Projekt s podporou EU fondov - Smart City platforma Vysoké Tatry

Monika Botíková

EU/VO Specialist

monika.botikova@alef.com

ALEF v rámci poskytovania služieb v oblasti grantového poradenstva realizoval nasledovnú aktivitu:

Projekt: Smart City platforma Vysoké Tatry

Výzva OPII-2020/7/11-DOP - Moderné technológie

Cieľom projektu je vytvoriť Smart City platformu za pomoci moderných technológií IoT pre optimalizáciu a zefektívnenie rozhodovacích procesov mesta. Realizáciou projektu bude naplnený špecifický cieľ OPII 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Typ aktivity OPII: Aktivita E Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Oblasť: Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.

Hlavným príjemcom týchto informácií bude:

Vedenie mesta - svoje budúce rozhodnutia bude môcť robiť na základe objektívnych dát z daných oblastí; využitím dát z jedného prvku IoT pre viac oblastí záujmu (životné prostredie, energetický manažment) dôjde k zefektívneniu celého IoT ekosystému mesta;

Získané dáta, ktoré spĺňajú parametre Open Dát dá k dispozícii nasledovným užívateľom:

1. občania mesta - získajú nové informácie, ktoré povedú k zlepšeniu života občanov; tí budú môcť svoje rozhodnutia robiť na základe informácií a nielen pocitov (napr. informácie o kvalite ovzdušia, naplnenosti nádob na separovaný zber, kvalite ovzdušia v školách, apod.),

2. podnikateľský sektor - pri realizácii projektu dôjde k vytvoreniu zaujímavého sektora v oblasti inovačných služieb s vysokou pridanou hodnotou, cieľom je v maximálnej možnej miere a pri rešpektovaní všetkých legislatívnych pravidiel motivovať lokálne, predovšetkým malé a stredné podniky, aby sa čo najviac zapojili do realizácie projektu,

3. návštevníci mesta - získajú dostatok informácií o kvalite ovzdušia, možnostiach prenájmu bicyklov a elektrobicyklov (údaje budú poskytované od tretích strán, ktoré poskytujú na území mesta službu - prenájom bicyklov - po dohode s mestom si môžu tretie strany pripojiť svoje IoT prvky a zdroje dát do aplikácie),atď.

Z pohľadu projektu ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných oblastiach:

1. odpadové hospodárstvo - moderný inteligentný zber odpadu

2. životné prostredie - meranie kvality ovzdušia v exteriéri

3. energetický manažment, meranie CO2 v interiéroch dôležitých budov

4. tvorba, resp. manažment verejných politík - tvorba nových verejných politík

Efekty projektu:

 • zníženie environmentálnej záťaže v meste
 • úspora nákladov pri prevádzke budov mesta
 • zlepšenie kvality prostredia v budovách mesta
 • komplexné informácie o množstve odpadu
 • komplexné informácie o aktuálnom stave monitorovaných ukazovateľov v meste
 • sprístupnenie informácií z rôznych zdrojov a platforiem v jednotnom prostredí
 • zvýšenie komfortu života obyvateľov

Hlavný prínos pre občanov spočíva v zefektívnení služieb, ktoré im mesto poskytuje, skvalitnení života (napr. pomocou zdravšieho životného prostredia) a zvýšení informovanosti.

Prínosy projektu:

 •  Preventívne opatrenia sú predpokladané v podobe vyhodnocovania prašnosti a iných škodlivých látok vo vzduchu. (mesto)
 • Zlepšenia životného prostredia vo vzťahu k prevencii vzniku škodlivín.(FO/PO, mesto)
 • Vyhodnocovanie údajov zo zberu odpadu a následná úprava cenotvorby za odvoz odpadu pre obyvateľov mesta (FO/PO, mesto)
 • Štatistické vyhodnocovanie údajov (mesto)
 • Podpora rozhodovania a plánovania pre poverených zamestnancov mesta (mesto)
 • Zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti vzhľadom na detailnú analýzu dát (mesto)
 • Lepší prehľad o dianí na definovaných miestach, proaktívne odhaľovanie problémov a s tým súvisiace zvýšenie bezpečnosti na verejných miestach (FO/PO, mesto)
 • Riadenie a stanovenie politík mesta na základe reálnych údajov a analýzy údajov (mesto)
 • Celkové obdobie realizácie projektu je 12 mesiacov.

Žiadosti o NFP predchádzalo vypracovanie a schválenie Štúdie uskutočniteľnosti v systéme Meta IS.

 V prípade pomoci a konzultácie pre váš projekt

 kontaktujte nás