Spot by NetApp Portfolio

Nikola Radojlović

Pre Sales Engineer

nikola.radojlovic@alef.com

Kako uštedeti na compute resursima u cloud-u

 
Svi veliki cloud provajderi pružaju tri modela kupovine compute resursa:
 
    • On-demand predstavlja standardni i najčešći model kupovine, i karakteriše ga mogućnost skaliranja na gore i dole, u zavisnosti od potrebe. Međutim, ovaj model ima i najveću cenu po instanci.
    • Reserved capacity je model kupovine koji je cenovno pristupačniji, ali i manje fleksibilan  (commit model). Korisnik mora da se unapred obaveže da će koristiti određene resurse tokom određenog vremenskog perioda.
    • Express capacity je najjeftiniji model, ali i najrizičniji, jer ne pruža nikakav SLA (service level agreement). Kod AWS-a, instance koje se koriste pri ovom modelu kupovine su poznate kao Spot instance, kod Azure-a su to Spot VMs, dok se kod Google Cloud Platforme nazivaju Preemptible VMs, ali sve one funkcionišu po sličnom principu.

Ovi različiti modeli kupovine postoje zato što cloud provajderi konstantno rastu i uvek poseduju višak resursa, koje korisnici mogu da iskoriste prilikom svojih skokova u potražnji resursa, ali su često i slobodni. Zato oni ovaj višak slobodnog (compute) kapaciteta nude po znatno jeftinijim cenama, pri čemu korisnici mogu napraviti uštede između 70% i 90%, tako što aplikacije drže na tim Spot instancama. Ovo je najjeftinija opcija za korisnika, ali je takođe i najrizičnija ako se koristi „na svoju ruku“, jer takav kapacitet može biti oduzet od strane cloud provajdera u bilo kom trenutku, sa vrlo malo prethodnog upozorenja.

Spot by NetApp_front

Ovde na scenu stupa „Spot by NetApp, servis koji korisnicima obezbeđuje mogućnost pokretanja produkcionih aplikacija sa SLA-om na Spot instancama, u kombinaciji sa On-demand i rezervisanim kapacitetom. Spot praktično svojim korisnicima pruža najbolju mešavinu modela kupovine, koji daju najbolju cenu, dok se pritom zadržavaju svi potrebni resurse, kao i SLA. Osim ovoga, Spot takođe teži da tačno odredi (right-size) resurse koje svaka aplikacija koristi i pokreće je na tipu instance koji joj najviše odgovara, kako bi izbegao plaćanje za nekorišćene resurse. Spot posmatra rad aplikacija i odlučuje koja je najbolja instanca za datu aplikaciju u odnosu na potrebe same aplikacije, ali isto tako i u odnosu na cenu instance. Ovom metodom heterogenog sklairanja se može dobiti isti tip hardvera, isti CPU i memorijski resursi, ali na način da instance koje se dodeljuju aplikacijama budu najbliže moguće njihovim stvarnim potrebama, umesto da se radi overprovisioning ili underprovisioning resursa.

Grafikon

Korisnici uglavnom samostalno koriste jedino On-demand instance za svoje produkcione aplikacije. Spot će uzeti te aplikacije i pomeriti ih na uglavnom Spot instance, kao i na istu ili veću količinu rezervisanih kapaciteta, čime će značajno spustiti količinu On-demand troškova. On koristi Spot Market Score-ove i automatizovanu kupovinu rezervisanih kapaciteta kako bi najviše moguće smanjio ukupne cloud troškove korisnika.

Spot će Vam praktično obezbediti iste resurse koje koristite i sada, ali po mnogo boljim cenovnim modelima i mnogo boljim opcijama skaliranja, gde Vam resursi koje plaćate najbolje odgovaraju samim potrebama aplikacija, i gde cloud provajderima plaćate najmanju moguću cenu.

Spot produkti se razlikuju od ostalih proizvoda na tržištu u tome što prevazilaze prostu cloud analitiku i preporuke, i aktivno optimizuju AWS, Azure i Google Cloud implementacije potpuno automatizovanim upravljanjem samom infrastrukturom i smanjenjem cene i do 90%. Sa Spot-om, cloud korisnici mogu jednostavno i jeftino da skaliraju bilo koje radno opterećenje, od pojedinačnih statefull instanci, do cloud-nativnih klastera koji se sastoje od hiljada nodova. Spot se može povezati sa Vašom cloud infrastrukturom u roku od par minuta, i pruža 24/7 podršku.

Postoji nekoliko zasebnih produkata koji spadaju pod Spot liniju proizvoda:

  • Cloud Analyzer je alat koji pruža sveobuhvatan pregled efikasnosti cloud troškova, cloud-nativnu naplatu troškova, neregularne troškove, kao i prilike za optimizaciju koje se mogu implementirati na jedan klik.
  • Eco automatizuje životni ciklus „Rezervisanih instanci“ i „Planova uštede“. On koristi veštačku inteligenciju da analizira potrošnju u cloud-u, i zajedno sa automatizacijom kupovine i prodaje „rezervisanih instanci“ na AWS Marketplace-u osigurava da radna opterećenja rade po optimalnim cenama, kako bi se dobio maksimalni „return of investment“ (ROI) na unapred rezervisanim resursima.
  • Elastigroup sa lakoćom implementira „mission-critical“ radna opterećenja na klasterima „Spot instanci“. On pruža napredno automatsko skaliranje koje omogućuje predvidive performanse, kao i integracije sa desetinama najpopularnijih cloud servisa i alata.
  • Ocean pojednostavljuje upravljanje infrastrukturom za kontejnerizovana radna opterećenja. Sa auto-sklairanjem kontejnerskih okruženja i inteligentnim određivanjem tačne količine resursa koje su datim kontejnerima potrebne, inženjeri se oslobađaju ovog posla, dok Ops timovi mogu bukvalno da „podese i zaborave“ spot klaster koji radi ispod njihovih kontejnera.

Cloud Analyzer

Cloud Analyzer je idealna platforma za kontinualnu cloud optimizaciju kroz AWS, Azure i Google Cloud, bilo da koristite web servise, kontejnere, big data, ili čak stateful aplikacije. On daje preporuke o optimizaciji cene i iskorišćenosti, koje je vezom sa ostalim alatima moguće implementirati i automatizovati na jedan klik. On takođe pruža odličnu vidljivost i operativni uvid sa analizom troškova za sve cloud implementacije, i detektuje neregularne troškove u cloud-u kako bi identifikovao „root cause“ problema radi jednostavne remedijacije. Cloud Analzyer Vam otkriva Vaš cloud „Key Performance Indicator“ (KPI) i prati vaše akcije za optimizaciju kroz vreme. Možete pratiti koliko se troši i od strane koga, sa trenutnim, istorijskim i projektovanim troškovima, kao i vizualizacijama potrošnje za sve Vaše cloud implementacije. Takođe, možete dobiti i obiman pregled kroz više kategorija i nivoa kroz tagove, naloge, tipove upotrebe i više od toga.

Cloud Analyzer

Sa Cloud Analyzer-om možete meriti efikasnost Vašeg cloud-a i dobiti rezultat efikasnosti za svaki nalog u Vašem cloud okruženju. Ovaj rezultat se bazira na prilikama za optimizaciju kroz Spot instance, rezervisane instance, tačno određivanje potrebnih resursa aplikacija, kao i neaktivne resurse. Mašinsko učenje će identifikovati neregularne cloud troškove i šablone ponašanja, sa jasnim izveštavanjem i upozorenjima, kako bi mogli da rešite probleme i ostanete unutar Vaših planiranih kapaciteta.

Moguće je čak i otići van samih statičkih predloga, sa vođenim akcijama baziranim na mašinskom učenju, koje se mogu implementirati i automatizovati uz pomoć ostalih alata iz Spot portfolija. Možete saznati koja radna opterećenja mogu da rade bolje na Spot instancama, koje bi bilo isplativo prebaciti na rezervisane instance, a gde je moguće eliminisati neiskorišćene resurse. Cloud Analyzer je potpuno besplatan produkt za sve NetApp cloud korisnike.

Eco

Eco je servis koji se koristi za kontinualnu kontrolu rezervisanih cloud resursa i inteligentno automatizuje upravljanje rezervisanim instancama i planovima uštede tokom celog njihovog životnog ciklusa. Korišćenjem ovog alata nestaje potreba za inženjerskim intervencijama i on zahteva samo jedan nalog sa „Read-Only Master Payer“ pravima. Takođe, DevOps i Finansijski timovi se više neće morati baviti planiranjem i upravljanjem rezervisanim instancama, već se mogu posvetiti core biznisu.

Eco_new

Eco analizira sve podatke o korišćenju po kategorijama kao što su regioni, familije instanci, životni vek i skaliranje, a takođe i prati godine detaljnih podataka tržišta i industrije, što kao rezultat daje agregirani i holistički pogled na On-demand resurse kroz sve povezane naloge. Gradeći na tu analitiku, prilagođene strategije kombinuju veliki broj rezervisanih instanci i opcije planova uštede pri kupovini, kako bi se uslovi rezervacija zadržali na što nižem, a iskorišćenost na što višem nivou. Ovim se postiže maksimalna štednja i fleksibilnost. Zatim, koristeći te informacije o potrošnji u cloud-u, Eco pravi Vaš portfolio rezervisanih instanci. On takođe konstantno vrši fina podešavanja u odnosu na trenutnu dostupnost na tržištu i nove podatke, i kontinualno kupuje, prodaje i upravlja Vašim rezervisanim instancama i planovima uštede kako bi maksimizirao ROI i osigurao dobro izbalansirani miks rezervisanog kapaciteta, sa optimalnim tipovima rezervacija, kao i trajanjima. Eco potpuno automatizovano koristi najbolje ponude za rezervisane instance na Marketplace-u za njihovu kupovinu i prodaju, što osigurava da Vaša radna okruženja rade po najoptimalnijim cenama, i sa najmanjim mogućim obavezivanjima.

Eco je potpuno kompatibilan sa sledećim servisima: EC2, RDS, ElastiCache, Elastisearch, Redshift, DynamoDb, Cloudfront, Fargate

Elastigroup

Elastigroup je Multi-cloud platforma za optimizaciju IaaS (Infrastructure-as-a-Service) rešenja, koja može automatizovati sva Vaša aplikativna radna opterećenja. Elastigroup predviđa ponašanje Spot instanci, trendove zahteva za resursima, cene i stope prekida, kako bi omogućio korišćenje optimizovanih cena čak i za produkciona i „mission-critical“ radna opterećenja. Kad god postoji rizik od prekida, Elastigroup se uključuje kako bi izbalansirao kapacitet i do 15 minuta pre vremena, čime osigurava aplikativnu dostupnost kroz izbor najboljih zamenskih instanci, uključujući i opciono vraćanje na On-demand.

Elastigroup pokreće Vaše klastere na savršenoj mešavini compute cenovnih modela, uključujući Spot, rezervisane i On-demand instance, a pritom održavajući idealne performanse klastera. Takođe je moguće podesiti i česte snapshot-e za kreiranje backup-a, kako bi se pokrenula nova instanca, a  i klasični backup-i EBS Volumena takođe mogu biti automatski zakačeni na te zamenske instance, čime se umanjuje uticaj potencijalnih grešaka.

Elastigroup_new

Elastigroup ima mogućnost i naprednog auto skaliranja Vaših aplikacija. Koristeći okidače koji mogu biti bazirani na metrici ili po-događaju, Elastigroup će uvek osigurati da imate optimalni mix dobro proporcionisanih virtualnih mašina, dostupnih Vašem radnom opterećenju. Ukoliko dođe do prekida rada neke instance, on će automatski odmah restartovati datu instancu u bilo kojoj Availability Zone-i, od istih podataka, očuvajući root i data volumene, kao i privatne i javne adrese.

Elastigroup pruža duboku vidljivost i monitoring aktivnosti Vaših klastera sa real-time pogledom na trenutne i projektovane cene infrastrukture. Uvid u CPU, memoriju i raščlanjenje rezervnih, On-demand i Spot instanci, daje Vam potrebno znanje i kontrolu. On takođe može optimizovati i do 90% Compute cene, smanjiti i do 85% vremena za upravljanje infrastrukturom, a pruža i Enterprise SLA nivo dostupnosti.

Elastigroup se može vrlo lako integrisati sa: Load Balancers, Application Gateways, Terraform, AutoScaling, CloudFormation

Ocean

Ocean je evolucija Elastigroup-a i dodaje integracije sa Kubernetes, Elastic Container Service, Docker Swarm, ili bilo kojim drugim tipom Container Scheduler-a. On pojednostavljuje upravljanje infrastrukturom za container orkestracione alate.

Sa robustnim auto skaliranjem kontejnerske infrastrukture, kao i inteligentnim dodeljivanjem tačnih resursa za potrebe kontejnera, Ocean omogućava inženjerima i developerima da se posvete ostalim poslovima. On se jednostavno integriše i podržava Vaš stack, bilo da koristite Amazon ECS ili druge orkestratore, kao što su Kops, EKS, GKE, ili AKS.

Ocean_new

Ocean automatski detektuje Pod ili Task zahteve infrastrukture i dodeljuje im adekvatni tip i veličinu instance. On meri i real-time potrošnju CPU i memorijskih resursa Vaših Pod-ova i Task-ova, kako bi vršio stalnu optimizaciju resursa. Takođe, Ocean pruža granularni pregled troškova klastera (compute i storage) za sve njegove resurse, kao što su Namespaces, Deployments, Daemon Set, Cron Jobs, Pods ili Tasks.

Ocean pruža i do 85% smanjenja upravljanja infrastrukturom, prosečno 70% EC2 uštede, 90% iskorišćenosti klastera, i već upravlja sa preko 5 miliona aktivnih kontejnera.

Spot by NetApp_footer