ThousandEyes Enterprise agent rýchlo a jednoducho

Marek Golha

Team Leader Infrastructure

marek.golha@alef.com

Spoločnosť ThousandEyes patrí už od roku 2020 do Cisco rodiny riešení a umožňuje zákazníkom detailnejšie monitorovať a analyzovať dostupnosť ako interných, tak aj cloudových služieb.

ThousandEyes riešenie je vysoko flexibilné z pohľadu nasadenie softvérového agenta vykonávajúceho preddefinované testy. ThousandEyes agent je dostupný v troch prevedeniach:

 • Enterprise agent – softvérový agent spravovaný zákazníkom. Možnosť nasadenia v podobe virtuálneho servera, kontajnera alebo softvérovej služby bežiacej na rôznych platformách.
 • Cloud agent – globálne distribuovaný agent na viac ako 200 lokalitách, ktorý je spravovaný spoločnosťou ThousandEyes.
 • Endpoint agent – služba bežiaca na koncovom zariadení (Microsoft Windows alebo Apple Macintosh).

Jednou z novších možností nasadenie Enterprise agenta je použitie Application Hosting funkcionality dostupnej na Cisco prepínačoch rady Catalyst 9300/9400, kedy je možné spustiť ThousandEyes Enterprise agenta priamo na prepínači v podobe Docker kontajnera. V tomto techblogu si ukážeme dva možné spôsoby nasadenia ThousandEyes Enterprise agenta na prepínačoch rady Catalyst 9300 (rovnakú procedúru možno využiť aj na prepínačoch rady Catalyst 9400).

Manuálne nasadenie ThousandEyes Enterprise agenta

Prvou možnosťou je manuálne nasadenie ThousandEyes Enterprise agenta, ktoré však nie je zložité ak postupujete podľa informácií uvedených v ThousandEyes portály, alebo dokumentácii na Cisco stránkach. V našom príklade budeme nasledovať postup v ThousandEyes portály, ku ktorému sa dostanete po prihlásení sa na stránku https://app.thousandeyes.com/ (je potrebné mať vytvorený účet) a prejdení na lokalitu Cloud & Enterprise Agents > Agent Settings > Enterprise Agents > Agents

Na tejto stránke by ste v reálnom nasadení našli zoznam všetkých ThousandEyes Enterprise agentov, ktorých v organizácii používate. Kliknutím na Add New Enterprise Agent sa zobrazí nové okno, ktoré nám ukáže rôzne možnosti nasadenia ThousandEyes Enterprise agenta. Postup pre nasadenie agenta pre Cisco Catalyst prepínače sa nachádza v položke Cisco Application Hosting > Catalyst Switches. V hornej časti okna sa nachádza Account Group Token, ktorý je jedinečný identifikátor zákazníka a používa sa pri konfigurácii ThousandEyes Enterprise agenta a zabezpečí jeho následné priradenie ku zákazníkovi v ThousandEyes portály.

V dolnej časti okna sú uvedené  informácie potrebné pre manuálne nasadenie ThousandEyes Enterprise agenta na Cisco Catalyst prepínač. Po vyplnení zobrazených položiek, je konfigurácia dynamicky upravená podľa zadaných údajov:

 1. App ID: Identifikátor aplikácia, ktorým bude ThousandEyes aplikácia prezentovaná na Catalyst prepínači
 2. Agent Hostname: meno agenta, ktorým sa bude prezentovať v ThousandEyes portály
 3. Akým spôsobom získa agent IP konfiguráciu: staticky alebo pomocou DHCP protokolu
 4. IP konfigurácia agenta (v prípade zvolenia statickej IP konfigurácie): bude sa používať ako na komunikáciu s ThousandEyes portálom, tak následné vykonávanie zadefinovaných testov
 5. Konfigurácia vygenerovaná na základe informácií špecifikovaných v predchádzajúcich krokoch. Konfiguráciu stačí následne skopírovať a aplikovať v príkazovom riadku na Catalyst 9000 prepínači.

Po aplikovaní konfigurácie je potrebné pár minút počkat, kým ThousandEyes služba naštartuje, agent sa automaticky nakontaktuje na ThousandEyes portál a následne mu môžete priradiť testy, ktoré má vykonávať.

Nasadenie ThousandEyes Enterprise agenta pomocou Cisco DNA Center

Cisco DNA Center je Cisco SDN controller pre podnikové siete a tvorí základ pre nasadenie Cisco SD-Access architektúry. Podporuje taktiež funkcie centrálneho monitoringu, manažmentu a umožňuje nasadenie automatizácie v podnikových sieťach.

Cisco DNA Center dokáže zabezpečiť nasadenie ThousandEyes Enterprise agenta pomocou jednoduchého a intuitívneho užívateľského rozhrania na viacero Catalyst 9000 prepínačov naraz, bez potreby vykonávať konfiguráciu manuálne cez príkazový riadok prepínača. Prepínače na ktoré má byť ThousandEyes Enterprise agent nasadený musia byť v inventári DNA Centra v stave Managed a priradené na definovanú lokalitu.

Prvým krokom nasadenia je overenie či DNA Center má pripravený aplikačný balíček pre ThousandEyes Enterprise agenta v katalógu služieb.

Kliknutím na ThousandEyes balíček v katalógu služieb spustíme konfiguračný workflow pozostávajúci zo štyroch krokov, ktoré zabezpečia inštaláciu a základnú konfiguráciu ThousandEyes Enterprise agenta na prepínače.  

1. Výber lokalít z hierarchie definovanej v DNA Center, na ktorých sú prepínače požadujúce inštaláciu ThousandEyes Enterprise agenta.

2. Špecifikácia konkrétnych prepínačov na vybratých lokalitách a kontrola pripravenosti prepínača na inštaláciu ThousandEyes Enterprise agenta (napr. minimálna verzia IOS XE operačného systému, dostatočné množstvo voľných zdrojov – CPU, RAM a disk)

3. Konfigurácia ThousandEyes Enterprise agenta

  1. IP konfigurácia agenta: bude sa používať pre nakontaktovanie sa na ThousandEyes portál, stiahnutie testov a následné vykonávanie zadefinovaných testov
  2. Konfigurácia ThousandEyes Account Group Token-u na správne priradenie agenta ku zákazníckemu portálu

4. Kontrola nastavených parametrov a spustenie procesu inštalácie ThousandEyes Enterprise agenta na prepínače

Následne je potrebné vyčkať kým je nasadenie ThousandEyes agenta ukončené z pohľadu DNA Centra.

Po tomto kroku je možné opustiť prostredie DNA Centra a presunúť sa do ThousandEyes portálu, kde sa nám ThousandEyes Enterprise agent nainštalovaný na Catalyst 9300 prepínači automaticky prihlási a zobrazí v zozname dostupných Enterprise agentov.

V ThousandEyes portály už môžeme nového agenta priradiť na vykonávanie definovaných testov a zbieranie informácií, ktoré možno následne analyzovať.

Vykonávanie testov a zbieranie ich výsledkov pomocou ThousandEyes Enterprise agentov nasadených na prepínačoch v prístupovej vrstve podnikovej siete nám umožní získať informácie o kvalite služieb poskytovaných koncovým užívateľom. Administrátori môžu byť proaktívne notifikovaný v prípade ak niektorý z ThousandEyes Enterprise agentov zaznamená problémy s konektivitou, alebo dostupnosťou aplikácií, tak dokážu informácie v ThousandEyes portály administrátori využiť na efektívne identifikovanie a riešenie problémov.

Netreba zabudnúť, že ak ste kúpili prepínače rady Catalyst 9300/9400 s DNA Advantage alebo DNA Premier licenciou, tak v rámci tejto licencie ste získali zdarma aj ThousandEyes licenciu, ktorú môžete začať naplno využívať.


Ak máte záujem o bližšie informácie neváhajte nás kontaktovať. 

kontaktujte nás