Izjava o usklađenosti GDPR

Izjava o usklađenosti sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju tih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Mi izjavljujemo da je naše privredno društvo implementiralo mere koje odgovaraju zahtevima Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju tih podataka, i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka), u daljem tekstu se naziva „GDPR“. 

Ove mere uključuju:

  • Korišćenje pseudonimizacije i enkripcije podataka o ličnosti sa kojima možemo da dođemo u kontakt kao deo pružanja usluga za Vaše društvo; 
  • Obezbeđivanje stalne pouzdanosti, integriteta i dostuposti informacionih sistema koje koristimo za pružanje usluga za Vaše društvo; 
  • Sposobnost blagovremenog ponovnog uspostavljanja dostupnosti obrađivanih podataka o ličnosti kao deo usluga za Vaše društvo i pristupa tim podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog bezbednosnog incidenta u našim informacionim sistemima; 
  • U našoj organizaciji je uspostavljen proces za obaveštavanje Vašeg društva u slučaju narušavanja zaštite podataka o ličnosti sa kojima možemo da dođemo u kontakt kao deo pružanja usluga za Vaše društvo; 
  • Sposobnost, pomoću odgovarajućih mera,   da odgovorimo na zahtev za sprovođenje prava od strane lica na koje se podaci o ličnosti odnose (poglavlje III GDPR uredbe);  
  • Uspostavljen je proces redovne procene efikasnosti tehničkih i organizacionih mera radi osiguravanja bezbednosti obrađivanih podataka o ličnosti u našem društvu.