Projekt s podporou EU fondov - Tvorba softvéru a zariadenia

Monika Botíková

EU/VO Specialist

monika.botikova@alef.com

ALEF v rámci poskytovania služieb v oblasti grantového poradenstva realizoval nasledovnú aktivitu:

TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia

Výzva: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Corryn s.r.o. je spoločnosť založená v roku 2018 a poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií (https://corryn.net). Cieľom predkladaného projektu s názvom „TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie pomocou vývoja softvéru a mechanizmu (zariadenia) na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“, ktoré sú dôležité a potrebné k jednoduchej komunikácii ľudí so zdravotnými a pohybovými problémami. Inovatívnym prvkom tohto projektu je vývoj produktu, ktorý v súčasnosti v SR neexistuje a značne pomôže zvýšeniu mobility zdravotne postihnutých.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je: "Zdravotne znevýhodneným osobám so zdravotnými a pohybovými problémami pomôcť k zlepšeniu kvality života, pretože pomocou zariadenia so softvérom budú mobilnejší. Cieľovou skupinou projektu sú osoby so zdravotným postihnutím - imobilní, ktorí sú z hľadiska svojho postihnutia odkázaní na používanie vozíka.

Pri návštevách verejných budov, priestranstiev, reštaurácií, kultúrnych a športových podujatí sa ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu stretávajú s neprekonateľnými bariérami. Absencia bezbariérového prístupu spôsobuje problémy predovšetkým ľuďom na invalidných vozíkoch. Ľudia so znevýhodnením často takéto miesta pre bariéry ani nemôžu navštíviť a neraz musia svoje záležitosti vybavovať priamo na ulici. Pri zlepšovaní kvality života ľudí s telesným postihnutím je dôležité to, že každá osoba z cieľovej skupiny má svoje individuálne hodnoty a potreby a pri posudzovaní vlastnej situácie prikladá dôraz iným oblastiam. Oblasti, v ktorých ľudia s handicapom potrebujú špeciálnu starostlivosť, sa týkajú predovšetkým potreby komunikácie, mobility, podpory a technologických pomôcok.

Výsledkom realizovaného projektu bude softvér a zariadenie, ktoré sú primárne určené na to, aby jeho používateľ mohol jednoducho stlačením tlačidla privolať si asistenciu, resp. opakovaným stlačením tlačidla si mohol privolať pomoc v prípade nehody, náhleho zhoršenia zdravotného stavu a pod.

Hlavnou aktivitou projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hlavná aktivita pozostáva z:

  • 1. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím - softvér
  • 2. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím - zariadenie

Projekt bude pozostávať z podaktivít naviazaných na vývoj softvéru 1 a zariadenia 2. Celková dĺžka realizácie aktivít projektu bude 11 mesiacov.

Miesto realizácie:
Celé územie SR - výsledky projektu bude možné využívať na celom území SR.

 V prípade pomoci a konzultácie pre váš projekt

 kontaktujte nás