Cariere - HR

Informații privind protecția datelor cu caracter personal (Informații)

Informațiile de mai jos au fost furnizate ca persoane de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE - denumită și abrevierea GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).

Principalul interes și filozofia  companiilor din grupul ALEF este satisfacția clienților noștri și a celor cu care construim relații de afaceri reciproce. În acest scop, folosim datele personale furnizate, pe care le protejăm cu atenție și le procesăm în conformitate cu legislația în vigoare.

Mai jos este un rezumat detaliat al modului în care Grupul ALEF include:

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;

ALEF Distribution SK, s. r. Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17 / C, Bratislava 2, email: sk-reception@alef.com;

ALEF Distribuție HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapesta, email: hu-info@alef.com;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: si-info@alef.com;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: hr-info@alef.com;

ALEF Distribuție Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: rs-info@alef.com;

ALEF Distribution RO, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 8, sector 2, Bucuresti, email:

să primească, să proceseze și să stocheze datele cu caracter personal furnizate și care sunt drepturile persoanelor vizate în baza legislației în vigoare.

Ce date personale folosim, care sunt scopurile procesării lor și la cine le accesăm?

Companiile ALEF Group (Controlor) procesează datele pe care le-ați furnizat - numele, prenumele, data nașterii, adresa de ședere, naționalitatea, calificările, educația, datele anterioare privind ocuparea forței de muncă, testele (limbă străină și expertiză), în scopuri legate de depunerea unei cariere vacante poziție la controlor, precum și în cazul ofertei de muncă și al pregătirii contractului de muncă.

Controlorul este oricare dintre companiile menționate mai sus, pe care le aplicați pentru un loc de muncă, sau care vă oferă un loc de muncă sau pregătiți un contract de muncă cu dvs. Destinatarul acestor date personale este Controlorul și orice entitate legată în orice mod de Controller în ceea ce privește activele, direct sau indirect, chiar și în cazul în care o astfel de entitate se află într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene), dacă Comisia a decis că o astfel de țară terță asigură nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (pentru o listă de țări, a se vedea, de exemplu, https://www.coe.int/ro/web/conventions/full-list/-/conventions/ tratat / 108 / semnături a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250).

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Cu condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate pe baza consimțământului în cazul prelucrării în scopul ocupării unei posturi vacante de carieră. În cazul ofertei de muncă și al pregătirii contractului de muncă, prelucrezăm datele personale pe baza necesității îndeplinirii contractului cu dumneavoastră.

Cât timp sunt stocate datele personale?

Datele personale sunt stocate timp de 1 an de la data furnizării (dacă contractul de muncă nu este încheiat).

Ca subiect de date cu caracter personal, care sunt drepturile tale?

Cereți accesul Controlorului la datele personale, adică aveți dreptul să obțineți de la Controlor o confirmare a faptului dacă datele dvs. personale sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, aveți dreptul să le accesați împreună cu următoarele informații:

• scopul prelucrării;

• categoriile de date cu caracter personal vizate;

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal;

• perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

• Existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor de la operator, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau de a se opune acestei prelucrări;

• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

• toate informațiile disponibile despre sursele de date cu caracter personal;

• Existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării, despre procedura utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări pentru mine;

• dreptul de a fi informat cu privire la măsurile de protecție adecvate care se referă la transferul de date cu caracter personal către țări terțe (adică în afara Uniunii Europene), în cazul transferării datelor cu caracter personal către o astfel de țară terță;

Controlorul vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal în curs de procesare.

Solicitați rectificarea datelor cu caracter personal, adică să remediați fără întârzieri nejustificate de către Controlor datele personale inexacte referitoare la dvs. și luând în considerare scopul prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare

Solicitați ștergerea datelor personale ("dreptul de a fi uitat"), adică să obțineți de la Controlor ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

• datele personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

• ați retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alt motiv juridic pentru prelucrare;

• Datele personale au fost procesate ilegal;

• Datele personale trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

• Datele personale au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale;

Dreptul de ștergere nu se aplică în cazul în care există o excepție, în special deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru:

• Exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

• Respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către legislația Uniunii sau de statul membru la care este supusă Controlorul;

• pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

Se solicită restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adică dreptul de control al operatorului de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare dintre următoarele cazuri:

• contestați acuratețea datelor personale procesate, procesarea va fi restricționată pentru o perioadă care să permită controlorului să verifice corectitudinea datelor personale;

• Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale și solicitați în schimb restricția de utilizare a acestora;

• Controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, însă ele sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

• V-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul intereselor legitime ale Controlorului, inclusiv profilul, în acest caz Controlorul nu va mai procesa datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedesc motive legitime pentru prelucrare domină asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei cu date cu caracter personal sau înființarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal, cu excepția depozitării lor, sunt prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de un interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

Prenabilitatea datelor personale, adică dreptul de a transfera controlorului datele dvs. personale procesate automat, pe baza consimțământului dumneavoastră, unui alt Controlor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină; atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la obiect: în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă interesează pentru o astfel de introducere pe piață, care include profilul în măsura în care este legat de un astfel de marketing direct și astfel de cazuri, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în astfel de scopuri.

Trimiteți o reclamație, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Controlorului specificate mai sus; o plângere privind acțiunile Controlorului poate fi adresată Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336. 

Puteți aplica toate drepturile menționate anterior, trimițând un e-mail la adresele din partea introductivă a acestor informații sau prin scrisoare.