Projekt s podporou EU fondov - Kreatívne centrum Vysokej školy výtvarných umení

Monika Botíková

EU/VO Specialist

monika.botikova@alef.com

ALEF v rámci poskytovania služieb v oblasti grantového poradenstva realizoval nasledovnú aktivitu:

Kreatívne centrum Vysokej školy výtvarných umení (KC VŠVU)

Výzva: IROP-PO3-SC31-2019-49 - Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Kreatívne centrum Vysokej školy výtvarných umení (KC VŠVU) vychádza pri poskytovaní svojich služieb z priorít identifikovaných v území, kľúčových potrieb a kreatívneho potenciálu územia. Bratislavský kraj je pokrytý dostatočnou sieťou umeleckých škôl, stredných odborných škôl a vysokých škôl, ktoré vychovávajú mladých umelcov ako potenciálnych užívateľov služieb Kreatívneho centra.

Primárnym cieľom Kreatívneho centra bude podpora umeleckého a kreatívneho talentu smerom k vzniku nových pracovných miest. Potenciál budúceho rozvoja však musí rešpektovať existujúce predispozície, ktoré sú z pohľadu súkromného vlastníctva zhmotnené v podnikateľských subjektoch a subjektoch neziskového sektora.

Projekt zahŕňa nasledovné hlavné aktivity:

  • A - Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ktorá sa realizuje prostredníctvom nasledovných 3 hlavných aktivít projektu:

Hlavné aktivity projektu 1. - Budovanie kreatívneho centra VŠVUV rámci tejto aktivity bude prebehne rekonštrukcia budovy a zároveň sa KC VŠVU technicky vybaví.

Hlavné aktivity projektu 2. - Poskytovanie špecifických služieb KC VŠVU Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci programov podpory KKP) poskytované kreatívnym centrom (počas obdobia realizácie projektu).

  • B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivity projektu.

Hlavné aktivity projektu 3. - Emerging talents KC VŠVU. Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych druhov propagačných aktivít nekomerčného charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP (konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod.).

 V prípade pomoci a konzultácie pre váš projekt

 kontaktujte nás