Prípadová štúdia - Zbor väzenskej a justičnej stráže

Lukáš Bordák

Business Development Manager

lukas.bordak@alef.com

Zbor väzenskej a justičnej stráže ako ozbrojený bezpečnostný zbor plní v rámci Slovenskej republiky úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.

V rámci národného projektu „Šanca na návrat“ si Zbor väzenskej a justičnej stráže vytýčil za hlavný cieľ u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce prostredníctvom moderných technológií. Počas procesu implementácie projektu si prax vyžiadala aj špecifické formy takýchto inovácií, ako je napríklad priamy online prenos, ktorý najmä v čase pandémie s presahom do súčasnosti aj budúcich aktivít pôsobil ako podporný prostriedok pre komunikáciu.

Hlavné výzvy pre spoluprácu

Zbor väzenskej a justičnej stráže hľadá prostredníctvom národného projektu „Šanca na návrat“ cesty na prirodzené zavádzanie systémových nástrojov pri resocializácii odsúdených osôb a väčšiu otvorenosť voči „vonkajšiemu svetu“. V takom procese sa nedá zaobísť bez efektívnych prostriedkov posilňujúcich virtuálnu infraštruktúru, flexibilitu a nezávislosť pri napĺňaní týchto vízií.

Rámcové požiadavky spolupráce:

  • Zabezpečenie spoľahlivého spojenia, organizovania a realizácie online stretnutí s dôrazom na dodržanie bezpečnostných štandardov.
  • Konfigurácia technických prostriedkov zameraná na realizáciu stretnutí skupinovou formou s intuitívnym ovládaním a s tým spojené požiadavky na kamery a mikrofóny s prvkami inteligencie.
  • Dostupnosť služby pre interné aj externé personálne kapacity.

Spoločnosť ALEF Distribution SK sa na vysokej profesionálnej úrovni zhostila naplnenia špecifických požiadaviek vo viacerých oblastiach.

V rámci spolupráce po verejnom obstarávaní dodávateľsky zabezpečila inštaláciu zariadení pre štyri video konferenčné miestnosti s plne integrovanou Cisco Webex platformou. To umožňuje tímu vlastných či spolupracujúcich odborníkov z rôznych oblastí pri vývoji a implementácii multidisciplinárnych flexibilných riešení a operatívne komunikovať bez rizika obmedzení napríklad počas období so zavedenými pandemickými opatreniami aj s ústavmi na výkon trestu odňatia slobody. Projektový tím ocenil najmä inovatívne možnosti online prenosov s celými skupinami odsúdených, teda možnosť pracovať s využitím prvkov skupinovej dynamiky. 

Nad rámec obstaranej služby spoločnosť zabezpečila v rámci záverečného medzinárodného seminára národného projektu záznam a online prenos z dvoch konferenčných priestorov a živé spojenie s odsúdenými v ústave na výkon trestu odňatia slobody, čo sa stretlo s kladným ohlasom aj v rámci spätnej väzby od priamych a online účastníkov podujatia.

 

Výstupy národného projektu „Šanca na návrat“ sú v súčasnosti v procese implementácie v 10 (z celkového počtu 18 slovenských ústavov) s celkovou kapacitou 8 047 odsúdených. Počas štvorročnej realizácie bolo viacero dlhších období, počas ktorých nebolo možné z dôvodu protipandemických opatrení načas implementovať a overovať viaceré dôležité časti projektu. Aj vďaka spolupráci so spoločnosťou ALEF Distribution SK sa nám darí tieto prekážky minimalizovať.

„Informačno-komunikačné technológie sú neoddeliteľnou súčasťou každého projektu a vytvárajú predpoklady pre úspešné naplnenie jeho cieľov. Pri napĺňaní požiadaviek projektového tímu národného projektu na riešenia v IT oblasti pri riešení ich náročných úloh, často vyžadujúcich prepojenie desiatok riešiteľov a spolupracujúcich odborníkov z rôznych externých inštitúcií, sa spoločnosť ALEF Distribution SK osvedčila ako spoľahlivý a pružne reagujúci partner.“


Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Garant pre IKT
Národný projekt „Šanca na návrat“


Ak máte záujem o bližšie informácie neváhajte nás kontaktovať. 

kontaktujte nás