Organizacija obuka i seminara

Saveti o zaštiti podataka o ličnosti (informacije)

Informacije navedene u nastavku se daju Vama, kao licu na koje se podaci odnose, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju tih podataka, i o stavljanju van snage Direktive  95/46/EC – koja se takođe skraćeno naziva GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka).

U nastavku je detaljan sažetak o tome kako ALEF Group incl. 

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: ;

ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: ;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: ;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: ;

ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, email: ;

ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, email: 

primaju, obrađuju i čuvaju date podatke o ličnosti i koja prava imaju lica na koja se podaci odnose prema važećim zakonskim propisima.

Koje podatke o ličnosti koristimo i ko im ima pristup?

Društva ALEF Grupe (Rukovalac) obrađuje podatke samo za potrebe koje se odnose na organizovanje seminara i obuke (organizacioni deo ALEF Obuka, http://training.alef.com/en). Podaci uključuju ime, prezime, e-mail.

Primalac tih podataka o ličnosti je Rukovalac i svaki drugi subjekat koji je na bilo koji način povezan sa Rukovaocem u smislu imovine, bilo direktno ili indirektno, i subjekti koji su članovi ALEF Grupe, čak i u slučaju da se taj subjekat nalazi u nekoj trećoj zemlji (npr. izvan Evropske unije), ako Evropska komisija odluči da ta treća zemlja obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti (za spisak država pogledati, na primer, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures i https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) i zaposlenima napred navedenih subjekata. Poslovni partneri Rukovaoca u smislu imovine, Obrađivači podataka o ličnosti ili javni organi vlasti mogu takođe biti primaoci podataka o ličnosti. 

Koja je svrha obrade podataka o ličnosti

Dostavljeni podaci o ličnosti se koriste samo za potrebe koje se odnose na pružanje naših usluga organizovanja seminara i obuke.

Koji je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti?

U slučaju da se podaci o ličnosti dostave za potrebe koje se odnose na pružanje naši usluga organizovanja seminara i obuke, mi Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u napred navedenom obimu u našem legitimnom interesu zato što je potrebno da Vašu ličnost identifikujemo u potrebnom obimu.

Koliko dugo se podaci o ličnosti čuvaju?

Podaci o ličnosti se čuvaju tokom trajanja poslovnog odnosa, a zatim u periodu od 4 godine nakon njegovog završetka. 

Koja su Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose?

Zahtevanje da Vam Rukovalac omogući pristup podacima o ličnosti , odnosno Vi imate pravo da od Rukovaoca dobijete potvrdu o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne, i u tom slučaju, Vi imate pravo da im pristupite, uključujući i sledeće informacije:

 • Svrhe obrade;
 • Kategorije predmetnih podataka o ličnosti;
 • Primaoci ili kategorije primaoca kome su podaci o ličnosti obelodanjeni ili će biti obelodanjeni;
 • Predviđeni period u kom će se podaci o ličnosti čuvati, ili ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • Postojanje prava da se od Rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti ili da se uloži prigovor na tu obradu;
 • Pravo da se podnese žalba nadzornom organu;
 • Sve dostupne informacije o izvorima podataka o ličnosti;
 • Postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje, o korišćenoj proceduri kao i o značaju i o očekivanim posledicama te obrade po mene;
 • Pravo na informisanje o odgovarajućim zaštitnim merama koje se odnose na prenos podataka o ličnosti u treće zemlje (odnosno izvan Evropske unije), u slučaju da se podaci o ličnosti prenose u tu treću zemlju.

Rukovalac je dužan da Vam dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade.

Zahtevanje  ispravke podataka o ličnosti, odnosno da zahtevate da Rukovalac, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi netačne podatke o ličnosti koji se odnose na Vas, a uzimajući u obzir svrhu obrade, Vi takođe imate pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, uključujući i putem davanja dodatnih izjava; 

Zahtevanje brisanja podataka o ličnosti („pravo na zaborav“), odnosno pribavljanje od Rukovaoca brisanja podataka o ličnosti koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odlaganja, u slučaju nekog od sledećih osnova:

 • Podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Vi povlačite pristanak na kome se zasniva obrada, a ne postoji neki drugi pravni osnov za obradu;
 • Podaci o ličnosti su obrađivani nezakonito;
 • Podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi postupanja u skladu sa zakonskom obavezom;
 • Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informacionog društva; 

Pravo na brisanje se ne primenjuje ako postoji neki izuzetak, naročito zato što je obrada podataka o ličnosti potrebna radi:

 • Sprovođenja prava na slobodu izražavanja i informisanja;
 • Poštovanja zakonske obaveze kojom se zahteva obrada prema pravu Unije ili Države članice koje se primenjuje na Rukovaoca
 • radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva; 

Zahtevanje ograničavanja obrade podataka o ličnosti, odnosno pravo da Rukovalac ograniči obradu podataka o ličnosti u nekom od sledećih slučajeva:

 • Vi osporavate tačnost obrađivanih podataka o ličnosti, obrada će se ograničiti u roku koji Rukovaocu omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti;
 • Obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe;
 • Rukovaocu podaci o ličnosti više nisu potrebi za svrhe obrade, već ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, ostvarivanja i odbrane od pravnih zahteva; 
 • Vi ste uložili prigovor na obradu podataka o ličnosti u slučaju da se podaci o ličnosti obrađuju u svrhu ostvarenja legitimnih interesa Rukovaoca, uključujući profilisanje, a u tom slučaju Rukovalac više neće obrađivati podatke o ličnosti, osim ako se ne dokaže da legitimni razlozi za obradu preovlađuju u odnosu nad interesima ili pravima i slobodama lica na koje se podaci o ličnosti odnose, ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva;  

Kada je obrada ograničena podaci o ličnosti smeju da se obrađuju, izuzev čuvanja, samo uz Vašu pristanak ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili radi zaštite prava nekog drugog fizičkog lica ili zbog važnog javnog interesa Unije ili Države članice. 

Prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da Rukovalac automatski prenese Vaše obrađivane podatke o ličnosti na osnovu Vašeg pristanka nekom drugom Rukovaocu u strukturisanom uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu; prilikom sprovođenja prava na prenosivost podataka, imate pravo da zahtevate da jedan rukovalac direktno prenese podatke o ličnosti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.  

Pravo na prigovor; u slučaju da se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga, Vi imate pravo da uložite prigovor u bilo kom trenutku na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje i profilisanje, u meri u kojoj je povezano sa tim direktnim marketingom, a u tom slučaju podaci o ličnosti se više neće koristiti za te svrhe.   

Podnošenje žalbe, na primer slanjem poruke elektronske pošte ili dopisa kontakt osobi Rukovaoca navedenoj iznad; žalba o postupcima Rukovaoca može biti podneta i Kancelariji za zaštitu podataka o ličnosti.

Sva napred navedena prava možete da prijavite Administratoru slanjem poruke elektronske pošte na adrese navedene u uvodnom delu ove informacije ili putem redovne pošte.