Kako licencirati ONTAP Select

Maša Pevac

NetApp Channel Marketing Manager

masa.pevac@alef.com

NetApp ONTAP Select predstavlja softversku verziju ONTAP-a ili „virtuelni storage uređaj“, koji je zapravo čitav storage sistem.

Njime se može upravljati kao virtuelnom mašinom (VM) instaliranom povrh određenog virtuelnog okruženja. Instalacija Netapp ONTAP Select klastera podrazumeva pridržavanje predefinisane procedure, a u nastavku će biti izložene sve njene faze.

Izbor ONTAP Select licence

Pri instalaciji NetApp ONTAP Select klastera u okviru produkcionog okruženja, licenciranje storage-a se može izvršiti korišćenjem „capacity tiers“ ili „capacity pools“ modela. Pored modela licenciranja, potrebno je takođe izabrati i nivo licence, odnosno nivo kapaciteta. Nivo licence je nezavisan od modela licence i definiše kapacitet ONTAP Select virtualnih mašina, kao i dostupne storage opcije i funkcionalnosti.

Pregled licenci za produkciona okruženja

Sledeća slika predstavlja konceptualni prikaz procesa licenciranja, koji predstavlja tok odluka i postupaka koji od njih zavise, od vrha naniže. Tokom konkretnog procesa instalacije, odluke i zadaci koji se na njih odnose mogu se izvršavati paralelno ili istovremeno. Iz tog razloga, neke administrativne pojedinosti, kao što su pribavljanje i upload licencnog fajla za instalaciju su ovde izostavljeni.

ONTAP License_1

 

Najpre je potrebno izabrati model licenciranja, koji određuje način na koji se storage licencira. Kada se koriste „capacity tiers“, svaki ONTAP Select nod se zasebno licencira za korišćenje određenog maksimalnog kapaciteta. Kod capacity pool-ova, licencira se shared pool, i nodovi dinamički uzimaju kapacitet iz pool-a, po potrebi.  Više informacija o ovome možete naći na Using Capacity Pools Storage Licensing with ONTAP Select.

Osim modela licenciranja, takođe je neophodno izabrati nivo licence. On određuje dozvoljene dimenzije/kapacitet ONTAP Select virtualnih mašina, sa tri predefinisana tipa instance. Nivo licence takođe definiše izbor storage-a, uključujući sledeće:

  • Hard disk diskove (HDD) ili Solid-state diskove (SSD)
  • Hardverski ili softverski RAID
  • Direct-attached storage (DAS) ili eksterni storage (vNAS)

Pored tipa instance i storage opcija, dostupne su i druge funkcionalnosti, u zavisnosti od izbora nivoa licence. Takođe, pre upotrebe određenog ONTAP Select klastera, neophodno je osigurati i da svaki host zadovoljava minimalne hardverske zahteve u odnosu na tip instance virtualne mašine i storage opcije koja je izabrana.

Sada kada je definisan proces licenciranja i prateće operacije na najvišem nivou, potrebno je osvrnuti se i na određene detalje.

Nivoi licenci

ONTAP Select omogućava tri različita nivoa licenci. Izabran nivo licence daje pravo korišćenja mogućnosti i funkcionalnosti izabranog nivoa, kao i nižih nivoa. Pregled nivoa prikazan je u sledećoj tabeli:

Nivo licence

Tip Instance

Tip RAID-a

Tip Diska

Br. diskova

vNAS

Dodatne funkcionalnosti

Standardna

Mala

Samo Hardverski

Samo HDD

8-60 HDD

DA

---

Premium

Mala ili Srednja

Hardverski ili Softverski

HDD ili SSD

8-60 HDD

4-60 SSD

DA

MetroCluster SDS

Premium XL

Bilo koja

Hardverski ili Softverski

HDD, SSD ili NVMe

8-60 HDD

4-60 SSD

4-14 NVMe

DA

MetroCluster SDS

 

Napomena: U zavisnosti od verzije ONTAP Select-a koja se koristi, može doći do određenih restrikcija koje se odnose na hardverski RAID i vNAS sa Premium XL licencom i velikim tipom instance. Najnovije informacije mogu se naći u napomena i drugoj dokumentaciji u okviru ONTAP Select product library.

Minimalni hardvesrki zahtevi za svaki tip instance

Potrebno je potvrditi da svaki host zadovoljava minimalne hardverske zahteve za izabranu vrstu virtualne mašine. Sledeća tabela sumira zahteve za sva tri tipa instanci:

 

Tip Instance

Broj Jezgara

Memorija

Licenca

Mala

6 ili više fizičkih jezgara, od kojih su 4 rezervisana za ONTAP Select

24 i više GB, sa 16GB rezervisanih za ONTAP Select

Bilo koja

Srednja

10 ili više fizičkih jezgara, od kojih je 8  rezervisano za ONTAP Select

72 i više GB, sa 64GB rezervisanih za ONTAP Select

Premium ili

Premium XL

Velika

18 ili više fizičkih jezgara, od kojih je 16 rezervisano za ONTAP Select

136 i više GB, sa 128GB rezervisanih za ONTAP Select

Premium XL

 

Više informacija i često postavljana pitanja na ovu temu možete pronaći na NetApp blogu:

https://blog.netapp.com/ontap-select-licensing