U skladu sa Regulativom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kao i ukidanju Direktive 95/46 / EC - skraćeno "GDPR", pravila za svaki direktni i indirektni odnos sa ALEF.