nájsť prieniky aj pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Prepojením technologického a priestorového vybavenia KC z odbornými ľudskými zdrojmi z univerzity je možné poskytnúť komplexnú službu pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti KKP z Trenčianskeho regiónu.

 V prípade pomoci a konzultácie pre váš projekt

 kontaktujte nás