SnapDiff V3 - nová zálohovacia architektúra

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

Aké sú výzvy pri zálohovaní NAS prostredia?
S explozívnym nárastom množstva dát, pri zálohovaní NAS systémov stúpa náročnosť a komplexnosť pre všetky podnikové IT riešenia na svete.

Historicky, NAS dáta boli zálohované a obnovované prostredníctvom Network Data Management Protocol (NDMP) protokolu. Avšak NDMP architektúra je pre súčasné prostredia neefektívna a zastaraná.

S NDMP bolo zálohovanie obvykle vykonávané ako periodické vytváranie plných záloh, medzi ktorými boli vytvárané inkrementálne zálohy. Pre návrat k špecifickému časovému bodu, vyžadovalo NDMP obnovu poslednej plnej zálohy pred definovaným časovým bodom s následnou obnovou všetkých potrebných inkrementálnych záloh. Ako narastal počet inkrementálnych záloh, možnosť obnovy sa stávala komplikovanejšou a komplexnejšou činnosťou, ktorá vyžadovala množstvo času. Výsledkom bolo, že NDMP zálohovacie operácie vyžadovali viac plných záloh čo malo vplyv na zálohovacie okno. Tieto historicky zdedené neefektívne vlastnosti spôsobujú, že NDMP má problémy s adaptáciou na súčasné podmienky vo veľkých podnikoch.

NDMP bolo pôvodne navrhnuté na prácu s páskovými technológiami. Páskové systémy vyžadujú prácny manažment a majú problém so škálovateľnosťou. Čoraz viac zákazníkov používa cloud úložiská pre vyriešenie problémov so zálohovaním dát. Namiesto údržby dedikovaných páskových zariadení alebo jednoúčelových zálohovacích zariadení, zákazníci čoraz viac používajú viacúčelové cloudové objektové úložiská dát alebo privátnu cloud infraštruktúru ako technologickú základňu pre uchovávanie záloh.

Nová zálohovacia architektúra

S cieľom pomôcť zákazníkom riešiť problémy zálohovania NAS prostredia ako aj nasadiť najnovšie technológie, NetApp predstavuje novú SnapDiff v3 architektúru pre efektívne zálohovanie NAS dát do privátneho alebo verejného cloud úložiska, prostredníctvom „data fabric“. SnapDiff v3 architektúra je vysoko efektívna a priateľská voči cloudu pri zálohovaní NAS systémov.

NetApp® ONTAP® zákazníci dlhodobo používajú NetApp Snapshot™ a SnapMirror® technológie pre efektívne vytváranie SnapShot kópií pre prenos medzi ONTAP systémami. Nová SnapDiff v3 architektúra využíva rovnaké unikátne základné ONTAP vlastnosti pre efektívnu identifikáciu zmenených dát medzi ONTAP SnapShot kópiami a potom umožňuje ich prenos do zálohovacieho prostredia.

SnapDiff v3 využíva dve kľúčové technológie:

 • SnapDiff - rozdielový engine, ktorý generuje zoznam zmenených súborov medzi dvomi SnapShot kópiami
 • SnapMirror Cloud - rozšírenie funkcionality SnapMirror, ktorá prenáša SnapShot kópie z ONTAP diskového systému do objektovo orientovaného úložiska.

SnapDiff a SnapMirror Cloud technológie spoločne optimalizujú zálohovací proces kopírovaním iba tých dát, ktoré boli zmenené medzi dvomi SnapShot kópiami z ONTAP volume do cieľového objektového úložiska ako napríklad do public cloudu.

Takáto architektúra prináša nasledujúce benefity:

 • Večné inkrementálne zálohovanie - po vytvorení prvej plnej zálohy nie je potrebné už nikdy robiť ďalšiu plnú zálohu.
 • Inkrementy na úrovni blokov - ak je zmenený jeden blok zo súboru, nie je zálohovaný celý súbor ale iba zmenený blok.
 • Zachovanie efektívneho uloženia dát - deduplikácia a kompresia dát v ONTAP systéme je zachovaná, takže dáta sú prenášané a ukladané s maximálnou efektivitou.
 • Granulárna obnova na úrovni jednotlivých súborov - súbory môžu byť obnovené jednotlivo z objektového úložiska.
 • Online prístup k odzálohovaným dátam - odzálohované dáta uložené v objektovom úložisku môžu byť priamo sprístupnené pre analytické alebo iné účely.

 RESTful API pre tieto NetApp technologické komponenty (označované ako SnapDiff v3 API) sú k dispozícii pre zálohovacie aplikácie partnerov alebo tretích strán pre integráciu s ich zálohovacími riešeniami.

SnapDiff v3 zálohovacia architektúra

Postup pri zálohovaní

Typický postup pri zálohovaní , ktorý využíva SnapDiff v3 architektúru:

 1. Určiť a nakonfigurovať objektové úložisko (napríklad vytvoriť „bucket“ v cloude alebo na NetApp StorageGRID®), kde budú posielané zálohované dáta.
 2. Vytvoriť SnapMirror policy pre objektové úložisko
 3. Vybrať ONTAP volume, ktorý bude zálohovaný a potom vytvoriť SnapMirror reláciu medzi ONTAP volumom a cieľovým objektovým úložiskom použitím SnapMirror policy
 4. Naštartovať prenos dát -  vytvoriť úvodnú základnú zálohu, ktorá je nasledovaná iba inkrementálnymi zálohami
 5. Spustiť SnapDiff, ktorý pre každý prenos vygeneruje zoznam súborov, ktoré boli zmenené od posledného zálohovania a vykonať aktualizáciu zálohovacieho katalógu.

Postup pri obnove

Zálohované dáta uložené v objektovom úložisku môžu byť obnovené na ONTAP diskové pole alebo priamo sprístupnené viacerými spôsobmi. Nižšie je uvedený postup pre obnovu jednotlivých súborov použitím SnapDiff v3 architektúry:

 1. Vyber súbor alebo zoznam súborov, ktoré majú byť obnovené zo SnapDiff výstupu
 2. Naštartuj prenos dát z objektového úložiska do ONTAP volumu za účelom obnovy označených súborov

Záver

SnapDiff v3 architektúra adresuje kľúčové výzvy, ktorým IT oddelenia firiem musia čeliť pri NDMP zálohovaní. So SnapDiff v3 môžu používatelia systémov ONTAP zlepšiť zálohovacie činnosti a skrátiť čas vyhradený pre zálohovanie a to kombináciou SnapDiff a SnapMirror Cloud, ktoré umožňujú efektívne identifikovať a preniesť zmenené dáta na objektové úložisko v privátnom alebo verejnom cloude.

NetApp spolupracuje s vybranými partnermi na vývoji aplikácií postavených na novej zálohovacej architektúre. Ak ste NetApp partner a máte záujem spolupracovať na vývoji SnapDiff v3 API prostredníctvom programu SnapDiff v3 API Technology Preview, kontaktujte zástupcu NetApp.

 V prípade záujmu o túto technológiu

 kontaktujte nás